Home
Show Map

Chúnhuà Xiàn

County in Xiányáng Shì (Shănxī)

County

The population of Chúnhuà Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chúnhuà Xiàn淳化县County193,377
Xiányáng Shì咸阳市Prefecture-level City4,525,470

Contents: Townships

The population of the townships in Chúnhuà Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictChúnhuà Xiàn32,419
Chēwù Zhèn车坞镇TownChúnhuà Xiàn7,537
Dàdiàn Xiāng大店乡Rural TownshipChúnhuà Xiàn6,211
Fānglĭ Zhèn [incl. Gùxián Xiāng]方里镇TownChúnhuà Xiàn29,044
Guānzhuāng Zhèn [incl. Hújiāmiào Xiāng]官庄镇TownChúnhuà Xiàn33,041
Rùn Zhèn [incl. Bŭjiā Xiāng]润镇TownChúnhuà Xiàn25,828
Shílĭyuán Zhèn [incl. Măjiā Zhèn]十里塬镇TownChúnhuà Xiàn29,592
Shíqiáo Zhèn [incl. Qínzhuāng Zhèn]石桥镇TownChúnhuà Xiàn14,503
Tiĕwáng Zhèn [incl. Qínhé Xiāng]铁王镇TownChúnhuà Xiàn15,202

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).