HomeTiānjīn Municipal Province
Show Map

Jìnghăi Qū

District in Tiānjīn Municipal Province

Contents: Subdivision

The population development in Jìnghăi Qū as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Jìnghăi QūDistrict静海区542,593646,978
Càigōngzhuāng ZhènTown蔡公庄镇...21,498
Chénguāntún ZhènTown陈官屯镇30,01629,237
Dàfēngduī ZhènTown大丰堆镇17,42516,105
Dàqiūzhuāng ZhènTown大邱庄镇25,24372,194
Dúliú ZhènTown独流镇34,13736,490
Jìnghăi ZhènTown静海镇103,714154,325
Liángtóu ZhènTown梁头镇21,50224,832
Liángwángzhuāng XiāngRural Township良王庄乡13,81920,706
Shuāngtáng ZhènTown双塘镇15,10016,656
Táitóu ZhènTown台头镇23,41822,794
Tángguāntún ZhènTown唐官屯镇46,47144,167
Tiānjīn Jìnghăi Jīngjì KāifāqūTownship-like Area天津静海经济开发区...2,387
Tiānjīn Ziyá Xúnhuán Jīngjì Chǎnyèqū Gōngyè Yuánqū [Tianjin Ziya Circular Economy Industrial Zone]Township-like Area天津子牙循环经济产业区...303
Tuánbó ZhènTown团泊镇7,21518,299
Wángkŏu ZhènTown王口镇32,17632,622
Xīzháizhuāng ZhènTown西翟庄镇...13,310
Yángchéngzhuāng XiāngRural Township杨成庄乡20,06324,987
Yánzhuāng ZhènTown沿庄镇32,14933,181
Zhōngwàng ZhènTown中旺镇32,48331,128
Ziyá ZhènTown子牙镇25,52931,757
Tiānjīn ShìProvince-level City天津市9,848,73112,938,693

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships and districts as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males336,287
Females310,691
Age Groups (C 2010)
0-14 years118,208
15-64 years482,253
65+ years46,517