Home
Show Map

Dàwù Xiàn

County in Xiàogăn Shì (Húbĕi)

County

The population of Dàwù Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàwù Xiàn大悟县County614,902
Xiàogăn Shì孝感市Prefecture-level City4,814,542

Contents: Townships

The population of the townships in Dàwù Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngguān Zhèn城关镇TownDàwù Xiàn133,788
Dàxīn Zhèn大新镇TownDàwù Xiàn32,148
Dōngxīn Xiāng东新乡Rural TownshipDàwù Xiàn30,551
Fāngfàn Zhèn芳畈镇TownDàwù Xiàn32,899
Fēngdiàn Zhèn丰店镇TownDàwù Xiàn30,259
Gāodiàn Xiāng高店乡Rural TownshipDàwù Xiàn36,754
Hékŏu Zhèn河口镇TownDàwù Xiàn23,993
Huángzhàn Zhèn黄站镇TownDàwù Xiàn15,134
Liújí Zhèn刘集镇TownDàwù Xiàn26,582
Lǚwáng Zhèn吕王镇TownDàwù Xiàn26,319
Péngdiàn Xiāng彭店乡Rural TownshipDàwù Xiàn32,013
Sānlĭ Zhèn三里镇TownDàwù Xiàn23,173
Sìgū Zhèn四姑镇TownDàwù Xiàn22,858
Xiàdiàn Zhèn夏店镇TownDàwù Xiàn29,459
Xīnchéng Zhèn新城镇TownDàwù Xiàn44,031
Xuānhuàdiàn Zhèn宣化店镇TownDàwù Xiàn55,113
Yángpíng Zhèn阳平镇TownDàwù Xiàn19,828

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).