Home
Show Map

China: Xiánníng Shì (Húbĕi)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Xiánníng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chìbì Shì赤壁市County-level City478,410
Chóngyáng Xiàn崇阳县County410,623
Jiāyú Xiàn嘉鱼县County319,196
Tōngchéng Xiàn通城县County380,758
Tōngshān Xiàn通山县County361,079
Xián'ān Qū咸安区District512,517
Xiánníng Shì咸宁市Prefecture-level City2,462,583

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Xiánníng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiní Zhèn白霓镇TownChóngyáng Xiàn46,663
Bĕigăng Zhèn北港镇TownTōngchéng Xiàn21,421
Cānghú Kāifāqū沧湖开发区Township-like AreaChìbì Shì2,134
Chá'ānlĭng Zhèn茶庵岭镇TownChìbì Shì15,416
Chēbù Zhèn车埠镇TownChìbì Shì32,076
Chìbì Zhèn赤壁镇TownChìbì Shì18,917
Chìmăgăng Jiēdào赤马港街道Urban SubdistrictChìbì Shì80,844
Chóngyáng Xiàn Gōngyè Yuánqū崇阳县工业园区Township-like AreaChóngyáng Xiàn2,018
Chuăngwáng Zhèn闯王镇TownTōngshān Xiàn14,904
Cíkŏu Xiāng慈口乡Rural TownshipTōngshān Xiàn13,487
Dàfàn Zhèn大畈镇TownTōngshān Xiàn23,770
Dàlù Xiāng大路乡Rural TownshipTōngshān Xiàn26,116
Dàmù Xiāng大幕乡Rural TownshipXián'ān Qū25,606
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipTōngchéng Xiàn41,013
Dùpŭ Zhèn渡普镇TownJiāyú Xiàn27,270
Fúshān Jiēdào浮山街道Urban SubdistrictXián'ān Qū47,776
Găngkŏu Xiāng港口乡Rural TownshipChóngyáng Xiàn20,439
Gāojiăn Xiāng高枧乡Rural TownshipChóngyáng Xiàn8,577
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownXián'ān Qū15,982
Gāotiĕlĭng Zhèn高铁岭镇TownJiāyú Xiàn22,131
Guānbùqiáo Zhèn官埠桥镇TownXián'ān Qū31,657
Guāndāo Zhèn关刀镇TownTōngchéng Xiàn35,537
Guānqiáo Zhèn官桥镇TownJiāyú Xiàn22,494
Guāntángyì Línchăng官塘驿林场Township-like AreaChìbì Shì2,382
Guāntángyì Zhèn官塘驿镇TownChìbì Shì47,552
Guìhuāquán Zhèn桂花泉镇TownChóngyáng Xiàn7,331
Guìhuā Zhèn桂花镇TownXián'ān Qū25,746
Hénggōuqiáo Zhèn横沟桥镇TownXián'ān Qū33,874
Hèshèngqiáo Zhèn贺胜桥镇TownXián'ān Qū14,275
Hónggăng Zhèn洪港镇TownTōngshān Xiàn25,191
Huánggàihú Zhèn黄盖湖镇TownChìbì Shì5,228
Huánglóng Línchăng黄龙林场Township-like AreaTōngchéng Xiàn112
Huángpáo Línchăng黄袍林场Township-like AreaTōngchéng Xiàn29
Huángshāpū Zhèn黄沙铺镇TownTōngshān Xiàn28,058
Húbĕi Xián'ān Jīngjì Kāifāqū湖北咸安经济开发区Township-like AreaXián'ān Qū1,424
Jīntáng Zhèn金塘镇TownChóngyáng Xiàn14,547
Jiŭgōngshān Zhèn九宫山镇TownTōngshān Xiàn28,284
Jiŭgōngshān Zìrán Băohù Guănlĭjú九宫山自然保护管理局Township-like AreaTōngshān Xiàn2,300
