Home
Show Map

China: Zhàoqìng Shì (Guăngdōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zhàoqìng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Déqìng Xiàn德庆县County341,211
Dĭnghú Qū鼎湖区District164,690
Duānzhōu Qū端州区District479,342
Fēngkāi Xiàn封开县County398,258
Gāoyào Qū高要区District753,120
Guăngníng Xiàn广宁县County423,941
Huáijí Xiàn怀集县County813,032
Sìhuì Shì [incl. Zhàoqìng High-tech Industrial Development Zone]四会市County-level City542,873
Zhàoqìng Shì肇庆市Prefecture-level City3,916,467

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zhàoqìng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àozĭ Zhèn坳仔镇TownHuáijí Xiàn32,777
Báigòu Zhèn白垢镇TownFēngkāi Xiàn12,125
Báitŭ Zhèn白土镇TownGāoyào Qū71,430
Báizhū Zhèn白诸镇TownGāoyào Qū36,977
Bĕishì Zhèn北市镇TownGuăngníng Xiàn16,458
Bīnhēng Zhèn [incl. Shíjiàn Zhèn]宾亨镇TownGuăngníng Xiàn38,523
Bōzhí Zhèn播植镇TownDéqìng Xiàn15,308
Cháng'ān Zhèn长安镇TownFēngkāi Xiàn34,867
Chánggăng Zhèn长岗镇TownFēngkāi Xiàn20,497
Chéngbĕi Jiēdào [→ Chéngdōng Jiēdào, Chéngxī Jiēdào]城北街道Urban SubdistrictDuānzhōu Qū117,926
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictDuānzhōu Qū94,792
Chéngnán Jiēdào [→ Huánggăng Jiēdào, Chéngxī Jiēdào]城南街道Urban SubdistrictDuānzhōu Qū3,714
Chéngxī Jiēdào城西街道Urban SubdistrictDuānzhōu Qū111,123
Chéngzhōng Jiēdào城中街道Urban SubdistrictSìhuì Shì101,428
Chìkēng Zhèn赤坑镇TownGuăngníng Xiàn12,596
Dàgăng Zhèn大岗镇TownHuáijí Xiàn59,455
Dàshā Zhèn大沙镇TownSìhuì Shì46,120
Dàwān Zhèn大湾镇TownGāoyào Qū34,535
Dàyùkŏu Zhèn大玉口镇TownFēngkāi Xiàn11,279
Dàzhōu Zhèn大洲镇TownFēngkāi Xiàn12,514
Déchéng Jiēdào德城街道Urban SubdistrictDéqìng Xiàn58,878
Dìdòu Zhèn地豆镇TownSìhuì Shì18,351
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictSìhuì Shì142,577
Dūpíng Zhèn都平镇TownFēngkāi Xiàn8,913
Fèngcūn Zhèn凤村镇TownDéqìng Xiàn27,344
Fènggăng Zhèn凤岗镇TownHuáijí Xiàn30,477
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownDĭnghú Qū9,110
Găngpíng Zhèn岗坪镇TownHuáijí Xiàn30,116
Gānsă Zhèn甘洒镇TownHuáijí Xiàn17,429
Gāoliáng Zhèn高良镇TownDéqìng Xiàn28,944
Guănglì Jiēdào广利街道Urban SubdistrictDĭnghú Qū25,775
Guānwéi Zhèn官圩镇TownDéqìng Xiàn30,379
Guìchéng Jiēdào桂城街道Urban SubdistrictDĭnghú Qū29,930
Gŭshuĭ Zhèn古水镇TownGuăngníng Xiàn35,334
Hé'érkŏu Zhèn河儿口镇TownFēngkāi Xiàn21,483
Héngshān Zhèn横山镇TownGuăngníng Xiàn34,355
Hétái Zhèn河台镇TownGāoyào Qū33,660
Huáichéng Jiēdào怀城街道Urban SubdistrictHuáijí Xiàn146,839
Huánggăng Jiēdào黄岗街道Urban SubdistrictDuānzhōu Qū88,272
Huángtián Zhèn黄田镇TownSìhuì Shì10,743
Huílóng Zhèn回龙镇TownDéqìng Xiàn17,401
Huílóng Zhèn回龙镇TownGāoyào Qū25,426
Huódào Zhèn活道镇TownGāoyào Qū41,358
Jiāngchuān Zhèn江川镇TownFēngkāi Xiàn8,286
Jiānggŭ Zhèn江谷镇TownSìhuì Shì27,177
