Home
Show Map

Wúwéi Shì

County-level City in Wúhú Shì (Ānhuī)

County-level City

The population of Wúwéi Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wúwéi Shì无为市County-level City1,012,142
Wúhú Shì芜湖市Prefecture-level City3,545,067

Contents: Townships

The population of the townships in Wúwéi Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhuī Wúwéi Jīngjì Kāifāqū安徽无为经济开发区Township-like AreaWúwéi Shì161
Dŏugōu Zhèn陡沟镇TownWúwéi Shì59,839
Fúdù Zhèn福渡镇TownWúwéi Shì33,298
Gāogōu Zhèn高沟镇TownWúwéi Shì43,193
Hèdiàn Zhèn赫店镇TownWúwéi Shì35,592
Hèmáo Zhèn鹤毛镇TownWúwéi Shì26,310
Hóngmiào Zhèn红庙镇TownWúwéi Shì36,474
Hóngxiàng Zhèn洪巷镇TownWúwéi Shì41,866
Kāichéng Zhèn开城镇TownWúwéi Shì53,119
Kūnshān Zhèn昆山镇TownWúwéi Shì32,673
Liúdù Zhèn刘渡镇TownWúwéi Shì33,901
Níchà Zhèn泥汊镇TownWúwéi Shì56,480
Niúbù Zhèn牛埠镇TownWúwéi Shì59,007
Quántáng Zhèn泉塘镇TownWúwéi Shì50,500
Shíjiàn Zhèn石涧镇TownWúwéi Shì58,192
Shílĭdūn Zhèn十里墩镇TownWúwéi Shì36,191
Shŭshān Zhèn蜀山镇TownWúwéi Shì52,410
Wúchéng Zhèn无城镇TownWúwéi Shì164,940
Xiāng'ān Zhèn襄安镇TownWúwéi Shì48,150
Yánqiáo Zhèn严桥镇TownWúwéi Shì57,793
Yáogōu Zhèn姚沟镇TownWúwéi Shì32,053

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).