Home
Show Map

China: Ulanqab (Inner Mongolia)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Ulanqab (Wūlánchábù Shì).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí [Chahar Right Back Banner]察哈尔右翼后旗Banner150,174
Cháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí [Chahar Right Front Banner]察哈尔右翼前旗Banner164,434
Cháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí [Chahar Right Middle Banner]察哈尔右翼中旗Banner149,483
Fēngzhèn Shì丰镇市County-level City245,608
Huàdé Xiàn化德县County123,535
Jíníng Qū集宁区District356,135
Liángchéng Xiàn凉城县County185,954
Shāngdū Xiàn商都县County234,417
Sìziwáng Qí [Dorbod]四子王旗Banner176,818
Xīnghé Xiàn兴和县County220,067
Zhuózī Xiàn卓资县County136,965
Wūlánchábù Shì [Ulanqab]乌兰察布市Prefecture-level City2,143,590

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Ulanqab (Wūlánchábù Shì).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báihăizi Zhèn白海子镇TownJíníng Qū16,396
Báiyīnchágān Zhèn白音察干镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí62,292
Báiyīncháokètú Zhèn白音朝克图镇TownSìziwáng Qí5,072
Bāyīntălā Zhèn巴音塔拉镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí15,592
Bāyīn Xiāng巴音乡Rural TownshipCháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí7,512
Bāyīnxīlè Zhèn巴音锡勒镇TownZhuózī Xiàn11,834
Bĕichéngqū Jiēdào北城区街道Urban SubdistrictFēngzhèn Shì23,079
Bìhóng Zhèn [incl. Dàliùhào Zhèn]贲红镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí23,222
Bōlíhūjìng Xiāng玻璃忽镜乡Rural TownshipShāngdū Xiàn16,145
Cáoniăn Mănzú Xiāng曹碾满族乡Rural TownshipLiángchéng Xiàn13,389
Chágānbŭlìgé Sūmù查干补力格苏木TownshipSìziwáng Qí2,296
Chángqīng Jiēdào常青街道Urban SubdistrictJíníng Qū33,214
Chéngguān Zhèn城关镇TownXīnghé Xiàn82,611
Dàhēishātŭ Zhèn大黑沙土镇TownShāngdū Xiàn20,386
Dàihăi Línchăng岱海林场Township-like AreaLiángchéng Xiàn3
Dàihăi Lǚyóuqū岱海旅游区办事处Township-like AreaLiángchéng Xiàn170
Dàihăi Xúnhuán Gōngyè Fāzhănqū 岱海循环工业发展区Township-like AreaLiángchéng Xiàn688
Dàihăi Zhèn [incl. Hóngmáo Zhèn]岱海镇TownLiángchéng Xiàn84,148
Dàkùlián Xiāng大库联乡Rural TownshipXīnghé Xiàn28,645
Dàkùlún Xiāng大库伦乡Rural TownshipShāngdū Xiàn13,204
Dānglánghūdòng Sūmù当郎忽洞苏木TownshipCháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí9,269
Dàtān Xiāng大滩乡Rural TownshipCháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí10,477
Dàyúshù Xiāng大榆树乡Rural TownshipZhuózī Xiàn13,062
Diànzi Zhèn店子镇TownXīnghé Xiàn18,375
Dōngbāhào Xiāng [incl. Dàhēihé Xiāng]东八号乡Rural TownshipSìziwáng Qí27,562
È'ĕrdòng Zhèn鄂尔栋镇TownXīnghé Xiàn16,045
Gōngjìtáng Zhèn供济堂镇TownSìziwáng Qí17,030
Gōngyèqū Jiēdào工业区街道Urban SubdistrictFēngzhèn Shì26,909
Guăngyìlóng Zhèn广益隆镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí10,829
Guāntúnbăo Xiāng官屯堡乡Rural TownshipFēngzhèn Shì15,807
Hēitŭtái Zhèn黑土台镇TownFēngzhèn Shì15,832
Hónggé'ĕr Sūmù红格尔苏木TownshipSìziwáng Qí2,786
Hónggé'ĕrtú Zhèn红格尔图镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí17,914
Hóngpán Xiāng宏盘乡Rural TownshipCháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí11,507
Hóngshābà Zhèn红砂坝镇TownFēngzhèn Shì9,711
Hóngzhào Xiāng红召乡Rural TownshipZhuózī Xiàn4,569
Huàdé Xiàn Chángshùn Zhèn化德县长顺镇TownHuàdé Xiàn71,397
Huàdé Xiàn Cháoyáng Zhèn化德县朝阳镇TownHuàdé Xiàn16,901
Huàdé Xiàn Débāotú Xiāng化德县德包图乡Rural TownshipHuàdé Xiàn12,635
Huàdé Xiàn Gōnglàhúdòng Xiāng化德县公腊胡洞乡Rural TownshipHuàdé Xiàn9,264
Huàdé Xiàn Qīhào Zhèn化德县七号镇TownHuàdé Xiàn13,338
Huángmàoyíng Xiāng黄茂营乡Rural TownshipCháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí11,843
