Home
Show Map

China: Zhāngzhōu Shì (Fújiàn)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Zhāngzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángtài Xiàn长泰县County206,809
Dōngshān Xiàn东山县County211,505
Huá'ān Xiàn华安县County159,152
Lónghăi Shì龙海市County-level City877,762
Lóngwén Qū龙文区District167,463
Nánjìng Xiàn南靖县County333,969
Pínghé Xiàn平和县County498,533
Xiāngchéng Qū芗城区District538,186
Yúnxiāo Xiàn云霄县County415,835
Zhāngpŭ Xiàn漳浦县County802,971
Zhào'ān Xiàn诏安县County597,798
Zhāngzhōu Shì漳州市Prefecture-level City4,809,983

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Zhāngzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhòu Nóngchăng安厚农场Township-like AreaPínghé Xiàn2,567
Ānhòu Zhèn安厚镇TownPínghé Xiàn50,227
Báishuĭ Zhèn白水镇TownLónghăi Shì38,641
Báiyáng Xiāng白洋乡Rural TownshipZhào'ān Xiàn29,114
Báizhúhú Nóngchăng白竹湖农场Township-like AreaZhāngpŭ Xiàn1,657
Băngshān Zhèn榜山镇TownLónghăi Shì83,906
Bănlĭ Xiāng坂里乡Rural TownshipChángtài Xiàn9,751
Bănzĭ Zhèn坂仔镇TownPínghé Xiàn38,460
Biānmào Lǚyóuqū 边贸旅游区Township-like AreaZhào'ān Xiàn11,132
Bùwén Jiēdào步文街道Urban SubdistrictLóngwén Qū50,058
Cāngbăn Nóngchăng苍坂农场Township-like AreaLónghăi Shì1,114
Chánglè Xiāng长乐乡Rural TownshipPínghé Xiàn7,780
Chángqiáo Nóngchăng长桥农场Township-like AreaZhāngpŭ Xiàn2,077
Chángqiáo Zhèn长桥镇TownZhāngpŭ Xiàn12,501
Chángshān Huáqiáo Jīngjì Kāifāqū [Changshan Overseas Chinese Economic Development Zone]常山华侨经济开发区Township-like AreaYúnxiāo Xiàn20,121
Chángtài Jīngjì Kāifāqū长泰经济开发区Township-like AreaChángtài Xiàn19,124
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urban SubdistrictLóngwén Qū39,842
Chénchéng Zhèn陈城镇TownDōngshān Xiàn34,748
Chéndài Zhèn陈岱镇TownYúnxiāo Xiàn35,815
Chéngxī Nóngchăng程溪农场Township-like AreaLónghăi Shì1,394
Chéngxī Zhèn程溪镇TownLónghăi Shì32,540
Chénxiàng Zhèn陈巷镇TownChángtài Xiàn27,733
Chìhú Zhèn赤湖镇TownZhāngpŭ Xiàn54,008
Chìlĭng Shēzú Xiāng赤岭畲族乡Rural TownshipZhāngpŭ Xiàn11,155
Chìtŭ Xiāng赤土乡Rural TownshipZhāngpŭ Xiàn17,669
Chuánchăng Zhèn船场镇TownNánjìng Xiàn21,297
Dàfáng Nóngchăng大房农场Township-like AreaXiāngchéng Qū2,006
