Home
Show Map

China: Areas subordinated to Húbĕi Province

Cities and Districts

The population of Xiāntáo Shì, Tiānmén Shì, Qiánjiāng Shì and Shennongjia Forestry that are subordinated to Húbĕi Province.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Qiánjiāng Shì潜江市County-level City946,277
Shénnóngjià Lín Qū [Shennongjia Forestry]神农架林区District76,140
Tiānmén Shì天门市County-level City1,418,913
Xiāntáo Shì仙桃市County-level City1,175,085
Húbĕi Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà湖北省省直辖县级行政区划Areas directly administrated by province3,616,415

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xiāntáo Shì, Tiānmén Shì, Qiánjiāng Shì and Shennongjia Forestry.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimáohú Nóngchăng白茅湖农场Township-like AreaTiānmén Shì6,515
Chángtăngkŏu Zhèn长倘口镇TownXiāntáo Shì74,671
Chénchăng Zhèn陈场镇TownXiāntáo Shì55,041
Chénhú Guănwĕihuì沉湖管委会Township-like AreaTiānmén Shì184
Chùqín Liángzhŏngchăng畜禽良种场Township-like AreaXiāntáo Shì932
Dòuhé Zhèn豆河镇TownXiāntáo Shì61,822
Duōbăo Zhèn多宝镇TownTiānmén Shì71,908
Duōxiáng Zhèn多祥镇TownTiānmén Shì62,396
Fózishān Zhèn佛子山镇TownTiānmén Shì33,154
Gānhé Jiēdào干河街道Urban SubdistrictXiāntáo Shì147,528
Gānyì Zhèn干驿镇TownTiānmén Shì46,601
Gāochăng Jiēdào高场街道Urban SubdistrictQiánjiāng Shì7,206
Gāoshíbēi Zhèn高石碑镇TownQiánjiāng Shì40,784
Guănghuá Jiēdào广华街道Urban SubdistrictQiánjiāng Shì7,687
Guōhé Zhèn郭河镇TownXiāntáo Shì46,312
Hàokŏu Yuánzhŏngchăng浩口原种场Township-like AreaQiánjiāng Shì2,647
Hàokŏu Zhèn浩口镇TownQiánjiāng Shì57,015
Hénglín Zhèn横林镇TownTiānmén Shì63,621
Hóngpíng Zhèn红坪镇TownShénnóngjià Lín Qū5,901
Hòuhú Guănlĭqū后湖管理区Township-like AreaQiánjiāng Shì24,651
Huángtán Zhèn黄潭镇TownTiānmén Shì50,754
Húchăng Zhèn胡场镇TownXiāntáo Shì54,476
Húshì Zhèn胡市镇TownTiānmén Shì30,211
Jiăngchăng Zhèn蒋场镇TownTiānmén Shì39,989
Jiānghàn Shíyóu Guănlĭjú江汉石油管理局Township-like AreaQiánjiāng Shì86,439
Jiănghú Nóngchăng蒋湖农场Township-like AreaTiānmén Shì18,827
Jìnglíng Jiēdào竟陵街道Urban SubdistrictTiānmén Shì169,734
Jìngtán Xiāng净潭乡Rural TownshipTiānmén Shì27,855
Jiŭhéhuàn Yuánzhŏngchăng九合垸原种场Township-like AreaXiāntáo Shì3,922
Jiŭhú Zhèn九湖镇TownShénnóngjià Lín Qū3,657
Jiŭzhēn Zhèn九真镇TownTiānmén Shì72,608
Jīyùkŏu Zhèn积玉口镇TownQiánjiāng Shì34,966
Lăoxīn Zhèn老新镇TownQiánjiāng Shì53,600
Liújiāhuàn Línchăng刘家垸林场Township-like AreaXiāntáo Shì1,027
Lónghuáshān Jiēdào龙华山街道Urban SubdistrictXiāntáo Shì104,160
Lóngwān Zhèn龙湾镇TownQiánjiāng Shì39,258
Lúshì Zhèn卢市镇TownTiānmén Shì55,895