Huángqíhăi Zhèn黄旗海镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí19,323
Huángyángchéng Zhèn黄羊城镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí13,449
Huīténg Xīlè Yuánqū Guǎnlǐ Wěiyuánhuì 辉腾锡勒园区管理委员会Township-like AreaCháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí4,059
Hūjītú Xiāng忽鸡图乡Rural TownshipSìziwáng Qí15,044
Húnyuányáo Xiāng [incl. Yuánshānzi Xiāng]浑源窑乡Rural TownshipFēngzhèn Shì16,976
Hŭshān Jiēdào虎山街道Urban SubdistrictJíníng Qū55,271
Jiāng'àn Sūmù江岸苏木TownshipSìziwáng Qí2,587
Jíshēngtài Zhèn吉生太镇TownSìziwáng Qí18,447
Jiùchéngqū Jiēdào旧城区街道Urban SubdistrictFēngzhèn Shì21,581
Jùbăozhuāng Zhèn巨宝庄镇TownFēngzhèn Shì24,081
Kēbù'ĕr Zhèn科布尔镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí46,347
Kùlún Sūmù库伦苏木TownshipCháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí1,612
Kùlúntú Zhèn库伦图镇TownSìziwáng Qí15,908
Líhuā Zhèn梨花镇TownZhuózī Xiàn13,548
Liùsūmù Zhèn六苏木镇TownLiángchéng Xiàn25,014
Lóngshèngzhuāng Zhèn隆盛庄镇TownFēngzhèn Shì18,945
Màihútú Zhèn麦胡图镇TownLiángchéng Xiàn20,412
Măliánqú Xiāng马莲渠乡Rural TownshipJíníng Qū20,016
Mánhànshān Línchăng蛮汉山林场Township-like AreaLiángchéng Xiàn3
Mánhàn Zhèn蛮汉镇TownLiángchéng Xiàn16,213
Măodū Xiāng卯都乡Rural TownshipShāngdū Xiàn8,558
Méiguīyíng Zhèn玫瑰营镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí16,541
Mínzútuánjié Xiāng民族团结乡Rural TownshipXīnghé Xiàn28,284
Nánbù Kuàngqū Guănwĕihuì南部矿区管委会Township-like AreaXīnghé Xiàn541
Nánchéngqū Jiēdào南城区街道Urban SubdistrictFēngzhèn Shì23,484
Năomùgèng Sūmù脑木更苏木TownshipSìziwáng Qí1,624
Píngdìquán Zhèn平地泉镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí17,923
Qiánjìnlù Jiēdào前进路街道Urban SubdistrictJíníng Qū55,465
Qiáodōng Jiēdào桥东街道Urban SubdistrictJíníng Qū19,346
Qiáoxī Jiēdào桥西街道Urban SubdistrictJíníng Qū16,429
Qītái Zhèn七台镇TownShāngdū Xiàn92,336
Qíxiàyíng Zhèn [incl. Fùxīng Xiāng]旗下营镇TownZhuózī Xiàn25,451
Quánshān Jiēdào泉山街道Urban SubdistrictJíníng Qū58,409
Sàiwūsù Zhèn赛乌素镇TownXīnghé Xiàn24,109
Sānchàkŏu Xiāng三岔口乡Rural TownshipCháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí13,075
Sānyìquán Zhèn三义泉镇TownFēngzhèn Shì9,860
Shíbāqĭng Zhèn十八顷镇TownShāngdū Xiàn16,238
Shíbātái Zhèn十八台镇TownZhuózī Xiàn17,340
Tiānchéng Xiāng天成乡Rural TownshipLiángchéng Xiàn17,108
Tiĕshāgài Zhèn [incl. Tǔchéngzi Xiāng]铁沙盖镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí23,478
Tŭguìwūlā Zhèn土贵乌拉镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí62,033
Tŭmù'ĕrtái Zhèn土牧尔台镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí23,485
Túnkĕnduì Zhèn屯垦队镇TownShāngdū Xiàn23,974
Wūlāhāwūlā Xiāng乌拉哈乌拉乡Rural TownshipCháhā'ĕr Yòuyì Qiánqí8,104
Wūlánhādá Sūmù乌兰哈达苏木TownshipCháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí7,766
Wūlánhāyè Sūmù乌兰哈页苏木TownshipCháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí12,294
Wūlánhuā Zhèn乌兰花镇TownSìziwáng Qí68,322
Wūlán Mùchăng乌兰牧场Township-like AreaSìziwáng Qí140
Wūsùtú Zhèn乌素图镇TownCháhā'ĕr Yòuyì Zhōngqí7,919
Xiăohăizi Zhèn小海子镇TownShāngdū Xiàn21,521
Xījĭngzi Zhèn西井子镇TownShāngdū Xiàn22,055
Xīlè Xiāng锡勒乡Rural TownshipCháhā'ĕr Yòuyì Hòuqí6,226
Xīnchéngqū Jiēdào新城区街道Urban SubdistrictFēngzhèn Shì39,343
Xīnhuájiē Jiēdào新华街街道Urban SubdistrictJíníng Qū43,175
Xīntĭlù Jiēdào新体路街道Urban SubdistrictJíníng Qū38,414
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownLiángchéng Xiàn8,806
Zhānggāo Zhèn张皋镇TownXīnghé Xiàn21,457
Zhuózīshān Zhèn卓资山镇TownZhuózī Xiàn51,161

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).