Home
Show Map

China: Wēnzhōu Shì (Zhèjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Wēnzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cāngnán Xiàn苍南县County788,643
Dòngtóu Qū洞头区District109,247
Lónggǎng Shì [← Cāngnán Xiàn]龙港市County-level City396,000
Lóngwān Qū [incl. Ōu Jiāngkǒu Xīnqū, Zhènán Chǎnyè Jíjù Qū]龙湾区District727,739
Lùchéng Qū鹿城区District1,293,266
Ōuhăi Qū瓯海区District996,870
Píngyáng Xiàn平阳县County761,664
Ruì'ān Shì瑞安市County-level City1,424,667
Tàishùn Xiàn泰顺县County233,443
Wénchéng Xiàn文成县County212,077
Yŏngjiā Xiàn永嘉县County789,154
Yuèqīng Shì乐清市County-level City1,389,332
Wēnzhōu Shì温州市Prefecture-level City9,122,102

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Wēnzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānyáng Jiēdào安阳街道Urban SubdistrictRuì'ān Shì89,033
Áojiāng Zhèn鳌江镇TownPíngyáng Xiàn168,950
Báishí Jiēdào白石街道Urban SubdistrictYuèqīng Shì35,021
Băizhàngjì Zhèn百丈漈镇TownWénchéng Xiàn7,213
Băizhàng Zhèn百丈镇TownTàishùn Xiàn2,710
Bāoyáng Xiāng包垟乡Rural TownshipTàishùn Xiàn2,740
Bĕi'ào Jiēdào北岙街道Urban SubdistrictDòngtóu Qū41,761
Bĕibáixiàng Zhèn北白象镇TownYuèqīng Shì156,341
Bĕijĭ Xiāng [→ Dōngshān Jiēdào]北麂乡Rural TownshipRuì'ān Shì1,515
Bĕilóng Xiāng北龙乡Rural TownshipRuì'ān Shì643
Bēipái Xiāng碑排乡Rural TownshipTàishùn Xiàn838
Biăoshān Xiāng表山乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn1,920
Bìlián Zhèn碧莲镇TownYŏngjiā Xiàn11,604
Bīnjiāng Jiēdào [incl. Hóngdiàn Jiēdào, Límíng Jiēdào]滨江街道Urban SubdistrictLùchéng Qū133,033
Bìshān Zhèn碧山镇TownRuì'ān Shì22,719
Cáocūn Zhèn [→ Măyŭ Zhèn]曹村镇TownRuì'ān Shì16,314
Chāngchán Xiāng昌禅乡Rural TownshipCāngnán Xiàn1,032
Cháojī Xiāng潮基乡Rural TownshipRuì'ān Shì7,227
Cháoyáng Xiāng朝阳乡Rural TownshipPíngyáng Xiàn1,677
Cháshān Jiēdào茶山街道Urban SubdistrictŌuhăi Qū76,219
Chéngbĕi Xiāng城北乡Rural TownshipYuèqīng Shì1,824
Chìxī Zhèn赤溪镇TownCāngnán Xiàn11,451
Dà'ān Xiāng [→ Sānkuí Zhèn]大安乡Rural TownshipTàishùn Xiàn5,078
Dà'ào Xiāng大岙乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn2,443
Dàilĭng Shēzú Xiāng岱岭畲族乡Rural TownshipCāngnán Xiàn3,283
Dàjīng Zhèn大荆镇TownYuèqīng Shì53,201
Dàmén Zhèn大门镇TownDòngtóu Qū12,857
Dànán Xiāng大南乡Rural TownshipRuì'ān Shì3,267
Dànxī Zhèn淡溪镇TownYuèqīng Shì31,957
Dàruòyán Zhèn大若岩镇TownYŏngjiā Xiàn12,319