Máozuĭ Zhèn毛嘴镇TownXiāntáo Shì57,563
Măwān Zhèn马湾镇TownTiānmén Shì36,632
Máyáng Zhèn麻洋镇TownTiānmén Shì48,023
Miănchéng Huízú Zhèn沔城回族镇TownXiāntáo Shì17,140
Miánhuā Yuánzhŏngchăng棉花原种场Township-like AreaQiánjiāng Shì8,246
Mùyú Zhèn木鱼镇TownShénnóngjià Lín Qū9,089
Páihú Yúchăng排湖渔场Township-like AreaXiāntáo Shì1,748
Péngchăng Zhèn彭场镇TownXiāntáo Shì82,724
Péngshì Zhèn彭市镇TownTiānmén Shì52,070
Qiánjiāng Jīngjì Kāifāqū潜江经济开发区Township-like AreaQiánjiāng Shì21,797
Sānfútán Zhèn三伏潭镇TownXiāntáo Shì52,571
Shāhú Yuánzhŏngchăng沙湖原种场Township-like AreaXiāntáo Shì6,784
Shāhú Zhèn沙湖镇TownXiāntáo Shì32,465
Shāzuĭ Jiēdào沙嘴街道Urban SubdistrictXiāntáo Shì72,590
Shíjiāhé Zhèn [Shíhé Zhèn]石家河镇TownTiānmén Shì50,171
Sōngbǎi Zhèn松柏镇TownShénnóngjià Lín Qū31,207
Sòngluò Xiāng宋洛乡Rural TownshipShénnóngjià Lín Qū6,609
Tiānmén Jīngjì Kāifāqū天门经济开发区Township-like AreaTiānmén Shì33,768
Tōnghăikŏu Zhèn通海口镇TownXiāntáo Shì44,935
Tuōshì Zhèn拖市镇TownTiānmén Shì58,347
Wángchăng Zhèn王场镇TownQiánjiāng Shì42,370
Wāngchăng Zhèn汪场镇TownTiānmén Shì39,225
Wŭhú Yúchăng五湖渔场Township-like AreaXiāntáo Shì2,049
Xiàgŭpíng Tŭjiāzú Xiāng下谷坪土家族乡Rural TownshipShénnóngjià Lín Qū5,904
Xiāntáo Gōngyèyuán仙桃工业园Township-like AreaXiāntáo Shì20,070
Xiăobăn Zhèn小板镇TownTiānmén Shì32,630
Xīdàhuàn Guănlĭqū西大垸管理区Township-like AreaQiánjiāng Shì12,907
Xīliúhé Zhèn西流河镇TownXiāntáo Shì72,471
Xīnhuá Zhèn新华镇TownShénnóngjià Lín Qū3,688
Xióngkŏu Guănlĭqū熊口管理区Township-like AreaQiánjiāng Shì13,024
Xióngkŏu Zhèn熊口镇TownQiánjiāng Shì44,443
Yánglín Jiēdào杨林街道Urban SubdistrictTiānmén Shì28,208
Yánglínwĕi Zhèn杨林尾镇TownXiāntáo Shì57,492
Yángrì Zhèn阳日镇TownShénnóngjià Lín Qū10,085
Yángshì Jiēdào杨市街道Urban SubdistrictQiánjiāng Shì43,365
Yuánlín Jiēdào园林街道Urban SubdistrictQiánjiāng Shì139,393
Yuèkŏu Zhèn岳口镇TownTiānmén Shì88,095
Yùnliánghú Guănlĭqū运粮湖管理区Township-like AreaQiánjiāng Shì13,153
Yúxīn Zhèn渔薪镇TownTiānmén Shì56,915
Yúyáng Zhèn渔洋镇TownQiánjiāng Shì49,116
Zàoshì Zhèn皂市镇TownTiānmén Shì68,272
Zhānggăng Zhèn张港镇TownTiānmén Shì76,305
Zhānggōu Zhèn张沟镇TownXiāntáo Shì58,965
Zhāngjīn Zhèn张金镇TownQiánjiāng Shì58,560
Zhàoxīhuàn Línchăng赵西垸林场Township-like AreaXiāntáo Shì429
Zhèngchăng Zhèn郑场镇TownXiāntáo Shì45,198
Zhōujī Guănlĭqū周矶管理区Township-like AreaQiánjiāng Shì10,462
Zhōujī Jiēdào周矶街道Urban SubdistrictQiánjiāng Shì38,937
Zhúgēntān Zhèn竹根滩镇TownQiánjiāng Shì61,372
Zŏngkŏu Guănlĭqū总口管理区Township-like AreaQiánjiāng Shì34,879

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).