Home
Show Map

China: Yíchāng Shì (Húbĕi)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yíchāng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángyáng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn长阳土家族自治县Autonomous County388,228
Dāngyáng Shì当阳市County-level City468,293
Diănjūn Qū点军区District103,696
Wŭfēng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn五峰土家族自治县Autonomous County188,923
Wŭjiāgăng Qū伍家岗区District214,194
Xiāotíng Qū猇亭区District61,230
Xīlíng Qū西陵区District512,074
Xīngshān Xiàn兴山县County170,630
Yídū Shì宜都市County-level City384,598
Yílíng Qū夷陵区District520,186
Yuăn'ān Xiàn远安县County184,532
Zhījiāng Shì枝江市County-level City495,995
Zĭguī Xiàn秭归县County367,107
Yíchāng Shì宜昌市Prefecture-level City4,059,686

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yíchāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àijiā Zhèn艾家镇TownDiănjūn Qū8,348
Ānfúsì Zhèn安福寺镇TownZhījiāng Shì52,784
Băilĭzhōu Zhèn百里洲镇TownZhījiāng Shì75,123
Báiyáng Zhèn白洋镇TownZhījiāng Shì37,444
Bàlíng Jiēdào坝陵街道Urban SubdistrictDāngyáng Shì54,384
Bànyuè Zhèn半月镇TownDāngyáng Shì32,749
Băotăhé Jiēdào宝塔河街道Urban SubdistrictWŭjiāgăng Qū41,114
Căihuā Xiāng采花乡Rural TownshipWŭfēng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn23,847
Căobùhú Zhèn草埠湖镇TownDāngyáng Shì20,848
Chánglèpíng Zhèn长乐坪镇TownWŭfēng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn22,500
Dàgōngqiáo Jiēdào大公桥街道Urban SubdistrictWŭjiāgăng Qū37,473
Dàyàn Xiāng大堰乡Rural TownshipChángyáng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn32,839
Dèngcūn Xiāng邓村乡Rural TownshipYílíng Qū24,520
Diănjūn Jiēdào点军街道Urban SubdistrictDiănjūn Qū34,111
Dŏngshì Zhèn董市镇TownZhījiāng Shì54,730
Dūzhènwān Zhèn都镇湾镇TownChángyáng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn49,755
Fēnxiāng Zhèn分乡镇TownYílíng Qū35,761
Fùjiāyàn Xiāng付家堰乡Rural TownshipWŭfēng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn15,567
Gāobàzhōu Zhèn高坝洲镇TownYídū Shì25,860
Gāojiāyàn Zhèn高家堰镇TownChángyáng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn20,590
Gāoqiáo Xiāng高桥乡Rural TownshipXīngshān Xiàn14,568
Gĕzhōubà Jiēdào葛洲坝街道Urban SubdistrictXīlíng Qū40,111
Gŭfū Zhèn古夫镇TownXīngshān Xiàn42,425
Guīzhōu Zhèn归州镇TownZĭguī Xiàn26,155
Gùjiādiàn Zhèn顾家店镇TownZhījiāng Shì26,303
Gŭlăobèi Jiēdào古老背街道Urban SubdistrictXiāotíng Qū32,273
Guōjiābà Zhèn郭家坝镇TownZĭguī Xiàn46,708
Hèjiāpíng Zhèn贺家坪镇TownChángyáng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn27,170
Hékŏu Xiāng河口乡Rural TownshipYuăn'ān Xiàn13,658
Héróng Zhèn河溶镇TownDāngyáng Shì51,339
Hónghuātào Zhèn红花套镇TownYídū Shì27,053
Huālínsì Zhèn花林寺镇TownYuăn'ān Xiàn14,402
Huánghuā Zhèn黄花镇TownYílíng Qū33,254
Huángliáng Zhèn黄粮镇TownXīngshān Xiàn21,864
Huŏshāopíng Xiāng火烧坪乡Rural TownshipChángyáng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn7,753
Hŭyá Jiēdào虎牙街道Urban SubdistrictXiāotíng Qū13,390
Jiŭwănxī Zhèn九畹溪镇TownZĭguī Xiàn22,657
Jiùxiàn Zhèn旧县镇TownYuăn'ān Xiàn20,865
Lángpíng Zhèn榔坪镇TownChángyáng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn39,348
Léizǔ Zhèn [Héhuā Zhèn]嫘祖镇TownYuăn'ān Xiàn25,250
Lètiānxī Zhèn乐天溪镇TownYílíng Qū24,979
Liănghékŏu Zhèn两河口镇TownZĭguī Xiàn23,649
Liănghé Zhèn两河镇TownDāngyáng Shì32,412
Liánpéng Xiāng联棚乡Rural TownshipDiănjūn Qū13,949
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownYílíng Qū50,265
Lóngzhōupíng Zhèn龙舟坪镇TownChángyáng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn89,679
Lùchéng Jiēdào陆城街道Urban SubdistrictYídū Shì90,849
