Home
Show Map

Hánchéng Shì

County-level City in Wèinán Shì

County-level City

The population of Hánchéng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Hánchéng Shì韩城市County-level City391,164
Wèinán Shì渭南市Prefecture-level City5,286,077

Contents: Townships

The population of the townships in Hánchéng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownHánchéng Shì9,971
Dúquán Xiāng独泉乡Rural TownshipHánchéng Shì3,067
Jīnchéng Jiēdào金城街道Urban SubdistrictHánchéng Shì51,430
Lóngmén Zhèn龙门镇TownHánchéng Shì55,847
Pánlóng Xiāng盘龙乡Rural TownshipHánchéng Shì5,966
Sāngshùpíng Zhèn [incl. Wángfēng Xiāng]桑树坪镇TownHánchéng Shì32,677
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictHánchéng Shì112,936
Xīzhuāng Zhèn [incl. Zăncūn Zhèn]西庄镇TownHánchéng Shì39,605
Xuēfēng Xiāng薛峰乡Rural TownshipHánchéng Shì4,873
Zhīchuān Zhèn [incl. Lóngtíng Zhèn, Wéidōng Xiāng]芝川镇TownHánchéng Shì47,224
Zhīyáng Zhèn [incl. Qiáozixuán Xiāng]芝阳镇TownHánchéng Shì27,568

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).