Dàxué Zhèn大峃镇TownWénchéng Xiàn54,236
Dàyú Zhèn [→ Jīnxiāng Zhèn]大渔镇TownCāngnán Xiàn7,729
Dìyī Nóngchăng第一农场Township-like AreaPíngyáng Xiàn3,651
Dōngchéng Jiēdào [Shàngtáng Zhèn; incl. Běichéng Jiēdào, Nánchéng Jiēdào]东城街道Urban SubdistrictYŏngjiā Xiàn112,180
Dōnggāo Xiāng东皋乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn5,439
Dōngpíng Jiēdào东屏街道Urban SubdistrictDòngtóu Qū15,653
Dōngshān Jiēdào东山街道Urban SubdistrictRuì'ān Shì56,189
Dōngxī Xiāng东溪乡Rural TownshipWénchéng Xiàn5,880
Dōngxī Xiāng [→ Sìxī Zhèn]东溪乡Rural TownshipTàishùn Xiàn5,755
Dōngyán Xiāng东岩乡Rural TownshipRuì'ān Shì3,933
Dŏumén Xiāng陡门乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn2,515
Èryuán Zhèn [→ Băizhàngjì Zhèn]二源镇TownWénchéng Xiàn6,784
Fāngzhuāng Xiāng [→ Húlĭng Zhèn]芳庄乡Rural TownshipRuì'ān Shì6,243
Fánshān Zhèn矾山镇TownCāngnán Xiàn28,416
Fēiyún Jiēdào飞云街道Urban SubdistrictRuì'ān Shì130,776
Fèngcháo Xiāng凤巢乡Rural TownshipPíngyáng Xiàn8,639
Fèngchí Xiāng凤池乡Rural TownshipCāngnán Xiàn9,326
Fēnglĭng Xiāng枫岭乡Rural TownshipRuì'ān Shì2,880
Fēnglín Zhèn枫林镇TownYŏngjiā Xiàn16,574
Fēngmén Xiāng峰门乡Rural TownshipTàishùn Xiàn387
Fēngwén Xiāng峰文乡Rural TownshipTàishùn Xiàn1,338
Fèngwò Zhèn [→ Shuĭtóu Zhèn]凤卧镇TownPíngyáng Xiàn11,925
Fèngyáng Shēzú Xiāng凤阳畲族乡Rural TownshipCāngnán Xiàn2,103
Fèngyáng Xiāng凤垟乡Rural TownshipTàishùn Xiàn4,825
Fù'ào Xiāng富岙乡Rural TownshipWénchéng Xiàn2,954
Fúróng Zhèn芙蓉镇TownYuèqīng Shì25,758
Fúxī Xiāng福溪乡Rural TownshipYuèqīng Shì1,923
Gāolóu Zhèn高楼镇TownRuì'ān Shì8,977
Gōngyáng Xiāng [→ Xuékŏu Zhèn]公阳乡Rural TownshipWénchéng Xiàn2,113
Guănghuà Jiēdào [→ Sōngtái Jiēdào]广化街道Urban SubdistrictLùchéng Qū63,863
Guānmĕi Zhèn观美镇TownCāngnán Xiàn20,738
Guìfēng Xiāng桂峰乡Rural TownshipRuì'ān Shì1,164
Guīhú Zhèn [→ Shìyáng Zhèn]龟湖镇TownTàishùn Xiàn5,568
Guìshān Xiāng [→ Shānxī Zhèn]桂山乡Rural TownshipWénchéng Xiàn2,249
Guōxī Jiēdào郭溪街道Urban SubdistrictŌuhăi Qū122,982
Hăibīn Jiēdào海滨街道Urban SubdistrictLóngwān Qū70,014
Hăichéng Jiēdào海城街道Urban SubdistrictLóngwān Qū52,157
Héngkēng Xiāng横坑乡Rural TownshipTàishùn Xiàn2,897
Hèshèng Zhèn鹤盛镇TownYŏngjiā Xiàn5,669
Hèxī Zhèn鹤溪镇TownPíngyáng Xiàn15,651
Hóngqiáo Zhèn虹桥镇TownYuèqīng Shì156,717
Huáixī Zhèn [→ Shānmén Zhèn]怀溪镇TownPíngyáng Xiàn4,188
Huánghuá Zhèn黄华镇TownYuèqīng Shì36,546