Jiāngkŏu Jiēdào江口街道Urban SubdistrictFēngkāi Xiàn65,160
Jiāngtún Zhèn [incl. Liánhé Zhèn]江屯镇TownGuăngníng Xiàn43,155
Jiāotáng Zhèn蛟塘镇TownGāoyào Qū33,060
Jīndù Zhèn金渡镇TownGāoyào Qū43,623
Jìngkŏu Zhèn迳口镇TownSìhuì Shì12,669
Jīnlì Zhèn金利镇TownGāoyào Qū93,792
Jīnzhuāng Zhèn金装镇TownFēngkāi Xiàn27,247
Jiŭshì Zhèn九市镇TownDéqìng Xiàn24,551
Kēngkŏu Jiēdào坑口街道Urban SubdistrictDĭnghú Qū22,406
Kēngkŏu Zhèn坑口镇TownGuăngníng Xiàn21,002
Lánzhōng Zhèn蓝钟镇TownHuáijí Xiàn17,593
Lèchéng Zhèn乐城镇TownGāoyào Qū24,337
Lĕngkēng Zhèn冷坑镇TownHuáijí Xiàn95,881
Liándū Zhèn连都镇TownFēngkāi Xiàn24,838
Liángcūn Zhèn梁村镇TownHuáijí Xiàn64,952
Liánhuā Zhèn莲花镇TownDĭnghú Qū32,139
Liánmài Zhèn连麦镇TownHuáijí Xiàn32,394
Liántáng Zhèn莲塘镇TownGāoyào Qū58,429
Lóngfŭ Zhèn龙甫镇TownSìhuì Shì17,979
Lùbù Zhèn禄步镇TownGāoyào Qū63,488
Luódŏng Zhèn罗董镇TownFēngkāi Xiàn21,205
Luógăng Zhèn螺岗镇TownGuăngníng Xiàn9,442
Luóyuán Zhèn罗源镇TownSìhuì Shì5,945
Măníng Zhèn马宁镇TownHuáijí Xiàn38,913
Măwéi Zhèn马圩镇TownDéqìng Xiàn20,214
Mòcūn Zhèn莫村镇TownDéqìng Xiàn28,625
Mùgăng Jiēdào睦岗街道Urban SubdistrictDuānzhōu Qū63,515
Mùgé Zhèn木格镇TownGuăngníng Xiàn12,634
Nán'àn Jiēdào南岸街道Urban SubdistrictGāoyào Qū81,886
Nánfēng Zhèn南丰镇TownFēngkāi Xiàn71,479
Nánjiē Jiēdào南街街道Urban SubdistrictGuăngníng Xiàn118,259
Páishā Zhèn排沙镇TownGuăngníng Xiàn20,527
Píngfèng Zhèn平凤镇TownFēngkāi Xiàn16,901
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownHuáijí Xiàn44,647
Qiàshuĭ Zhèn洽水镇TownHuáijí Xiàn28,193
Shāpŭ Zhèn沙浦镇TownDĭnghú Qū15,598
Shīdòng Zhèn诗洞镇TownHuáijí Xiàn54,347
Shígŏu Zhèn石狗镇TownSìhuì Shì16,170
Shíjŭ Zhèn石咀镇TownGuăngníng Xiàn9,272
Shuĭnán Zhèn水南镇TownGāoyào Qū11,598
Tánbù Zhèn潭布镇TownGuăngníng Xiàn20,844
Wēizhĕng Zhèn威整镇TownSìhuì Shì12,047
Wènlăng Zhèn汶朗镇TownHuáijí Xiàn16,542
Wŭhé Zhèn五和镇TownGuăngníng Xiàn17,639
Wŭlŏng Zhèn武垄镇TownDéqìng Xiàn14,207
Xiàmáo Zhèn下茆镇TownSìhuì Shì24,579
Xiăngăng Zhèn蚬岗镇TownGāoyào Qū29,292
Xiăoxiāng Zhèn小湘镇TownGāoyào Qū30,964
Xiàshuài Zhuàngzú Yáozú Xiāng下帅壮族瑶族乡Rural TownshipHuáijí Xiàn7,579
Xìngfú Jiēdào幸福街道Urban SubdistrictHuáijí Xiàn17,665
Xìnghuā Zhèn杏花镇TownFēngkāi Xiàn23,277
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownGāoyào Qū39,265
Xīnwéi Zhèn新圩镇TownDéqìng Xiàn23,892
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownDĭnghú Qū29,732
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownDéqìng Xiàn19,924
Yŏnggù Zhèn永固镇TownHuáijí Xiàn36,709
Yuèchéng Zhèn悦城镇TownDéqìng Xiàn31,544
Yúlào Zhèn渔涝镇TownFēngkāi Xiàn18,187
Zhàoqìng Gāoxīn Jìshù Chănyè Kāifāqū肇庆高新技术产业开发区Township-like AreaSìhuì Shì71,166
Zhēnshān Jiēdào贞山街道Urban SubdistrictSìhuì Shì35,922
Zhōngzhōu Zhèn中洲镇TownHuáijí Xiàn40,524
Zhōuzĭ Zhèn洲仔镇TownGuăngníng Xiàn13,901

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).