Home
Show Map

China: Xuānchéng Shì (Ānhuī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xuānchéng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Guăngdé Shì广德市County487,243
Jīngdé Xiàn旌德县County120,039
Jīng Xiàn泾县County299,555
Jìxī Xiàn绩溪县County156,127
Lángxī Xiàn郎溪县County320,627
Níngguó Shì [incl. Xuānchéng Economic Development Zone (parts)]宁国市County-level City376,857
Xuānzhōu Qū [incl. Xuānchéng Economic Development Zone (parts)]宣州区District772,490
Xuānchéng Shì宣城市Prefecture-level City2,532,938

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xuānchéng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áofēng Jiēdào鳌峰街道Urban SubdistrictXuānzhōu Qū77,459
Bǎidiàn Zhèn柏垫镇TownGuăngdé Shì38,023
Báidì Zhèn白地镇TownJīngdé Xiàn10,458
Bănqiáotóu Xiāng板桥头乡Rural TownshipJìxī Xiàn10,993
Bănshū Zhèn版书镇TownJīngdé Xiàn8,990
Bìqiáo Zhèn毕桥镇TownLángxī Xiàn15,503
Càicūn Zhèn蔡村镇TownJīng Xiàn14,594
Càijiāqiáo Zhèn蔡家桥镇TownJīngdé Xiàn11,890
Cháng'ān Zhèn长安镇TownJìxī Xiàn16,216
Chāngqiáo Xiāng昌桥乡Rural TownshipJīng Xiàn25,218
Chéngjiāng Jiēdào澄江街道Urban SubdistrictXuānzhōu Qū35,761
Císhāngăng Cháchăng祠山岗茶场Township-like AreaGuăngdé Shì1,679
Dīngjiāqiáo Zhèn丁家桥镇TownJīng Xiàn13,600
Dōngtíng Xiāng东亭乡Rural TownshipGuăngdé Shì18,614
Dōngxià Zhèn东夏镇TownLángxī Xiàn14,256
Fāngtáng Xiāng方塘乡Rural TownshipNíngguó Shì9,291
Fēicăi Jiēdào [in: Xuānchéng Shì Economic Development Zone]飞彩街道Urban SubdistrictXuānzhōu Qū18,790
Fēilĭ Zhèn飞鲤镇TownLángxī Xiàn16,671
Fúlĭng Zhèn伏岭镇TownJìxī Xiàn13,975
Găngkŏu Zhèn港口镇TownNíngguó Shì26,188
Guǎng dé Jīngjì Kāifāqū广德经济开发区Township-like AreaGuăngdé Shì4,135
Gŭquán Zhèn古泉镇TownXuānzhōu Qū24,242
Hántíng Zhèn寒亭镇TownXuānzhōu Qū16,926
Hélì Jiēdào河沥溪街道Urban SubdistrictNíngguó Shì34,559
Hónglín Zhèn洪林镇TownXuānzhōu Qū29,220
Huángcūn Zhèn黄村镇TownJīng Xiàn18,094
Huángdù Xiāng黄渡乡Rural TownshipXuānzhōu Qū25,540
Huáyáng Zhèn华阳镇TownJìxī Xiàn53,319
Húlè Zhèn胡乐镇TownNíngguó Shì10,246
Jiălù Zhèn甲路镇TownNíngguó Shì12,528
Jiànpíng Zhèn建平镇TownLángxī Xiàn60,494
Jiāpéng Xiāng家朋乡Rural TownshipJìxī Xiàn9,453
Jìchuān Jiēdào济川街道Urban SubdistrictXuānzhōu Qū40,507
Jīnbà Jiēdào [in: Xuānchéng Shì Economic Development Zone]金坝街道Urban SubdistrictXuānzhōu Qū17,299
Jīngchuān Zhèn泾川镇TownJīng Xiàn106,144
Jìngtíngshān Jiēdào敬亭山街道Urban SubdistrictXuānzhōu Qū8,019
Jīngyáng Zhèn旌阳镇TownJīngdé Xiàn39,478
Jīngzhōu Xiāng荆州乡Rural TownshipJìxī Xiàn6,372
Jīnshā Zhèn金沙镇TownJìxī Xiàn7,060
Lángqiáo Zhèn榔桥镇TownJīng Xiàn26,156
Lángxī Jīngjì Kāifāqū郎溪经济开发区Township-like AreaLángxī Xiàn15,393
Língdá Xiāng凌笪乡Rural TownshipLángxī Xiàn26,344
Línxī Zhèn临溪镇TownJìxī Xiàn8,875