Huángliáo Xiāng黄寮乡Rural TownshipWénchéng Xiàn691
Huángnán Xiāng黄南乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn3,509
Huángqiáo Xiāng黄桥乡Rural TownshipTàishùn Xiàn772
Huángtăn Zhèn黄坦镇TownWénchéng Xiàn10,879
Huātăn Xiāng花坦乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn8,084
Húlĭng Zhèn湖岭镇TownRuì'ān Shì22,121
Húwù Zhèn [→ Dàjīng Zhèn]湖雾镇TownYuèqīng Shì12,353
Jièkēng Xiāng [→ Xùnzhái Zhèn]界坑乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn3,685
Jīnchuān Xiāng金川乡Rural TownshipRuì'ān Shì3,941
Jīnggŭ Xiāng荆谷乡Rural TownshipRuì'ān Shì10,369
Jĭngshān Jiēdào景山街道Urban SubdistrictŌuhăi Qū38,079
Jĭnhú Jiēdào锦湖街道Urban SubdistrictRuì'ān Shì67,776
Jīnlú Xiāng金炉乡Rural TownshipWénchéng Xiàn1,297
Jīnxiāng Zhèn金乡镇TownCāngnán Xiàn85,669
Jīnxīng Xiāng金星乡Rural TownshipWénchéng Xiàn2,295
Jīnyáng Xiāng金垟乡Rural TownshipWénchéng Xiàn2,551
Jiŭfēng Xiāng九峰乡Rural TownshipTàishùn Xiàn3,387
Jùxī Jiēdào瞿溪街道Urban SubdistrictŌuhăi Qū52,428
Jŭxī Zhèn [→ Qiáodūn Zhèn]莒溪镇TownCāngnán Xiàn8,875
Jùyŭ Zhèn巨屿镇TownWénchéng Xiàn10,858
Kūnyáng Xiāng昆阳乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn5,665
Kūnyáng Zhèn昆阳镇TownPíngyáng Xiàn121,472
Kuòshān Xiāng括山乡Rural TownshipCāngnán Xiàn6,769
Lèchéng Jiēdào乐成街道Urban SubdistrictYuèqīng Shì237,447
Liányún Xiāng联云乡Rural TownshipTàishùn Xiàn2,162
Lì'ào Jiēdào丽岙街道Urban SubdistrictŌuhăi Qū34,976
Lĭngbĕi Xiāng岭北乡Rural TownshipTàishùn Xiàn1,802
Lĭngdĭ Xiāng [→ Fúróng Zhèn]岭底乡Rural TownshipYuèqīng Shì4,988
Lĭnghòu Xiāng岭后乡Rural TownshipWénchéng Xiàn870
Língkūn Jiēdào [Ōu Jiāngkǒu Xīnqū]灵昆街道Urban SubdistrictDòngtóu Qū21,564
Lĭngtóu Xiāng岭头乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn4,249
Língxī Zhèn灵溪镇TownCāngnán Xiàn260,052
Línxī Xiāng林溪乡Rural TownshipRuì'ān Shì8,433
Liŭfēng Xiāng [→ Yăyáng Zhèn]柳峰乡Rural TownshipTàishùn Xiàn5,085
Liŭshì Zhèn柳市镇TownYuèqīng Shì219,380
Lĭxī Xiāng鲤溪乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn6,056
Lĭyáng Xiāng里阳乡Rural TownshipWénchéng Xiàn1,623
Lóngchuān Xiāng龙川乡Rural TownshipWénchéng Xiàn7,240
Lónggăng Shì [incl. Lúpŭ Zhèn, Pācáo Zhèn, Yúnyán Xiāng]龙港市County-level CityLónggǎng Shì396,000
Lónghú Zhèn龙湖镇TownRuì'ān Shì9,609
Lóngshā Xiāng龙沙乡Rural TownshipCāngnán Xiàn4,267
