Home
Show Map

Yúnmèng Xiàn

County in Xiàogăn Shì (Húbĕi)

County

The population of Yúnmèng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yúnmèng Xiàn云梦县County524,799
Xiàogăn Shì孝感市Prefecture-level City4,814,542

Contents: Townships

The population of the townships in Yúnmèng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngguān Zhèn城关镇TownYúnmèng Xiàn137,873
Dăodiàn Xiāng倒店乡Rural TownshipYúnmèng Xiàn27,222
Dàoqiáo Zhèn道桥镇TownYúnmèng Xiàn21,978
Gépútán Zhèn隔蒲潭镇TownYúnmèng Xiàn51,137
Hújīndiàn Zhèn胡金店镇TownYúnmèng Xiàn27,439
Qīngmínghé Xiāng清明河乡Rural TownshipYúnmèng Xiàn24,697
Shāhé Xiāng沙河乡Rural TownshipYúnmèng Xiàn31,241
Wŭluò Zhèn伍洛镇TownYúnmèng Xiàn35,006
Wúpū Zhèn吴铺镇TownYúnmèng Xiàn28,399
Xiàxīndiàn Zhèn下辛店镇TownYúnmèng Xiàn47,870
Yìtáng Zhèn义堂镇TownYúnmèng Xiàn40,180
Yúnmèng Xiàn Jīngjì Kāifāqū云梦县经济开发区Township-like AreaYúnmèng Xiàn20,698
Zēngdiàn Zhèn曾店镇TownYúnmèng Xiàn31,059

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).