Home
Show Map

Xīnyí Shì

County-level City in Xúzhōu Shì (Jiāngsū)

County-level City

The population of Xīnyí Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xīnyí Shì新沂市County-level City920,628
Xúzhōu Shì徐州市Prefecture-level City8,577,225

Contents: Townships

The population of the townships in Xīnyí Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āhú Zhèn阿湖镇TownXīnyí Shì55,298
Bĕigōu Jiēdào北沟街道Urban SubdistrictXīnyí Shì50,118
Căoqiáo Zhèn草桥镇TownXīnyí Shì65,243
Găngtóu Zhèn港头镇TownXīnyí Shì39,999
Gāoliú Zhèn高流镇TownXīnyí Shì48,485
Hégōu Zhèn合沟镇TownXīnyí Shì44,747
Jīngjì Kāifāqū经济开发区Township-like AreaXīnyí Shì16,905
Mălíngshān Zhèn马陵山镇TownXīnyí Shì52,711
Qípán Zhèn棋盘镇TownXīnyí Shì66,419
Shàodiàn Zhèn邵店镇TownXīnyí Shì32,448
Shíjí Zhèn时集镇TownXīnyí Shì41,652
Shuāngtáng Zhèn双塘镇TownXīnyí Shì30,958
Tángdiàn Jiēdào唐店街道Urban SubdistrictXīnyí Shì46,828
Wăyáo Zhèn瓦窑镇TownXīnyí Shì37,080
Xīn'ān Jiēdào新安街道Urban SubdistrictXīnyí Shì186,399
Xīndiàn Zhèn新店镇TownXīnyí Shì44,409
Xīyí Gāoxīn Jìshù Chǎnyè Kāifāqū锡沂高新技术产业开发区Township-like AreaXīnyí Shì261
Yáowān Zhèn窑湾镇TownXīnyí Shì60,668

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).