Lóngwĕi Xiāng龙尾乡Rural TownshipPíngyáng Xiàn874
Lóngxī Xiāng [→ Xiānxī Zhèn]龙西乡Rural TownshipYuèqīng Shì5,205
Lóuqiáo Jiēdào娄桥街道Urban SubdistrictŌuhăi Qū93,151
Lùmù Xiāng鹿木乡Rural TownshipRuì'ān Shì7,288
Luóyáng Zhèn罗阳镇TownTàishùn Xiàn61,651
Lùxī Xiāng鹿西乡Rural TownshipDòngtóu Qū5,904
Mábù Zhèn [→ Xiāojiāng Zhèn]麻步镇TownPíngyáng Xiàn33,396
Măyŭ Zhèn马屿镇TownRuì'ān Shì54,977
Măzhàn Zhèn马站镇TownCāngnán Xiàn21,982
Méixī Xiāng梅溪乡Rural TownshipPíngyáng Xiàn9,195
Méiyuán Xiāng梅源乡Rural TownshipPíngyáng Xiàn6,498
Méiyŭ Xiāng梅屿乡Rural TownshipRuì'ān Shì12,458
Míng'ào Xiāng [→ Qiáoxià Zhèn]茗岙乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn4,818
Nánbáixiàng Jiēdào南白象街道Urban SubdistrictŌuhăi Qū58,673
Nánhuì Jiēdào [incl. Nánjiāo Xiāng, Nánpŭ Jiēdào, Xiùshān Jiēdào]南汇街道Urban SubdistrictLùchéng Qū223,798
Nánhú Xiāng南湖乡Rural TownshipPíngyáng Xiàn12,257
Nánjĭ Zhèn [→ Áojiāng Zhèn]南麂镇TownPíngyáng Xiàn1,176
Nánsòng Zhèn [→ Fánshān Zhèn]南宋镇TownCāngnán Xiàn8,401
Nántáng Zhèn [→ Qīngjiāng Zhèn]南塘镇TownYuèqīng Shì19,413
Nántián Zhèn南田镇TownWénchéng Xiàn15,411
Nányàn Zhèn南雁镇TownPíngyáng Xiàn17,096
Nányuàn Xiāng南院乡Rural TownshipTàishùn Xiàn3,597
Nányuè Zhèn [→ Hóngqiáo Zhèn]南岳镇TownYuèqīng Shì15,573
Nàocūn Xiāng [→ Shuĭtóu Zhèn]闹村乡Rural TownshipPíngyáng Xiàn10,181
Níngyì Xiāng宁益乡Rural TownshipRuì'ān Shì3,836
Níyŭ Jiēdào霓屿街道Urban SubdistrictDòngtóu Qū7,274
Ōubĕi Jiēdào瓯北街道Urban SubdistrictYŏngjiā Xiàn311,917
Pāndài Jiēdào [→ Jĭnhú Jiēdào]潘岱街道Urban SubdistrictRuì'ān Shì21,146
Pānkēng Xiāng潘坑乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn3,350
Pānqiáo Jiēdào潘桥街道Urban SubdistrictŌuhăi Qū73,379
Pánshí Zhèn [→ Bĕibáixiàng Zhèn]磐石镇TownYuèqīng Shì21,050
Péngxī Zhèn彭溪镇TownTàishùn Xiàn7,810
Pínghé Xiāng [→ Xuékŏu Zhèn]平和乡Rural TownshipWénchéng Xiàn3,077
Píngyángkēng Zhèn [→ Gāolóu Zhèn]平阳坑镇TownRuì'ān Shì11,385
Púchéng Xiāng蒲城乡Rural TownshipCāngnán Xiàn3,525
Púqí Zhèn [→ Hóngqiáo Zhèn]蒲岐镇TownYuèqīng Shì26,657
Pŭtíng Xiāng浦亭乡Rural TownshipCāngnán Xiàn8,701
Púxiéshì Jiēdào [→ Bīnjiāng Jiēdào]蒲鞋市街道Urban SubdistrictLùchéng Qū92,944
Púzhōu Jiēdào蒲州街道Urban SubdistrictLóngwān Qū67,466
Qiáncāng Zhèn钱仓镇TownPíngyáng Xiàn16,180
Qiánkù Zhèn钱库镇TownCāngnán Xiàn72,000
Qiáodūn Zhèn桥墩镇TownCāngnán Xiàn32,379
