Home
Show Map

Huāyuán Xiàn

County in Xiāngxī Prefecture (Húnán)

County

The population of Huāyuán Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huāyuán Xiàn花垣县County288,581
Xiāngxī Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu湘西土家族苗族自治州Tujia and Miao Autonomous Prefecture2,549,558

Contents: Townships

The population of the townships in Huāyuán Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Biānchéng Zhèn边城镇TownHuāyuán Xiàn21,860
Bŭchōu Xiāng补抽乡Rural TownshipHuāyuán Xiàn12,286
Chánglè Xiāng长乐乡Rural TownshipHuāyuán Xiàn12,916
Huāyuán Zhèn [incl. Tuánjié Zhèn, Dào'èr Xiāng]花垣镇TownHuāyuán Xiàn110,376
Jíwèi Zhèn吉卫镇TownHuāyuán Xiàn15,731
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownHuāyuán Xiàn14,599
Málìchăng Zhèn麻栗场镇TownHuāyuán Xiàn13,640
Māo'ér Xiāng猫儿乡Rural TownshipHuāyuán Xiàn13,933
Mínlè Zhèn [incl. Liănghé Xiāng]民乐镇TownHuāyuán Xiàn25,648
Shílán Zhèn [incl. Yăqiáo Xiāng, Páiwú Xiāng]石栏镇TownHuāyuán Xiàn16,131
Shuānglóng Zhèn [incl. Dŏngmăkù Xiāng, Páibì Xiāng, Páiliào Xiāng]双龙镇TownHuāyuán Xiàn24,055
Yăyŏu Zhèn雅酉镇TownHuāyuán Xiàn7,406

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).