Home
Show Map

China: Táizhōu Shì (Zhèjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Táizhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huángyán Qū黄岩区District632,123
Jiāojiāng Qū椒江区District653,765
Línhăi Shì临海市County-level City1,028,813
Lùqiáo Qū路桥区District616,622
Sānmén Xiàn三门县County328,887
Tiāntái Xiàn天台县County382,812
Wēnlĭng Shì温岭市County-level City1,366,794
Xiānjū Xiàn仙居县County342,676
Yùhuán Shì [Yùhuán Xiàn]玉环市County-level City616,346
Táizhōu Shì台州市Prefecture-level City5,968,838

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Táizhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlĭng Xiāng安岭乡Rural TownshipXiānjū Xiàn4,829
Ānzhōu Jiēdào安洲街道Urban SubdistrictXiānjū Xiàn39,055
Báihè Zhèn白鹤镇TownTiāntái Xiàn37,348
Báishuĭyáng Zhèn白水洋镇TownLínhăi Shì57,955
Báită Zhèn白塔镇TownXiānjū Xiàn23,879
Báiyún Jiēdào白云街道Urban SubdistrictJiāojiāng Qū115,058
Bĕichéng Jiēdào北城街道Urban SubdistrictHuángyán Qū54,189
Bĕiyáng Zhèn北洋镇TownHuángyán Qū22,244
Bīnhăi Zhèn滨海镇TownWēnlĭng Shì61,174
Bùlù Xiāng步路乡Rural TownshipXiānjū Xiàn6,559
Bùtóu Zhèn埠头镇TownXiānjū Xiàn10,610
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictWēnlĭng Shì57,775
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictWēnlĭng Shì73,673
Chéngjiāng Jiēdào澄江街道Urban SubdistrictHuángyán Qū34,512
Chéngnán Zhèn城南镇TownWēnlĭng Shì61,523
Chéngxī Jiēdào城西街道Urban SubdistrictWēnlĭng Shì37,178
Chìchéng Jiēdào赤城街道Urban SubdistrictTiāntái Xiàn93,268
Chŭmén Zhèn楚门镇TownYùhuán Shì85,047
Dàchén Zhèn大陈镇TownJiāojiāng Qū2,227
Dàmàiyŭ Jiēdào大麦屿街道Urban SubdistrictYùhuán Shì83,759
Dànzhú Xiāng淡竹乡Rural TownshipXiānjū Xiàn3,878
Dàtián Jiēdào大田街道Urban SubdistrictLínhăi Shì45,505
Dàxī Zhèn大溪镇TownWēnlĭng Shì163,986
Dàyáng Jiēdào大洋街道Urban SubdistrictLínhăi Shì97,138
Dàzhàn Xiāng大战乡Rural TownshipXiānjū Xiàn8,021
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictHuángyán Qū97,561
Dōngchéng Zhèn东塍镇TownLínhăi Shì51,297
Dùqiáo Zhèn杜桥镇TownLínhăi Shì183,870
Fēngjiāng Jiēdào峰江街道Urban SubdistrictLùqiáo Qū78,490
Fùshān Xiāng富山乡Rural TownshipHuángyán Qū4,305
Fúxī Jiēdào福溪街道Urban SubdistrictTiāntái Xiàn42,560
Fúyīng Jiēdào福应街道Urban SubdistrictXiānjū Xiàn51,166
Gānjiāng Zhèn干江镇TownYùhuán Shì21,809
Gāoqiáo Jiēdào高桥街道Urban SubdistrictHuángyán Qū23,140
Guăngdù Xiāng广度乡Rural TownshipXiānjū Xiàn3,459
Guānlù Zhèn官路镇TownXiānjū Xiàn15,986
Gŭchéng Jiēdào古城街道Urban SubdistrictLínhăi Shì164,758
Hăimén Jiēdào海门街道Urban SubdistrictJiāojiāng Qū111,268
Hăishān Xiāng海山乡Rural TownshipYùhuán Shì3,012
Hăiyóu Jiēdào海游街道Urban SubdistrictSānmén Xiàn105,933
Héngdù Zhèn横渡镇TownSānmén Xiàn7,230
Héngfēng Jiēdào横峰街道Urban SubdistrictWēnlĭng Shì79,395
Héngjiē Zhèn横街镇TownLùqiáo Qū40,797
Héngxī Zhèn横溪镇TownXiānjū Xiàn33,757
Hétóu Zhèn河头镇TownLínhăi Shì24,905
Hóngchóu Zhèn洪畴镇TownTiāntái Xiàn11,955
