Home
Show Map

Xiăngshuĭ Xiàn

County in Yánchéng Shì (Jiāngsū)

County

The population of Xiăngshuĭ Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xiăngshuĭ Xiàn响水县County509,880
Yánchéng Shì盐城市Prefecture-level City7,262,200

Contents: Townships

The population of the townships in Xiăngshuĭ Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chénjiāgăng Zhèn陈家港镇TownXiăngshuĭ Xiàn58,862
Dàyŏu Zhèn [incl. Qītào Xiāng]大有镇TownXiăngshuĭ Xiàn40,775
Huángwéi Zhèn黄圩镇TownXiăngshuĭ Xiàn27,213
Nánhé Zhèn南河镇TownXiăngshuĭ Xiàn43,935
Shĕngshŭ Guàndōng Yánchăng 省属灌东盐场Township-like AreaXiăngshuĭ Xiàn9,929
Shĕngshŭ Huánghăi Nóngchăng省属黄海农场Township-like AreaXiăngshuĭ Xiàn14,127
Shuānggăng Zhèn [incl. Lăoshè Xiāng]双港镇TownXiăngshuĭ Xiàn53,153
Xiăngshuĭ Zhèn响水镇TownXiăngshuĭ Xiàn93,707
Xiàn Kāifāqū县开发区Township-like AreaXiăngshuĭ Xiàn25,233
Xiăojiān Zhèn [incl. Zhāngjí Xiāng]小尖镇TownXiăngshuĭ Xiàn84,699
Yùnhé Zhèn [incl. Liùtào Xiāng]运河镇TownXiăngshuĭ Xiàn58,247

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).