Home
Show Map

China: Xīnjiāng

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Xīnjiāng Uyghur Autonomous Region by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Ākèsū Dìqū [Aksu]Prefecture阿克苏地区2,050,0062,286,336
Ākèsū Shì [Aksu]County-level City阿克苏市527,270496,665
Āwătí Xiàn [Awat]County阿瓦提县191,209223,998
Bàichéng Xiàn [Bay]County拜城县203,665229,252
Kēpíng Xiàn [Kalpin]County柯坪县38,58444,261
Kùchē Shì [Kuqa]County-level City库车市388,593462,588
Shāyă Xiàn [Xayar]County沙雅县202,992257,502
Wēnsù XiànCounty温宿县187,585207,908
Wūshí Xiàn [Uqturpan]County乌什县170,302192,098
Xīnhé Xiàn [Toksu]County新和县139,806172,064
Ālètài Dìqū [Altay]Prefecture阿勒泰地区517,136545,394
Ālètài Shì [Altay]County-level City阿勒泰市149,957151,568
Bù'ĕrjīn Xiàn [Burqin]County布尔津县61,63366,758
Fúhăi XiànCounty福海县61,85262,452
Fùyùn XiànCounty富蕴县80,98687,886
Hābāhé XiànCounty哈巴河县73,40382,507
Jímùnăi Xiàn [Jeminay]County吉木乃县35,46235,365
Qīnghé Xiàn [Qinggil]County青河县53,84358,858
Bāyīnguōléng Mĕnggŭ Zìzhìzhōu [Bayingolin]Mongol Autonomous Prefecture巴音郭楞蒙古自治州982,0471,193,269
Bóhú Xiàn [Bagrax]County博湖县53,52854,788
Héjìng XiànCounty和静县140,190136,967
Héshuò Xiàn [Hoxud]County和硕县53,21360,875
Kù'ĕrlè Shì [Korla]County-level City库尔勒市357,612519,080
Lúntái Xiàn [Bügür]County轮台县91,986116,166
Qiĕmò Xiàn [Qarqan]County且末县54,16062,345
Ruòqiāng Xiàn [Qakilik]County若羌县20,04327,980
Yānqí Huízú ZìzhìxiànAutonomous County焉耆回族自治县107,634119,000
Yùlí Xiàn [Lopnur]County尉犁县103,68196,068
Bó'ĕrtălā Mĕnggŭ Zìzhìzhōu [Bortala]Mongol Autonomous Prefecture博尔塔拉蒙古自治州368,642390,115
Bólè Shì [Bortala]County-level City博乐市166,461173,495
Jīnghé XiànCounty精河县133,530141,593
Wēnquán Xiàn [Arixang]County温泉县65,64166,502
Chāngjí Huízú ZìzhìzhōuHui Autonomous Prefecture昌吉回族自治州1,322,1451,428,587
Chāngjí ShìCounty-level City昌吉市387,169426,253
Fùkāng ShìCounty-level City阜康市152,965165,006
Hūtúbì XiànCounty呼图壁县210,643210,201
Jímùsà'ĕr Xiàn [Jimsar]County吉木萨尔县117,867113,284
Mănàsī Xiàn [Manas]County玛纳斯县170,533237,558
Mùlĕi Hāsàkè Zìzhìxiàn [Mori]Autonomous County木垒哈萨克自治县78,17265,719
Qítái XiànCounty奇台县204,796210,566
Hāmì Shì [Kumul]Prefecture-level City哈密市492,096572,400
Bālĭkūn Hāsàkè Zìzhìxiàn [Barköl]Autonomous County巴里坤哈萨克自治县85,96475,442
Yīwú Xiàn [Aratürük]County伊吾县17,41824,783
Yīzhōu Qū [← Hāmì Shì]District伊州区388,714472,175
Hétián Dìqū [Hotan]Prefecture和田地区1,658,2081,977,963
Cèlè Xiàn [Qira]County策勒县130,490145,044
Hétián Shì [Hotan]County-level City和田市186,127322,300
Hétián Xiàn [Hotan]County和田县261,498269,941
Luòpŭ Xiàn [Lop]County洛浦县235,716232,916
Mínfēng XiànCounty民丰县32,11133,932
Mòyù Xiàn [Karakax]County墨玉县401,789488,248
Píshān XiànCounty皮山县198,416235,683
Yútián Xiàn [Keriya]County于田县212,061249,899
Kāshí Dìqū [Kashgar, Kaxgar]Prefecture喀什地区3,363,3453,914,855
Bāchŭ Xiàn [Maralbexi]County巴楚县368,590329,818
Jiāshī Xiàn [Peyziwat]County伽师县302,328369,369
Kāshí Shì [Kashgar]County-level City喀什市408,577584,035
Màigàití Xiàn [Makit]County麦盖提县186,361222,898
Shāchē Xiàn [Yarkant]County莎车县620,329762,385
Shūfù XiànCounty疏附县277,345234,565
Shūlè XiànCounty疏勒县278,603306,549
Tăshíkù'ĕrgān Tăjíkè Zìzhìxiàn [Tashkurgan]Autonomous County塔什库尔干塔吉克自治县30,45437,843
Yèchéng Xiàn [Kargilik]County叶城县370,229454,328
Yīngjíshā Xiàn [Yengisar]County英吉沙县213,338262,067
Yuèpŭhú Xiàn [Yopurga]County岳普湖县125,470144,062
Zépŭ Xiàn [Poskam]County泽普县181,721206,936
Kèlāmăyī Shì [Karamay]Prefecture-level City克拉玛依市254,009364,588
Báijiăntān QūDistrict白碱滩区64,29750,422
Dúshānzi QūDistrict独山子区50,73269,361
