Home
Show Map

Gānzhōu Qū

District in Zhāngyè Shì (Gānsù)

District

The population of Gānzhōu Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gānzhōu Qū甘州区District507,433
Zhāngyè Shì张掖市Prefecture-level City1,199,515

Contents: Townships

The population of the townships in Gānzhōu Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyáng Xiāng安阳乡Rural TownshipGānzhōu Qū14,236
Bĕijiē Jiēdào北街街道Urban SubdistrictGānzhōu Qū23,780
Cháng'ān Zhèn长安镇TownGānzhōu Qū19,752
Dàmăn Zhèn大满镇TownGānzhōu Qū29,489
Dăngzhài Zhèn党寨镇TownGānzhōu Qū27,187
Dōngjiē Jiēdào东街街道Urban SubdistrictGānzhōu Qū38,331
Gānjùn Zhèn甘浚镇TownGānzhōu Qū21,498
Gānsù Zhāngyè Gōngyè Yuánqū甘肃张掖工业园区Township-like AreaGānzhōu Qū3,441
Guóyíng Zhāngyè Nóngchăng国营张掖农场Township-like AreaGānzhōu Qū3,219
Huāzhài Xiāng花寨乡Rural TownshipGānzhōu Qū6,846
Huŏchēzhàn Jiēdào火车站街道Urban SubdistrictGānzhōu Qū21,057
Jiăntān Zhèn碱滩镇TownGānzhōu Qū17,558
Jìng'ān Xiāng靖安乡Rural TownshipGānzhōu Qū6,197
Liángjiādūn Zhèn梁家墩镇TownGānzhōu Qū17,570
Lóngqú Xiāng龙渠乡Rural TownshipGānzhōu Qū9,063
Míngyŏng Zhèn明永镇TownGānzhōu Qū11,681
Nánjiē Jiēdào南街街道Urban SubdistrictGānzhōu Qū42,620
Píngshānhú Mĕnggŭzú Xiāng平山湖蒙古族乡Rural TownshipGānzhōu Qū604
Sānzhá Zhèn三闸镇TownGānzhōu Qū17,606
Shājĭng Zhèn沙井镇TownGānzhōu Qū34,393
Shàngqín Zhèn上秦镇TownGānzhōu Qū23,138
Shĕng Nóngkēyuàn Zhāngyè Liŭ Gōnglĭ Shìyàn Chăng省农科院张掖九公里试验场Township-like AreaGānzhōu Qū304
Wūjiāng Zhèn乌江镇TownGānzhōu Qū24,279
Xiăomăn Zhèn小满镇TownGānzhōu Qū20,753
Xījiē Jiēdào西街街道Urban SubdistrictGānzhōu Qū46,679
Xīndūn Zhèn新墩镇TownGānzhōu Qū26,152

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).