Juànshuĭ Zhèn隽水镇TownTōngchéng Xiàn104,026
Liŭshānhú Zhèn柳山湖镇TownChìbì Shì7,231
Lùjiăoshān Línchăng鹿角山林场Township-like AreaTōngchéng Xiàn226
Lùkŏu Zhèn路口镇TownChóngyáng Xiàn26,916
Lùshuĭhú Jiēdào陆水湖街道Urban SubdistrictChìbì Shì17,806
Lùxī Zhèn陆溪镇TownJiāyú Xiàn18,342
Măgăng Zhèn马港镇TownTōngchéng Xiàn29,126
Màishì Zhèn麦市镇TownTōngchéng Xiàn28,008
Măqiáo Zhèn马桥镇TownXián'ān Qū24,357
Nánlínqiáo Zhèn南林桥镇TownTōngshān Xiàn25,289
Páizhōuwān Zhèn牌洲湾镇TownJiāyú Xiàn39,533
Pānjiāwān Zhèn潘家湾镇TownJiāyú Xiàn42,386
Púfăng Gōngyèyuán蒲纺工业园Township-like AreaChìbì Shì20,517
Púqí Jiēdào蒲圻街道Urban SubdistrictChìbì Shì118,129
Qīngshān Zhèn青山镇TownChóngyáng Xiàn45,718
Shāduī Zhèn沙堆镇TownTōngchéng Xiàn19,828
Shāpíng Zhèn沙坪镇TownChóngyáng Xiàn29,318
Shénshān Zhèn神山镇TownChìbì Shì24,846
Shíchéng Zhèn石城镇TownChóngyáng Xiàn35,841
Shínán Zhèn石南镇TownTōngchéng Xiàn21,593
Shuāngxīqiáo Zhèn双溪桥镇TownXián'ān Qū33,276
Sìzhuāng Xiāng四庄乡Rural TownshipTōngchéng Xiàn25,770
Tánghú Zhèn塘湖镇TownTōngchéng Xiàn32,330
Tiānchéng Zhèn天城镇TownChóngyáng Xiàn129,117
Tīngsìqiáo Zhèn汀泗桥镇TownXián'ān Qū22,368
Tōngshān Xiàn Kāifāqū通山县开发区Township-like AreaTōngshān Xiàn52
Tōngyáng Zhèn通羊镇TownTōngshān Xiàn124,141
Tóngzhōng Xiāng铜钟乡Rural TownshipChóngyáng Xiàn16,174
Tóudūn Nóngchăng头墩农场Township-like AreaJiāyú Xiàn6,838
Wēnquán Jiēdào温泉街道Urban SubdistrictXián'ān Qū120,156
Wŭlĭ Zhèn五里镇TownTōngchéng Xiàn21,522
Xiàngyáng Hú Năiniú Liángzhŏngchăng向阳湖奶牛良种场Township-like AreaXián'ān Qū2,859
Xiàngyánghú Zhèn向阳湖镇TownXián'ān Qū20,828
Xiánníng Shì Jīngjì Jìshù Kāifāqū咸宁市经济技术开发区Township-like AreaXián'ān Qū833
Xiàolĭng Xiāng肖岭乡Rural TownshipChóngyáng Xiàn27,964
Xiàpū Zhèn厦铺镇TownTōngshān Xiàn13,131
Xīndiàn Zhèn新店镇TownChìbì Shì23,186
Xīnjiē Zhèn新街镇TownJiāyú Xiàn22,995
Xīshān Sēnlín Gōngyuán Guănlĭchŭ锡山森林公园管理处Township-like AreaTōngchéng Xiàn182
Yángfānglín Xiāng杨芳林乡Rural TownshipTōngshān Xiàn12,727
Yánglóudòng Cháchăng羊楼洞茶场Township-like AreaChìbì Shì3,870
Yànxià Xiāng燕厦乡Rural TownshipTōngshān Xiàn23,629
Yàogū Línchăng药姑林场Township-like AreaTōngchéng Xiàn35
Yŏng'ān Jiēdào永安街道Urban SubdistrictXián'ān Qū91,500
Yújiāqiáo Xiāng余家桥乡Rural TownshipChìbì Shì10,422
Yúyuè Zhèn鱼岳镇TownJiāyú Xiàn117,207
Zhàolĭqiáo Zhèn赵李桥镇TownChìbì Shì22,793
Zhōnghuŏpū Zhèn中伙铺镇TownChìbì Shì25,061

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).