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownYŏngjiā Xiàn74,839
Qiáoxià Zhèn桥下镇TownYŏngjiā Xiàn37,904
Qīdū Jiēdào七都街道Urban SubdistrictLùchéng Qū10,797
Qīlĭgăng Zhèn七里港镇TownYuèqīng Shì27,814
Qīngjiāng Zhèn清江镇TownYuèqīng Shì34,860
Qīngjiē Shēzú Xiāng青街畲族乡Rural TownshipPíngyáng Xiàn4,658
Qúkŏu Xiāng渠口乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn8,031
Sānkuí Zhèn三魁镇TownTàishùn Xiàn15,593
Sānyáng Jiēdào三垟街道Urban SubdistrictŌuhăi Qū41,705
Shāchéng Jiēdào [incl. Xīnghǎi Jiēdào (parts)]沙城街道Urban SubdistrictLóngwān Qū63,041
Shànglín Xiāng上林乡Rural TownshipWénchéng Xiàn1,849
Shàngwàng Jiēdào上望街道Urban SubdistrictRuì'ān Shì68,206
Shānkēng Xiāng山坑乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn2,924
Shānmén Zhèn山门镇TownPíngyáng Xiàn17,308
Shānxī Zhèn珊溪镇TownWénchéng Xiàn18,361
Shātóu Zhèn沙头镇TownYŏngjiā Xiàn12,435
Shífān Jiēdào石帆街道Urban SubdistrictYuèqīng Shì43,779
Shípēng Xiāng石砰乡Rural TownshipCāngnán Xiàn6,387
Shírăn Xiāng石染乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn3,262
Shíyáng Xiāng石垟乡Rural TownshipWénchéng Xiàn1,881
Shìyáng Zhèn仕阳镇TownTàishùn Xiàn13,932
Shíyuán Xiāng十源乡Rural TownshipWénchéng Xiàn3,532
Shuāngfēng Xiāng双峰乡Rural TownshipYuèqīng Shì14,230
Shuāngguì Xiāng [→ Xuékŏu Zhèn]双桂乡Rural TownshipWénchéng Xiàn3,290
Shuāngyŭ Jiēdào [incl. Huánglóng Jiēdào]双屿街道Urban SubdistrictLùchéng Qū312,747
Shuĭtóu Zhèn水头镇TownPíngyáng Xiàn100,489
Shùntài Xiāng顺泰乡Rural TownshipRuì'ān Shì4,848
Shùnxī Zhèn顺溪镇TownPíngyáng Xiàn5,403
Sìdū Xiāng四都乡Rural TownshipYuèqīng Shì8,743
Sìhăishān Línchăng四海山林场Township-like AreaYŏngjiā Xiàn90
Sīqián Shēzú Zhèn司前畲族镇TownTàishùn Xiàn10,471
Sìxī Zhèn泗溪镇TownTàishùn Xiàn11,523
Sòngbù Zhèn宋埠镇TownPíngyáng Xiàn12,881
Sōngtái Jiēdào [incl. Liánchí Jiēdào, Shuǐxīn Jiēdào]松台街道Urban SubdistrictLùchéng Qū104,825
Sōngyáng Xiāng松垟乡Rural TownshipTàishùn Xiàn3,048
Tángxià Zhèn塘下镇TownRuì'ān Shì312,080
Táoshān Zhèn陶山镇TownRuì'ān Shì32,454
Téngjiāo Zhèn腾蛟镇TownPíngyáng Xiàn36,721
Téngqiáo Zhèn [incl. Línjiāng Zhèn, Shàngshù Xiāng, Àodǐ Xiāng, Shuāngcháo Xiāng]藤桥镇TownLùchéng Qū82,312
Téngyáng Xiāng腾垟乡Rural TownshipCāngnán Xiàn3,808
Tiānchéng Jiēdào天成街道Urban SubdistrictYuèqīng Shì19,647
Tiānhé Jiēdào [incl. Xīnghǎi Jiēdào (parts)]天河街道Urban SubdistrictLóngwān Qū51,790
