Home
Show Map

Hánjiāng Qū

District in Yángzhōu Shì (Jiāngsū)

District

The population of Hánjiāng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Hánjiāng Qū [incl. Yángzhōu Economic and Technological Development Zone, Shǔgāng-Shòu Xīhú Scenic Area]邗江区District868,687
Yángzhōu Shì扬州市Prefecture-level City4,460,066

Contents: Townships

The population of the townships in Hánjiāng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bālĭ Zhèn八里镇TownHánjiāng Qū25,576
Chàhé Jiēdào汊河街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū56,464
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū38,196
Fāngxiàng Zhèn方巷镇TownHánjiāng Qū43,761
Gānquán Jiēdào甘泉街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū30,494
Gōngdào Zhèn公道镇TownHánjiāng Qū33,966
Guāzhōu Zhèn瓜洲镇TownHánjiāng Qū40,169
Hánshàng Jiēdào邗上街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū74,526
Huáisì Zhèn槐泗镇TownHánjiāng Qū47,999
Jiăngwáng Jiēdào蒋王街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū19,279
Méilĭng Jiēdào梅岭街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū52,314
Píngshān Xiāng平山乡Rural TownshipHánjiāng Qū18,767
Pòxí Zhèn朴席镇TownHánjiāng Qū22,078
Shīqiáo Zhèn施桥镇TownHánjiāng Qū42,696
Shòuxīhú Jiēdào瘦西湖街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū19,842
Shuāngqiáo Jiēdào双桥街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū82,178
Wénhuì Jiēdào文汇街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū52,111
Xīhú Zhèn西湖镇TownHánjiāng Qū39,339
Xīnshèng Jiēdào新盛街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū33,063
Yángmiào Zhèn杨庙镇TownHánjiāng Qū22,338
Yángshòu Zhèn杨寿镇TownHánjiāng Qū20,930
Yángzhōu Gāoxīn Jìshù Chǎnyè Kāifāqū扬州高新技术产业开发区Township-like AreaHánjiāng Qū1,581
Yángzijīn Jiēdào扬子津街道Urban SubdistrictHánjiāng Qū51,020

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).