Home
Show Map

Xiàochāng Xiàn

County in Xiàogăn Shì (Húbĕi)

County

The population of Xiàochāng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xiàochāng Xiàn孝昌县County588,666
Xiàogăn Shì孝感市Prefecture-level City4,814,542

Contents: Townships

The population of the townships in Xiàochāng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishā Zhèn白沙镇TownXiàochāng Xiàn43,094
Dŏushān Xiāng陡山乡Rural TownshipXiàochāng Xiàn48,179
Fēngshān Zhèn丰山镇TownXiàochāng Xiàn23,100
Guānyīn Hú Shēngtài Wénhuà Lǚyóu Dùjiăqū 观音湖生态文化旅游渡假区Township-like AreaXiàochāng Xiàn13,060
Huāxī Xiāng花西乡Rural TownshipXiàochāng Xiàn42,493
Huāyuán Zhèn花园镇TownXiàochāng Xiàn107,709
Jìdiàn Xiāng季店乡Rural TownshipXiàochāng Xiàn44,994
Shuāngfēngshān Lǚyóu Dùjiăqū 双峰山旅游渡假区Township-like AreaXiàochāng Xiàn8,923
Wángdiàn Zhèn王店镇TownXiàochāng Xiàn39,985
Wèidiàn Zhèn卫店镇TownXiàochāng Xiàn27,584
Xiàochāng Xiàn Kāifāqū孝昌县开发区Township-like AreaXiàochāng Xiàn22,225
Xiăohé Zhèn小河镇TownXiàochāng Xiàn38,981
Xiăowù Xiāng小悟乡Rural TownshipXiàochāng Xiàn16,023
Zhōuxiàng Zhèn周巷镇TownXiàochāng Xiàn54,161
Zōugăng Zhèn邹岗镇TownXiàochāng Xiàn58,155

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).