Tīngtián Jiēdào汀田街道Urban SubdistrictRuì'ān Shì73,476
Tóngpŭ Zhèn [→ Táoshān Zhèn]桐浦镇TownRuì'ān Shì23,421
Wànglĭ Zhèn [→ Qiánkù Zhèn]望里镇TownCāngnán Xiàn32,220
Wànpái Xiāng万排乡Rural TownshipTàishùn Xiàn2,055
Wànquán Zhèn万全镇TownPíngyáng Xiàn52,937
Wéixīn Xiāng维新乡Rural TownshipPíngyáng Xiàn1,622
Wēngshān Xiāng翁山乡Rural TownshipTàishùn Xiàn2,675
Wēngyáng Jiēdào翁垟街道Urban SubdistrictYuèqīng Shì56,887
Wēnzhōu Jīngjì Jìshù Kāifāqū温州经济技术开发区Township-like AreaLóngwān Qū84,896
Wŭfèng Xiāng五凤乡Rural TownshipCāngnán Xiàn5,812
Wŭmă Jiēdào [incl. Nánmén Jiēdào, Jiāngbīn Jiēdào]五马街道Urban SubdistrictLùchéng Qū204,999
Wūniú Jiēdào乌牛街道Urban SubdistrictYŏngjiā Xiàn42,780
Wŭ (Shuĭshùniăo) Xiāng五(氵束鸟)乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn5,063
Wútián Jiēdào梧田街道Urban SubdistrictŌuhăi Qū223,735
Wúyáng Xiāng吴垟乡Rural TownshipPíngyáng Xiàn1,431
Wūyánlĭngzìránbăohùqū 乌岩岭自然保护区Township-like AreaTàishùn Xiàn22
Xiáguān Zhèn [→ Măzhàn Zhèn]霞关镇TownCāngnán Xiàn13,796
Xiàhóng Xiāng下洪乡Rural TownshipTàishùn Xiàn5,432
Xiàliáo Xiāng下寮乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn1,679
Xiàngyáng Zhèn象阳镇TownYuèqīng Shì42,715
Xiānjiàng Jiēdào仙降街道Urban SubdistrictRuì'ān Shì87,529
Xiānjū Xiāng仙居乡Rural TownshipCāngnán Xiàn9,945
Xiàn Línchăng县林场Township-like AreaCāngnán Xiàn193
Xiānrĕn Xiāng仙稔乡Rural TownshipTàishùn Xiàn2,290
Xiàn Tèchănchăng Chăngqū 县特产场场区Township-like AreaYŏngjiā Xiàn1,938
Xiānxī Zhèn仙溪镇TownYuèqīng Shì14,459
Xiānyán Jiēdào仙岩街道Urban SubdistrictŌuhăi Qū60,983
Xiăocūn Zhèn筱村镇TownTàishùn Xiàn10,740
Xiāojiāng Zhèn萧江镇TownPíngyáng Xiàn65,237
Xiăokēng Xiāng晓坑乡Rural TownshipPíngyáng Xiàn5,495
Xī'ào Xiāng西岙乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn2,106
Xiàyáng Xiāng下垟乡Rural TownshipWénchéng Xiàn714
Xīkēng Shēzú Zhèn西坑畲族镇TownWénchéng Xiàn6,679
Xīkŏu Xiāng溪口乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn4,261
Xīn'ān Xiāng新安乡Rural TownshipCāngnán Xiàn15,219
Xīnchéng Jiēdào莘塍街道Urban SubdistrictRuì'ān Shì149,087
Xīnpŭ Xiāng新浦乡Rural TownshipTàishùn Xiàn3,482
Xīnqiáo Jiēdào新桥街道Urban SubdistrictŌuhăi Qū93,531
Xīwān Xiāng西湾乡Rural TownshipPíngyáng Xiàn4,417
Xīxià Xiāng [→ Yántăn Zhèn]溪下乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn2,701
Xīxī Xiāng西溪乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn15,540
