Home
Show Map

Yúyáng Qū

District in Yúlín Shì (Shănxī)

District

The population of Yúyáng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yúyáng Qū榆阳区District637,617
Yúlín Shì榆林市Prefecture-level City3,351,436

Contents: Townships

The population of the townships in Yúyáng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyá Zhèn安崖镇TownYúyáng Qū4,537
Bālāsù Zhèn巴拉素镇TownYúyáng Qū7,541
Bŭlànghé Xiāng补浪河乡Rural TownshipYúyáng Qū7,640
Chàhézé Xiāng岔河则乡Rural TownshipYúyáng Qū5,556
Chángchénglù Jiēdào [Yúyáng Zhèn]长城路街道Urban SubdistrictYúyáng Qū73,459
Chóngwénlù Jiēdào崇文路街道Urban SubdistrictYúyáng Qū51,873
Dàhétă Zhèn大河塔镇TownYúyáng Qū4,353
Gŭlóu Jiēdào鼓楼街道Urban SubdistrictYúyáng Qū43,816
Gŭtă Zhèn [incl. Yúxīngzhuāng Xiāng]古塔镇TownYúyáng Qū6,660
Hángyŭlù Jiēdào航宇路街道Urban SubdistrictYúyáng Qū47,959
Hóngshíqiáo Xiāng红石桥乡Rural TownshipYúyáng Qū8,671
Jīnjītān Zhèn金鸡滩镇TownYúyáng Qū13,672
Măhé Zhèn马合镇TownYúyáng Qū9,435
Máhuángliáng Zhèn麻黄梁镇TownYúyáng Qū9,136
Mèngjiāwān Xiāng孟家湾乡Rural TownshipYúyáng Qū11,186
Niújiāliáng Zhèn牛家梁镇TownYúyáng Qū17,352
Qīngshānlù Jiēdào青山路街道Urban SubdistrictYúyáng Qū55,019
Qīngyún Zhèn [incl. Liúqiānhé Xiāng]青云镇TownYúyáng Qū15,428
Qínhé Zhèn芹河镇TownYúyáng Qū16,724
Shàngjùnlù Jiēdào上郡路街道Urban SubdistrictYúyáng Qū60,304
Shàngyánwān Zhèn [incl. Qīngquán Zhèn]上盐湾镇TownYúyáng Qū11,499
Tuófēnglù Jiēdào驼峰路街道Urban SubdistrictYúyáng Qū60,124
Xiăoháotù Xiāng小壕兔乡Rural TownshipYúyáng Qū8,546
Xiăojìhàn Zhèn小纪汗镇TownYúyáng Qū11,232
Xīnmínglóu Jiēdào新明楼街道Urban SubdistrictYúyáng Qū27,416
Yúhémăo Zhèn鱼河峁镇TownYúyáng Qū8,805
Yúhé Zhèn鱼河镇TownYúyáng Qū15,728
Zhènchuān Zhèn镇川镇TownYúyáng Qū23,946

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).