Home
Show Map

Shànshàn Xiàn

County in Turpan (Xīnjiāng)

County

The population of Shànshàn Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Shànshàn Xiàn [Piqan]鄯善县County231,297
Tŭlŭfān Shì [Turpan]吐鲁番市Prefecture-level City622,903

Contents: Townships

The population of the townships in Shànshàn Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dálàngkăn Xiāng达浪坎乡Rural TownshipShànshàn Xiàn15,009
Díkăn Zhèn迪坎镇TownShànshàn Xiàn8,634
Dōngbāzhā Huízú Xiāng东巴扎回族乡Rural TownshipShànshàn Xiàn4,529
Huŏchēzhàn Zhèn火车站镇TownShànshàn Xiàn20,053
Liánmùqìn Zhèn连木沁镇TownShànshàn Xiàn33,635
Lŭkèqìn Zhèn鲁克沁镇TownShànshàn Xiàn32,497
Nánshān Kuàngqū南山矿区Township-like AreaShànshàn Xiàn2,021
Pìzhăn Zhèn辟展镇TownShànshàn Xiàn25,994
Qīkètái Zhèn七克台镇TownShànshàn Xiàn16,286
Shànshàn Zhèn鄯善镇TownShànshàn Xiàn44,323
Tŭyùgōu Xiāng吐峪沟乡Rural TownshipShànshàn Xiàn23,954
Yuányì Chăng园艺场Township-like AreaShànshàn Xiàn4,362

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).