Líqiáo Zhèn狸桥镇TownXuānzhōu Qū48,025
Lúcūn Xiāng卢村乡Rural TownshipGuăngdé Shì34,596
Màolín Zhèn茂林镇TownJīng Xiàn16,907
Méilín Zhèn梅林镇TownNíngguó Shì16,180
Méizhŭ Zhèn梅渚镇TownLángxī Xiàn24,680
Miàoshŏu Zhèn庙首镇TownJīngdé Xiàn9,521
Nánfēng Zhèn南丰镇TownLángxī Xiàn29,587
Nánjí Xiāng南极乡Rural TownshipNíngguó Shì8,913
Nánshān Jiēdào南山街道Urban SubdistrictNíngguó Shì68,269
Níngdūn Zhèn宁墩镇TownNíngguó Shì11,007
Qīnglóng Xiāng青龙乡Rural TownshipNíngguó Shì8,505
Qínxī Zhèn琴溪镇TownJīng Xiàn14,159
Qiūcūn Zhèn邱村镇TownGuăngdé Shì65,256
Sānxī Zhèn三溪镇TownJīngdé Xiàn9,680
Shàngzhuāng Zhèn上庄镇TownJìxī Xiàn11,609
Shĕncūn Zhèn沈村镇TownXuānzhōu Qū29,144
Shìjié Zhèn誓节镇TownGuăngdé Shì57,179
Shízì Zhèn十字镇TownLángxī Xiàn40,910
Shuāngqiáo Jiēdào双桥街道Urban SubdistrictXuānzhōu Qū14,693
Shuĭdōng Zhèn水东镇TownXuānzhōu Qū25,928
Shuĭyáng Zhèn水阳镇TownXuānzhōu Qū66,209
Sìhé Xiāng四合乡Rural TownshipGuăngdé Shì19,948
Sūnbù Zhèn孙埠镇TownXuānzhōu Qū45,512
Sūncūn Zhèn孙村镇TownJīngdé Xiàn7,981
Tāochéng Zhèn涛城镇TownLángxī Xiàn28,525
Táohuātán Zhèn桃花潭镇TownJīng Xiàn23,273
Táozhōu Zhèn桃州镇TownGuăngdé Shì146,610
Tiānhú Jiēdào [in: Xuānchéng Shì Economic Development Zone]天湖街道Urban SubdistrictNíngguó Shì4,132
Tīngxī Xiāng汀溪乡Rural TownshipJīng Xiàn9,473
Wāngxī Jiēdào汪溪街道Urban SubdistrictNíngguó Shì17,320
Wànjiā Xiāng万家乡Rural TownshipNíngguó Shì10,299
Wénchāng Zhèn文昌镇TownXuānzhōu Qū13,502
Wŭxīng Xiāng五星乡Rural TownshipXuānzhōu Qū21,309
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urban SubdistrictXuānzhōu Qū36,748
Xiānxiá Zhèn仙霞镇TownNíngguó Shì15,495
Xiáxī Zhèn霞西镇TownNíngguó Shì13,978
Xījīn Jiēdào西津街道Urban SubdistrictNíngguó Shì80,840
Xīkŏu Zhèn溪口镇TownXuānzhōu Qū20,217
Xīlín Jiēdào西林街道Urban SubdistrictXuānzhōu Qū49,925
Xīnfā Zhèn新发镇TownLángxī Xiàn16,840
Xìngfú Xiāng幸福乡Rural TownshipLángxī Xiàn14,524
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownJīngdé Xiàn7,057
Xīnháng Zhèn新杭镇TownGuăngdé Shì64,798
Xīntián Zhèn新田镇TownXuānzhōu Qū13,475
Yángliŭ Zhèn杨柳镇TownXuānzhōu Qū27,088
Yángtān Zhèn杨滩镇TownGuăngdé Shì36,405
Yăngxián Xiāng养贤乡Rural TownshipXuānzhōu Qū28,613
Yángxī Zhèn扬溪镇TownJìxī Xiàn10,742
Yáocūn Xiāng姚村乡Rural TownshipLángxī Xiàn16,900
Yíngzhōu Zhèn瀛洲镇TownJìxī Xiàn7,513
Yúcūn Zhèn俞村镇TownJīngdé Xiàn10,327
Yúnlè Zhèn云乐镇TownJīngdé Xiàn4,657
Yúnlĭng Zhèn云岭镇TownJīng Xiàn31,937
Yúntī Shēzú Xiāng云梯畲族乡Rural TownshipNíngguó Shì4,729
Zhōngxī Zhèn中溪镇TownNíngguó Shì18,927
Zhōuwáng Zhèn周王镇TownXuānzhōu Qū13,721
Zhúfēng Jiēdào竹峰街道Urban SubdistrictNíngguó Shì5,451
Zhūqiáo Xiāng朱桥乡Rural TownshipXuānzhōu Qū24,618

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).