Xīyáng Zhèn西旸镇TownTàishùn Xiàn4,368
Xīyuán Xiāng西源乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn3,725
Xú'ào Xiāng徐岙乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn4,987
Xuékŏu Zhèn峃口镇TownWénchéng Xiàn2,351
Xuĕxī Xiāng [→ Shìyáng Zhèn]雪溪乡Rural TownshipTàishùn Xiàn5,092
Xùnzhái Zhèn巽宅镇TownYŏngjiā Xiàn8,226
Yàndàng Zhèn雁荡镇TownYuèqīng Shì41,652
Yăngshān Xiāng仰山乡Rural TownshipWénchéng Xiàn1,866
Yángxī Xiāng垟溪乡Rural TownshipTàishùn Xiàn2,963
Yăngyì Jiēdào仰义街道Urban SubdistrictLùchéng Qū63,948
Yànhú Xiāng雁湖乡Rural TownshipYuèqīng Shì8,210
Yánpŭ Zhèn [→ Măzhàn Zhèn]沿浦镇TownCāngnán Xiàn9,855
Yántăn Zhèn岩坦镇TownYŏngjiā Xiàn5,535
Yántíng Zhèn [→ Măzhàn Zhèn]炎亭镇TownCāngnán Xiàn7,575
Yántóu Zhèn岩头镇TownYŏngjiā Xiàn22,690
Yáoxī Jiēdào瑶溪街道Urban SubdistrictLóngwān Qū72,148
Yăyáng Zhèn雅阳镇TownTàishùn Xiàn14,095
Yīngkēng Xiāng应坑乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn2,093
Yíngqián Xiāng营前乡Rural TownshipRuì'ān Shì2,995
Yíshān Zhèn宜山镇TownCāngnán Xiàn56,008
Yŏng'ān Xiāng永安乡Rural TownshipRuì'ān Shì6,435
Yŏngxīng Jiēdào永兴街道Urban SubdistrictLóngwān Qū52,798
Yŏngzhōng Jiēdào永中街道Urban SubdistrictLóngwān Qū128,374
Yuánjué Jiēdào元觉街道Urban SubdistrictDòngtóu Qū4,234
Yuèhú Xiāng月湖乡Rural TownshipTàishùn Xiàn3,305
Yùhăi Jiēdào玉海街道Urban SubdistrictRuì'ān Shì79,917
Yùhú Zhèn玉壶镇TownWénchéng Xiàn12,807
Yúliáo Xiāng渔寮乡Rural TownshipCāngnán Xiàn4,183
Yúnhú Xiāng云湖乡Rural TownshipWénchéng Xiàn1,004
Yúyáng Zhèn榆垟镇TownPíngyáng Xiàn10,059
Zăoxī Zhèn藻溪镇TownCāngnán Xiàn21,591
Zéyă Zhèn泽雅镇TownŌuhăi Qū27,029
Zhāngtái Xiāng樟台乡Rural TownshipWénchéng Xiàn6,928
Zhāngxī Xiāng张溪乡Rural TownshipYŏngjiā Xiàn4,292
Zhèn'ān Xiāng镇安乡Rural TownshipYuèqīng Shì5,698
Zhèngjiāngshān Línchăng正江山林场Township-like AreaYŏngjiā Xiàn57
Zhìrén Xiāng [→ Dàjīng Zhèn]智仁乡Rural TownshipYuèqīng Shì9,284
Zhōngdūn Xiāng中墩乡Rural TownshipCāngnán Xiàn5,353
Zhōulĭng Xiāng洲岭乡Rural TownshipTàishùn Xiàn2,928
Zhōurăng Zhèn [→ Dàxué Zhèn]周壤镇TownWénchéng Xiàn9,084
Zhōushān Shēzú Xiāng周山畲族乡Rural TownshipWénchéng Xiàn1,905
Zhuàngyuán Jiēdào状元街道Urban SubdistrictLóngwān Qū85,055
Zhúlĭ Shēzú Xiāng竹里畲族乡Rural TownshipTàishùn Xiàn1,027
Zhūyă Xiāng朱雅乡Rural TownshipWénchéng Xiàn1,605

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).