Home
Show Map

Zhōuzhì Xiàn

County in Xī'ān Shì (Shănxī)

County

The population of Zhōuzhì Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhōuzhì Xiàn周至县County562,768
Xī'ān Shì西安市Sub-provincial City9,038,369

Contents: Townships

The population of the townships in Zhōuzhì Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bănfángzi Zhèn板房子镇TownZhōuzhì Xiàn2,264
Chénhé Zhèn陈河镇TownZhōuzhì Xiàn3,332
Cuìfēng Zhèn翠峰镇TownZhōuzhì Xiàn20,033
Èrqŭ Jiēdào二曲街道Urban SubdistrictZhōuzhì Xiàn77,775
Fùrén Zhèn [incl. Xīnjiāzhài Zhèn]富仁镇TownZhōuzhì Xiàn38,855
Guăngjì Zhèn广济镇TownZhōuzhì Xiàn35,223
Hòuzhĕnzi Zhèn厚畛子镇TownZhōuzhì Xiàn2,512
Jiŭfēng Zhèn九峰镇TownZhōuzhì Xiàn23,901
Jíxián Zhèn集贤镇TownZhōuzhì Xiàn26,167
Lóuguān Zhèn楼观镇TownZhōuzhì Xiàn46,642
Luòyù Zhèn骆峪镇TownZhōuzhì Xiàn5,393
Măzhào Zhèn马召镇TownZhōuzhì Xiàn32,023
Qīnghuà Zhèn青化镇TownZhōuzhì Xiàn21,204
Shàngcūn Zhèn尚村镇TownZhōuzhì Xiàn46,037
Sìtún Zhèn [incl. Hòujiācūn Xiāng]四屯镇TownZhōuzhì Xiàn35,757
Sīzhú Zhèn司竹镇TownZhōuzhì Xiàn21,868
Wángjiāhé Zhèn王家河镇TownZhōuzhì Xiàn2,313
Yābǎi Zhèn哑柏镇TownZhōuzhì Xiàn45,591
Zhōngnán Zhèn终南镇TownZhōuzhì Xiàn57,054
Zhúyù Zhèn竹峪镇TownZhōuzhì Xiàn18,824

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).