Kèlāmăyī Qū [Karamay]District克拉玛依区129,229235,025
Wū'ĕrhé Qū [Urho]District乌尔禾区9,7519,780
Kèzīlèsū Kē'ĕrkèzī Zìzhìzhōu [Kizilsu]Kirghiz Autonomous Prefecture克孜勒苏柯尔克孜自治州439,688525,570
Āhéqí Xiàn [Akqi]County阿合奇县34,31738,876
Ākètáo Xiàn [Akto]County阿克陶县163,024199,065
Ātúshí Shì [Artux]County-level City阿图什市200,345240,368
Wūqià Xiàn [Ulugqat]County乌恰县42,00247,261
Tăchéng DìqūPrefecture塔城地区892,3971,219,022
Émĭn Xiàn [Dörbiljin]County额敏县178,309187,112
Hébùkèsài'ĕr Mĕnggŭ Zìzhìxiàn [Hoboksar]Autonomous County和布克赛尔蒙古自治县57,77562,100
Shāwān XiànCounty沙湾县188,715365,196
Tăchéng ShìCounty-level City塔城市149,210161,037
Tuōlĭ Xiàn [Toli]County托里县79,88293,098
Wūsū ShìCounty-level City乌苏市190,359298,560
Yùmín XiànCounty裕民县48,14751,919
Tŭlŭfān Shì [Turpan]Prefecture-level City吐鲁番市550,731622,903
Gāochāng QūDistrict高昌区251,652273,385
Shànshàn Xiàn [Piqan]County鄯善县196,929231,297
Tuōkèxùn Xiàn [Toksun]County托克逊县102,150118,221
Wūlŭmùqí Shì [Ürümqi]Prefecture-level City乌鲁木齐市2,262,7863,112,559
Dábănchéng QūDistrict达坂城区42,53740,657
Mĭdōng Qū [incl. Miquan]District米东区281,748333,676
Shāyībākè Qū [Saybagh]District沙依巴克区482,235664,716
Shuĭmógōu QūDistrict水磨沟区180,654390,943
Tiānshān QūDistrict天山区454,425696,277
Tóutúnhé QūDistrict头屯河区...247,806
Wūlŭmùqí Xiàn [Ürümqi]County乌鲁木齐县43,26152,352
Xīnshì QūDistrict新市区...686,132
Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu [Ili]Kazakh Autonomous Prefecture伊犁哈萨克自治州2,330,1662,441,852
Chábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn [Qapqal]Autonomous County察布查尔锡伯自治县154,530171,383
Gŏngliú Xiàn [Tokkuztara]County巩留县153,100164,860
Huòchéng XiànCounty霍城县245,769173,641
Huò’ěrguǒsī Shì [Korgas, Khorgas; ← Huòchéng Xiàn]County-level City霍尔果斯市56,83856,669
Kuítún Shì [Kuytun]County-level City奎屯市285,299166,261
Nílèkè Xiàn [Nilka]County尼勒克县142,513157,743
Tèkèsī Xiàn [Tekes]County特克斯县133,900142,718
Xīnyuán Xiàn [Künes]County新源县269,842282,718
Yīníng Shì [Gulja]County-level City伊宁市357,519515,082
Yīníng XiànCounty伊宁县385,829372,590
Zhāosū XiànCounty昭苏县145,027148,187
Zìzhìqū Zhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuàdirectly administered自治区直辖县级行政区划976,1091,220,402
Ālā'ĕr Shì [Aral]County-level City阿拉尔市...243,066
Běitún ShìCounty-level City北屯市44,53157,889
Húyánghé ShìCounty-level City胡杨河市16,22326,767
Kěkèdálā Shì [Kokdala; ← Huòchéng Xiàn]County-level City可克达拉市37,71040,740
Kūnyù ShìCounty-level City昆玉市23,10236,399
Shíhézi ShìCounty-level City石河子市...380,130
Shuānghé Shì [Qoshögüz; ← Bólè Shì]County-level City双河市55,39853,565
Tiěménguān ShìCounty-level City铁门关市74,92385,217
Túmùshūkè Shì [Tumxuk]County-level City图木舒克市...200,193
Wŭjiāqú ShìCounty-level City五家渠市...96,436
XīnjiāngUyghur Autonomous Region新疆维吾尔自治区18,459,51121,815,815

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Status and division as of 2020, as far as sufficient information is available. The population figures and boundaries of new created cities will probably be modified in future releases.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males11,270,147
Females10,545,668
Urbanization (C 2010)
Rural12,480,063
Urban9,335,752
Age Groups (C 2010)
0-14 years4,461,802
15-64 years15,939,934
65+ years1,414,079
Age Distribution (C 2010)
0-9 years2,955,357
10-19 years3,258,931
20-29 years3,941,098
30-39 years3,998,484
40-49 years3,682,560
50-59 years1,871,768
60-69 years1,255,333
70-79 years675,099
80+ years177,185
Generations in Household (C 2010)
12,330,494
23,736,900
3631,069
4+7,144