Dàimàoshān Cháchăng玳瑁山茶场Township-like AreaZhāngpŭ Xiàn440
Dànánbăn Zhèn大南坂镇TownZhāngpŭ Xiàn9,505
Dàxī Zhèn大溪镇TownPínghé Xiàn38,701
Dōngpūtóu Jiēdào东铺头街道Urban SubdistrictXiāngchéng Qū62,065
Dōngsì Xiāng东泗乡Rural TownshipLónghăi Shì17,268
Dōngxià Zhèn东厦镇TownYúnxiāo Xiàn52,472
Dōngyuán Kāifāqū东园开发区Township-like AreaLónghăi Shì51
Dōngyuán Zhèn东园镇TownLónghăi Shì35,564
Dùxún Zhèn杜浔镇TownZhāngpŭ Xiàn58,377
Fāngyáng Zhèn枋洋镇TownChángtài Xiàn16,051
Fēngshān Zhèn丰山镇TownHuá'ān Xiàn19,504
Fēngtián Zhèn丰田镇TownNánjìng Xiàn10,301
Fótán Zhèn佛昙镇TownZhāngpŭ Xiàn54,360
Fúgōng Zhèn浮宫镇TownLónghăi Shì51,253
Fújiàn Pínghé Gōngyè Yuánqū [Fujian Pinghe Industrial Park]福建平和工业园区Township-like AreaPínghé Xiàn4,698
Găngwĕi Zhèn港尾镇TownLónghăi Shì46,790
Gāo'ān Zhèn高安镇TownHuá'ān Xiàn11,535
Gāochē Xiāng高车乡Rural TownshipHuá'ān Xiàn6,184
Guānpō Zhèn官陂镇TownZhào'ān Xiàn52,048
Guānxún Zhèn官浔镇TownZhāngpŭ Xiàn18,028
Gŭléi Zhèn古雷镇TownZhāngpŭ Xiàn36,020
Guōkēng Zhèn郭坑镇TownLóngwén Qū17,347
Guóqiáng Xiāng国强乡Rural TownshipPínghé Xiàn19,709
Guóyíng Gŭnóng Nóngchăng国营古农农场Township-like AreaChángtài Xiàn12,468
Guóyíng Húnèi Línchăng国营湖内林场Township-like AreaZhào'ān Xiàn114
Guóyíng Xīshān Nóngchăng国营西山农场Township-like AreaZhào'ān Xiàn161
Hăichéng Zhèn海澄镇TownLónghăi Shì74,842
Hépíng Nóngchăng和平农场Township-like AreaYúnxiāo Xiàn5,638
Hépíng Xiāng和平乡Rural TownshipYúnxiāo Xiàn13,507
Héxī Zhèn和溪镇TownNánjìng Xiàn19,438
Hóngxīng Xiāng红星乡Rural TownshipZhào'ān Xiàn14,708
Hòufáng Nóngchăng后房农场Township-like AreaXiāngchéng Qū1,609
Huáfēng Zhèn华丰镇TownHuá'ān Xiàn42,156
Húlín Xiāng湖林乡Rural TownshipHuá'ān Xiàn9,056
Huŏtián Zhèn火田镇TownYúnxiāo Xiàn51,080
Húxī Shēzú Xiāng湖西畲族乡Rural TownshipZhāngpŭ Xiàn22,769
Jiànshè Xiāng建设乡Rural TownshipZhào'ān Xiàn12,350
Jiăomĕi Gōngyè Kāifāqū [Jiaomei Industrial Development Zone]角美工业开发区Township-like AreaLónghăi Shì1,964
Jiăomĕi Zhèn角美镇TownLónghăi Shì158,786
Jìngchéng Zhèn靖城镇TownNánjìng Xiàn65,481
Jīnshān Zhèn金山镇TownNánjìng Xiàn37,978
Jīnxīng Xiāng金星乡Rural TownshipZhào'ān Xiàn17,697
Jiŭfēng Zhèn九峰镇TownPínghé Xiàn38,689
Jiŭhú Zhèn九湖镇TownLónghăi Shì59,683
Jiŭlónglĭng Línchăng九龙岭林场Township-like AreaLónghăi Shì133
