Home
Show Map

Xúwén Xiàn

County in Zhànjiāng Shì (Guăngdōng)

County

The population of Xúwén Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xúwén Xiàn徐闻县County698,474
Zhànjiāng Shì湛江市Prefecture-level City6,994,832

Contents: Townships

The population of the townships in Xúwén Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngbĕi Xiāng城北乡Rural TownshipXúwén Xiàn38,074
Hăi'ān Zhèn海安镇TownXúwén Xiàn21,810
Hé'ān Zhèn和安镇TownXúwén Xiàn33,826
Hóngxīng Nóngchăng红星农场Township-like AreaXúwén Xiàn4,347
Huáhăi Gōngsī华海公司Township-like AreaXúwén Xiàn9,213
Jiăowĕi Xiāng角尾乡Rural TownshipXúwén Xiàn26,131
Jĭnhé Zhèn锦和镇TownXúwén Xiàn40,600
Lóngtáng Zhèn龙塘镇TownXúwén Xiàn56,235
Màichén Zhèn迈陈镇TownXúwén Xiàn57,917
Nánhuá Nóngchăng南华农场Township-like AreaXúwén Xiàn6,227
Nánshān Zhèn南山镇TownXúwén Xiàn70,233
Qiánshān Zhèn前山镇TownXúwén Xiàn37,703
Qŭjiè Zhèn曲界镇TownXúwén Xiàn43,476
Wŭyī Nóngchăng五一农场Township-like AreaXúwén Xiàn3,825
Xiàqiáo Zhèn下桥镇TownXúwén Xiàn38,773
Xiàyáng Zhèn下洋镇TownXúwén Xiàn25,892
Xīlián Zhèn西连镇TownXúwén Xiàn36,275
Xīnliáo Zhèn新寮镇TownXúwén Xiàn26,495
Xúchéng Jiēdàobàn徐城街道Urban SubdistrictXúwén Xiàn118,712
Yŏuhăo Nóngchăng友好农场Township-like AreaXúwén Xiàn2,710

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).