Home
Show Map

Chìbì Shì

County-level City in Xiánníng Shì (Húbĕi)

County-level City

The population of Chìbì Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chìbì Shì赤壁市County-level City478,410
Xiánníng Shì咸宁市Prefecture-level City2,462,583

Contents: Townships

The population of the townships in Chìbì Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Cānghú Kāifāqū沧湖开发区Township-like AreaChìbì Shì2,134
Chá'ānlĭng Zhèn茶庵岭镇TownChìbì Shì15,416
Chēbù Zhèn车埠镇TownChìbì Shì32,076
Chìbì Zhèn赤壁镇TownChìbì Shì18,917
Chìmăgăng Jiēdào赤马港街道Urban SubdistrictChìbì Shì80,844
Guāntángyì Línchăng官塘驿林场Township-like AreaChìbì Shì2,382
Guāntángyì Zhèn官塘驿镇TownChìbì Shì47,552
Huánggàihú Zhèn黄盖湖镇TownChìbì Shì5,228
Liŭshānhú Zhèn柳山湖镇TownChìbì Shì7,231
Lùshuĭhú Jiēdào陆水湖街道Urban SubdistrictChìbì Shì17,806
Púfăng Gōngyèyuán蒲纺工业园Township-like AreaChìbì Shì20,517
Púqí Jiēdào蒲圻街道Urban SubdistrictChìbì Shì118,129
Shénshān Zhèn神山镇TownChìbì Shì24,846
Xīndiàn Zhèn新店镇TownChìbì Shì23,186
Yánglóudòng Cháchăng羊楼洞茶场Township-like AreaChìbì Shì3,870
Yújiāqiáo Xiāng余家桥乡Rural TownshipChìbì Shì10,422
Zhàolĭqiáo Zhèn赵李桥镇TownChìbì Shì22,793
Zhōnghuŏpū Zhèn中伙铺镇TownChìbì Shì25,061

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).