Jiùzhèn Zhèn旧镇镇TownZhāngpŭ Xiàn68,880
Kāngmĕi Zhèn康美镇TownDōngshān Xiàn23,938
Kuíyáng Zhèn奎洋镇TownNánjìng Xiàn10,176
Lántián Jiēdào蓝田街道Urban SubdistrictLóngwén Qū45,844
Lántián Kāifāqū Guănwĕihuì [Lantian Development Zone]蓝田开发区管委会Township-like AreaLóngwén Qū14,372
Liángzhŏngchăng 良种场Township-like AreaLónghăi Shì817
Lièyŭ Zhèn列屿镇TownYúnxiāo Xiàn20,370
Líndūn Gōngyèqū林墩工业区Township-like AreaChángtài Xiàn24,445
Lĭngxiàxī Guóyŏu Fánghù Línchăng岭下溪国有防护林场Township-like AreaZhào'ān Xiàn17
Línxià Línchăng林下林场Township-like AreaLónghăi Shì582
Liù'áo Zhèn六鳌镇TownZhāngpŭ Xiàn25,165
Lóngchí Kāifāqū龙池开发区Township-like AreaLónghăi Shì25,919
Lóngjiào Shēzú Xiāng隆教畲族乡Rural TownshipLónghăi Shì21,596
Lóngshān Zhèn龙山镇TownNánjìng Xiàn37,820
Lúxī Zhèn芦溪镇TownPínghé Xiàn33,041
Măkēng Xiāng马坑乡Rural TownshipHuá'ān Xiàn5,127
Măpíng Zhèn马坪镇TownZhāngpŭ Xiàn14,700
Măpū Xiāng马铺乡Rural TownshipYúnxiāo Xiàn29,439
Măyángxī Shēngtài Lǚyóuqū [Mayangxi Ecological Tourism Area]马洋溪生态旅游区Township-like AreaChángtài Xiàn10,154
Méilĭng Zhèn梅岭镇TownZhào'ān Xiàn31,460
Méilín Zhèn梅林镇TownNánjìng Xiàn9,584
Méizhōu Xiāng梅洲乡Rural TownshipZhào'ān Xiàn18,105
Nánkēng Jiēdào南坑街道Urban SubdistrictXiāngchéng Qū80,992
Nánkēng Zhèn南坑镇TownNánjìng Xiàn10,361
Nánpŭ Xiāng南浦乡Rural TownshipZhāngpŭ Xiàn7,833
Nánshān Huáqiáo Cháguŏchăng [Nanshan Overseas Chinese Tea Fruit Farm]南山华侨茶果场Township-like AreaZhāngpŭ Xiàn894
Nánshèng Zhèn南胜镇TownPínghé Xiàn22,865
Nánzhào Zhèn南诏镇TownZhào'ān Xiàn68,268
Pántuó Zhèn盘陀镇TownZhāngpŭ Xiàn27,510
Púmĕi Zhèn莆美镇TownYúnxiāo Xiàn78,513
Pŭnán Zhèn浦南镇TownXiāngchéng Qū25,605
Qiánlóu Zhèn前楼镇TownDōngshān Xiàn12,464
Qiántíng Zhèn前亭镇TownZhāngpŭ Xiàn28,423
Qiáodōng Zhèn桥东镇TownZhào'ān Xiàn62,025
Qílĭng Xiāng崎岭乡Rural TownshipPínghé Xiàn21,361
Shājiàn Zhèn沙建镇TownHuá'ān Xiàn24,768
Shānchéng Zhèn山城镇TownNánjìng Xiàn93,266
Shāngé Zhèn山格镇TownPínghé Xiàn42,163
Shāxī Zhèn沙西镇TownZhāngpŭ Xiàn41,658
Shēnqiáo Zhèn深桥镇TownZhào'ān Xiàn58,409
Shēntŭ Zhèn深土镇TownZhāngpŭ Xiàn48,085
Shígŭ Nóngchăng石古农场Township-like AreaZhāngpŭ Xiàn2,052
Shíliú Zhèn石榴镇TownZhāngpŭ Xiàn41,386
