Home
Show Map

Tōngshān Xiàn

County in Xiánníng Shì (Húbĕi)

County

The population of Tōngshān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Tōngshān Xiàn通山县County361,079
Xiánníng Shì咸宁市Prefecture-level City2,462,583

Contents: Townships

The population of the townships in Tōngshān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chuăngwáng Zhèn闯王镇TownTōngshān Xiàn14,904
Cíkŏu Xiāng慈口乡Rural TownshipTōngshān Xiàn13,487
Dàfàn Zhèn大畈镇TownTōngshān Xiàn23,770
Dàlù Xiāng大路乡Rural TownshipTōngshān Xiàn26,116
Hónggăng Zhèn洪港镇TownTōngshān Xiàn25,191
Huángshāpū Zhèn黄沙铺镇TownTōngshān Xiàn28,058
Jiŭgōngshān Zhèn九宫山镇TownTōngshān Xiàn28,284
Jiŭgōngshān Zìrán Băohù Guănlĭjú九宫山自然保护管理局Township-like AreaTōngshān Xiàn2,300
Nánlínqiáo Zhèn南林桥镇TownTōngshān Xiàn25,289
Tōngshān Xiàn Kāifāqū通山县开发区Township-like AreaTōngshān Xiàn52
Tōngyáng Zhèn通羊镇TownTōngshān Xiàn124,141
Xiàpū Zhèn厦铺镇TownTōngshān Xiàn13,131
Yángfānglín Xiāng杨芳林乡Rural TownshipTōngshān Xiàn12,727
Yànxià Xiāng燕厦乡Rural TownshipTōngshān Xiàn23,629

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).