Home
Show Map

Hăiyuán Xiàn

County in Zhōngwèi Shì (Níngxià)

County

The population of Hăiyuán Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Hăiyuán Xiàn海原县County389,305
Zhōngwèi Shì中卫市Prefecture-level City1,080,832

Contents: Townships

The population of the townships in Hăiyuán Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Cáowā Xiāng曹洼乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn9,955
Gānchéng Xiāng甘城乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn7,715
Gāoyá Xiāng高崖乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn23,428
Guānqiáo Xiāng关桥乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn24,997
Guānzhuāng Xiāng关庄乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn8,667
Hăichéng Zhèn海城镇TownHăiyuán Xiàn20,844
Hóngyáng Xiāng红羊乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn16,838
Jiătáng Xiāng贾塘乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn22,213
Jiŭcăi Xiāng九彩乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn9,654
Lăochéng Guănlĭ Bàngōngshì 老城管理办公室Township-like AreaHăiyuán Xiàn52,070
Lĭjùn Xiāng李俊乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn11,133
Lĭwàng Zhèn李旺镇TownHăiyuán Xiàn33,126
Nánhuáshān Zìrán Bǎohù Qū Guănlĭchŭ南华山自然保护区管理处Township-like AreaHăiyuán Xiàn299
Qīyíng Zhèn七营镇TownHăiyuán Xiàn26,553
Sānhé Zhèn [Hēichéng Zhèn]三河镇TownHăiyuán Xiàn37,675
Shĭdiàn Xiāng史店乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn17,754
Shùtái Xiāng树台乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn23,432
Xī'ān Zhèn西安镇TownHăiyuán Xiàn22,096
Zhèngqí Xiāng郑旗乡Rural TownshipHăiyuán Xiàn17,447
Zhŏngyáng Chăng种羊场Township-like AreaHăiyuán Xiàn3,409

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).