Shímă Zhèn石码镇TownLónghăi Shì63,880
Shítíng Zhèn石亭镇TownXiāngchéng Qū53,341
Shuāngdì Huáqiáo Nóngchăng [Shuangdi Overseas Chinese Farm]双第华侨农场Township-like AreaLónghăi Shì3,093
Shūyáng Zhèn书洋镇TownNánjìng Xiàn18,267
Sìdū Zhèn四都镇TownZhào'ān Xiàn53,747
Suí'ān Zhèn绥安镇TownZhāngpŭ Xiàn128,141
Tàipíng Zhèn太平镇TownZhào'ān Xiàn47,985
Tiānbăo Línchăng天宝林场Township-like AreaXiāngchéng Qū99
Tiānbăo Zhèn天宝镇TownXiāngchéng Qū43,309
Tōngbĕi Jiēdào通北街道Urban SubdistrictXiāngchéng Qū66,698
Tónglíng Zhèn铜陵镇TownDōngshān Xiàn48,532
Wàn'ān Nóngchăng万安农场Township-like AreaZhāngpŭ Xiàn5,849
Wénfēng Zhèn文峰镇TownPínghé Xiàn13,689
Wŭ'ān Zhèn武安镇TownChángtài Xiàn51,059
Wŭfēng Nóngchăng五峰农场Township-like AreaXiāngchéng Qū805
Wŭzhài Xiāng五寨乡Rural TownshipPínghé Xiàn15,755
Xiàcài Línchăng下蔡林场Township-like AreaZhāngpŭ Xiàn312
Xiágĕ Zhèn霞葛镇TownZhào'ān Xiàn34,547
Xiàhé Xiāng下河乡Rural TownshipYúnxiāo Xiàn41,438
Xiámĕi Zhèn霞美镇TownZhāngpŭ Xiàn54,382
Xiāndū Zhèn [incl. Fújiàn Tǔlóu Huá'ān Tourist Area]仙都镇TownHuá'ān Xiàn29,204
Xiāngchéng Qū Năiniú Chăng 芗城区奶牛场Township-like AreaXiāngchéng Qū41
Xiàngkŏu Jiēdào巷口街道Urban SubdistrictXiāngchéng Qū76,244
Xiăoxī Zhèn小溪镇TownPínghé Xiàn95,113
Xiázhài Zhèn霞寨镇TownPínghé Xiàn43,851
Xìngchén Zhèn杏陈镇TownDōngshān Xiàn26,593
Xīnqiáo Jiēdào新桥街道Urban SubdistrictXiāngchéng Qū59,476
Xīnwéi Zhèn新圩镇TownHuá'ān Xiàn11,618
Xīpŭ Zhèn西埔镇TownDōngshān Xiàn49,214
Xīqiáo Jiēdào西桥街道Urban SubdistrictXiāngchéng Qū23,636
Xītán Zhèn西潭镇TownZhào'ān Xiàn46,190
Xiùfēng Xiāng秀峰乡Rural TownshipPínghé Xiàn9,864
Xiùzhuàn Zhèn秀篆镇TownZhào'ān Xiàn38,127
Yáncuò Zhèn颜厝镇TownLónghăi Shì56,877
Yánxī Zhèn岩溪镇TownChángtài Xiàn36,024
Yúnlíng Zhèn云陵镇TownYúnxiāo Xiàn67,442
Zhāngpŭ Yánchăng 漳浦盐场Township-like AreaZhāngpŭ Xiàn7,379
Zhāngtáng Zhèn樟塘镇TownDōngshān Xiàn16,016
Zhào'ān Gōngyè Yuánqū Guănwĕihuì诏安工业园区管委会Township-like AreaZhào'ān Xiàn1,594
Zhāoshāngjú Zhāngzhōu Kāifāqū招商局漳州开发区Township-like AreaLónghăi Shì45,286
Zhīshān Zhèn芝山镇TownXiāngchéng Qū42,260
Zhōngxī Línchăng中西林场Township-like AreaZhāngpŭ Xiàn1,756
Zĭní Zhèn紫泥镇TownLónghăi Shì55,783

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.