Home
Show Map

Línwèi Qū

District in Wèinán Shì

District

The population of Línwèi Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Línwèi Qū临渭区District877,142
Wèinán Shì渭南市Prefecture-level City5,286,077

Contents: Townships

The population of the townships in Línwèi Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chóngníng Zhèn崇宁镇TownLínwèi Qū27,258
Chóngyèlù Jiēdào崇业路街道Urban SubdistrictLínwèi Qū31,189
Dàwáng Xiāng大王乡Rural TownshipLínwèi Qū14,892
Dùqiáo Jiēdào杜桥街道Urban SubdistrictLínwèi Qū55,272
Fēngyuán Zhèn丰原镇TownLínwèi Qū24,829
Guāndào Zhèn官道镇TownLínwèi Qū26,884
Guāndĭ Zhèn官底镇TownLínwèi Qū32,240
Guānlù Zhèn官路镇TownLínwèi Qū20,193
Gùshì Zhèn故市镇TownLínwèi Qū28,281
Héxī Xiāng河西乡Rural TownshipLínwèi Qū9,098
Jiāoxié Zhèn交斜镇TownLínwèi Qū24,668
Jiĕfàng Jiēdào解放街道Urban SubdistrictLínwèi Qū26,614
Liángtián Jiēdào良田街道Urban SubdistrictLínwèi Qū18,020
Lìndiàn Zhèn吝店镇TownLínwèi Qū25,064
Lóngbèi Jiēdào龙背街道Urban SubdistrictLínwèi Qū20,455
Nánshī Xiāng南师乡Rural TownshipLínwèi Qū18,411
Píngxìn Xiāng凭信乡Rural TownshipLínwèi Qū13,000
Qiáonán Zhèn桥南镇TownLínwèi Qū21,267
Rénmín Jiēdào人民街道Urban SubdistrictLínwèi Qū66,293
Sānzhāng Zhèn三张镇TownLínwèi Qū26,809
Shuāngwáng Jiēdào双王街道Urban SubdistrictLínwèi Qū30,097
Tiánshì Zhèn田市镇TownLínwèi Qū21,795
Xiàguī Zhèn [Xiàjí Zhèn]下邽镇TownLínwèi Qū43,222
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urban SubdistrictLínwèi Qū43,049
Xiàoyì Zhèn孝义镇TownLínwèi Qū21,423
Xīnshì Jiēdào辛市街道Urban SubdistrictLínwèi Qū29,179
Xìnyì Jiēdào信义街道Urban SubdistrictLínwèi Qū21,389
Yáncūn Zhèn阎村镇TownLínwèi Qū18,307
Yángguō Zhèn阳郭镇TownLínwèi Qū28,923
Zhànnán Jiēdào站南街道Urban SubdistrictLínwèi Qū89,021

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).