Măjiādiàn Jiēdào马家店街道Urban SubdistrictZhījiāng Shì132,746
Máopíngchăng Zhèn茅坪场镇TownYuăn'ān Xiàn24,797
Máopíng Zhèn茅坪镇TownZĭguī Xiàn101,620
Méijiāhé Xiāng梅家河乡Rural TownshipZĭguī Xiàn17,267
Miàoqián Zhèn庙前镇TownDāngyáng Shì36,917
Míngfèng Zhèn鸣凤镇TownYuăn'ān Xiàn55,838
Mópíng Xiāng磨坪乡Rural TownshipZĭguī Xiàn11,368
Móshì Zhèn磨市镇TownChángyáng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn29,832
Nányáng Zhèn南阳镇TownXīngshān Xiàn11,195
Nièjiāhé Zhèn聂家河镇TownYídū Shì16,847
Niúzhuāng Xiāng牛庄乡Rural TownshipWŭfēng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn7,496
Pānjiāwān Tŭjiāzú Xiāng潘家湾土家族乡Rural TownshipYídū Shì15,057
Qiáobiān Zhèn桥边镇TownDiănjūn Qū26,332
Qīxīngtái Zhèn七星台镇TownZhījiāng Shì43,478
Qūyuán Zhèn屈原镇TownZĭguī Xiàn16,839
Rénhépíng Zhèn仁和坪镇TownWŭfēng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn18,879
Sāndòupíng Zhèn三斗坪镇TownYílíng Qū29,494
Sānxiábàqū 三峡坝区Township-like AreaYílíng Qū1,500
Shāzhènxī Zhèn沙镇溪镇TownZĭguī Xiàn30,996
Shuĭtiánbà Xiāng水田坝乡Rural TownshipZĭguī Xiàn31,180
Shuĭyuèsì Zhèn水月寺镇TownXīngshān Xiàn22,187
Sōngmùpíng Zhèn松木坪镇TownYídū Shì28,553
Sōngyí Kuàngqū松宜矿区Township-like AreaYídū Shì15,507
Tàipíngxī Zhèn太平溪镇TownYílíng Qū23,979
Tŭchéng Xiāng土城乡Rural TownshipDiănjūn Qū20,956
Wángdiàn Zhèn王店镇TownDāngyáng Shì39,481
Wángjiāfàn Zhèn王家畈镇TownYídū Shì29,747
Wànshòuqiáo Jiēdào万寿桥街道Urban SubdistrictWŭjiāgăng Qū42,873
Wāntán Zhèn湾潭镇TownWŭfēng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn16,743
Wèn'ān Zhèn问安镇TownZhījiāng Shì41,213
Wùdùhé Zhèn雾渡河镇TownYílíng Qū33,074
Wŭfēng Zhèn五峰镇TownWŭfēng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn37,746
Wŭjiāgăng Jiēdào伍家岗街道Urban SubdistrictWŭjiāgăng Qū44,953
Wŭjiā Xiāng伍家乡Rural TownshipWŭjiāgăng Qū47,781
Wŭyănquán Zhèn五眼泉镇TownYídū Shì21,898
Xiàbăopíng Xiāng下堡坪乡Rural TownshipYílíng Qū20,614
Xiákŏu Fēngjĭngqū 峡口风景区Township-like AreaXīlíng Qū3,483
Xiákŏu Zhèn峡口镇TownXīngshān Xiàn24,582
Xiānnǚ Zhèn仙女镇TownZhījiāng Shì32,174
Xiăoxītă Jiēdào小溪塔街道Urban SubdistrictYílíng Qū133,704
Xībà Jiēdào西坝街道Urban SubdistrictXīlíng Qū42,482
Xiètān Xiāng泄滩乡Rural TownshipZĭguī Xiàn12,586
Xīlíng Jiēdào西陵街道Urban SubdistrictXīlíng Qū104,773
Xuéyuàn Jiēdào学院街道Urban SubdistrictXīlíng Qū71,140
Yánglínqiáo Zhèn杨林桥镇TownZĭguī Xiàn26,082
Yángpíng Zhèn洋坪镇TownYuăn'ān Xiàn29,722
Yáojiādiàn Zhèn姚家店镇TownYídū Shì24,292
Yáowān Jiēdào窑湾街道Urban SubdistrictXīlíng Qū28,892
Yāquèlĭng Zhèn鸦鹊岭镇TownYílíng Qū56,089
Yāzikŏu Xiāng鸭子口乡Rural TownshipChángyáng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn20,087
Yèmíngzhū Jiēdào夜明珠街道Urban SubdistrictXīlíng Qū64,237
Yíchāng Kāifāqū宜昌开发区Township-like AreaXīlíng Qū85,361
Yílíng Jīngjì Kāifāqū [Yiling Economic Development Zone]夷陵经济开发区办事处Urban SubdistrictYílíng Qū29,611
Yúnchí Jiēdào云池街道Urban SubdistrictXiāotíng Qū15,567
Yúnjí Jiēdào云集街道Urban SubdistrictXīlíng Qū71,595
Yùquán Jiēdào玉泉街道Urban SubdistrictDāngyáng Shì45,390
Yúxiákŏu Zhèn渔峡口镇TownChángyáng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn33,524
Yùxī Zhèn育溪镇TownDāngyáng Shì50,205
Yúyángguān Zhèn渔洋关镇TownWŭfēng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn46,145
Yùyáng Jiēdào玉阳街道Urban SubdistrictDāngyáng Shì104,568
Zhāngcūnpíng Zhèn樟村坪镇TownYílíng Qū23,342
Zhāojūn Zhèn昭君镇TownXīngshān Xiàn22,809
Zhēnzi Xiāng榛子乡Rural TownshipXīngshān Xiàn11,000
Zhīchéng Zhèn枝城镇TownYídū Shì88,935
Zīqiū Zhèn资丘镇TownChángyáng Tŭjiāzú Zìzhìxiàn37,651

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).