Hóngjiā Jiēdào洪家街道Urban SubdistrictJiāojiāng Qū73,481
Huāqiáo Zhèn花桥镇TownSānmén Xiàn15,299
Huìxī Zhèn汇溪镇TownLínhăi Shì9,388
Jiāngkŏu Jiēdào江口街道Urban SubdistrictHuángyán Qū40,315
Jiāngnán Jiēdào江南街道Urban SubdistrictLínhăi Shì31,938
Jiàntiào Zhèn [incl. Liù'áo Zhèn]健跳镇TownSānmén Xiàn49,504
Jiāojiāng Nóngchăng椒江农场Township-like AreaJiāojiāng Qū3,070
Jiāzhĭ Jiēdào葭沚街道Urban SubdistrictJiāojiāng Qū117,912
Jiētóu Zhèn街头镇TownTiāntái Xiàn22,039
Jīnqīng Zhèn金清镇TownLùqiáo Qū111,481
Jīshān Xiāng鸡山乡Rural TownshipYùhuán Shì3,384
Kănmén Jiēdào坎门街道Urban SubdistrictYùhuán Shì88,915
Kuòcāng Zhèn括苍镇TownLínhăi Shì29,509
Léifēng Xiāng雷峰乡Rural TownshipTiāntái Xiàn5,619
Lóngxī Xiāng龙溪乡Rural TownshipTiāntái Xiàn3,070
Lóngxī Zhèn龙溪镇TownYùhuán Shì29,720
Lùbĕi Jiēdào路北街道Urban SubdistrictLùqiáo Qū48,281
Lùnán Jiēdào路南街道Urban SubdistrictLùqiáo Qū49,312
Luóyáng Jiēdào螺洋街道Urban SubdistrictLùqiáo Qū40,636
Lúpŭ Zhèn芦浦镇TownYùhuán Shì24,438
Lùqiáo Jiēdào路桥街道Urban SubdistrictLùqiáo Qū84,539
Máoshē Xiāng茅畲乡Rural TownshipHuángyán Qū5,745
Nánchéng Jiēdào南城街道Urban SubdistrictHuángyán Qū31,505
Nánfēng Jiēdào南峰街道Urban SubdistrictXiānjū Xiàn53,426
Nánpíng Xiāng南屏乡Rural TownshipTiāntái Xiàn4,259
Níngxī Zhèn宁溪镇TownHuángyán Qū23,182
Péngjiē Zhèn蓬街镇TownLùqiáo Qū81,342
Píngqiáo Zhèn平桥镇TownTiāntái Xiàn61,598
Píngtián Xiāng平田乡Rural TownshipHuángyán Qū3,843
Pótān Xiāng皤滩乡Rural TownshipXiānjū Xiàn6,750
Pǔbàgǎng Zhèn [incl. Lĭpŭ Zhèn, Sìlín Xiāng, Xiăoxióng Zhèn, Yánchì Xiāng]浦坝港镇TownSānmén Xiàn73,223
Qiánsuŏ Jiēdào前所街道Urban SubdistrictJiāojiāng Qū45,921
Qīnggăng Zhèn清港镇TownYùhuán Shì71,536
Qiūshān Xiāng湫山乡Rural TownshipXiānjū Xiàn7,237
Ruòhéng Zhèn箬横镇TownWēnlĭng Shì111,652
Sānhé Zhèn三合镇TownTiāntái Xiàn19,177
Sānjiă Jiēdào [incl. Bīnhǎi Qōngyè Qū]三甲街道Urban SubdistrictJiāojiāng Qū62,463
Sānzhōu Xiāng三州乡Rural TownshipTiāntái Xiàn4,649
Shābù Zhèn沙埠镇TownHuángyán Qū20,863
Shāliŭ Jiēdào沙柳街道Urban SubdistrictSānmén Xiàn11,420
Shāmén Zhèn沙门镇TownYùhuán Shì25,958
Shàngpán Zhèn上盘镇TownLínhăi Shì44,060
Shàngyáng Xiāng上垟乡Rural TownshipHuángyán Qū6,830
Shàngzhāng Xiāng上张乡Rural TownshipXiānjū Xiàn5,231
Shàngzhèng Xiāng上郑乡Rural TownshipHuángyán Qū5,705
Shàojiādù Jiēdào邵家渡街道Urban SubdistrictLínhăi Shì33,773
Shépán Xiāng蛇蟠乡Rural TownshipSānmén Xiàn1,946
Shĭfēng Jiēdào始丰街道Urban SubdistrictTiāntái Xiàn36,514
Shíliáng Zhèn石梁镇TownTiāntái Xiàn6,217
Shíqiáotóu Zhèn石桥头镇TownWēnlĭng Shì17,674
Shítáng Zhèn石塘镇TownWēnlĭng Shì65,770
Shuāngmiào Xiāng双庙乡Rural TownshipXiānjū Xiàn5,771
Sōngmén Zhèn松门镇TownWēnlĭng Shì102,259
Tàipíng Jiēdào太平街道Urban SubdistrictWēnlĭng Shì139,696
Tăntóu Zhèn坦头镇TownTiāntái Xiàn30,362
Táozhŭ Zhèn桃渚镇TownLínhăi Shì73,195
Tiánshì Zhèn田市镇TownXiānjū Xiàn13,391
Tíngpáng Zhèn亭旁镇TownSānmén Xiàn33,137
Tóngyŭ Jiēdào桐屿街道Urban SubdistrictLùqiáo Qū42,149
Tóutuó Zhèn头陀镇TownHuángyán Qū31,743
Wēnjiào Zhèn温峤镇TownWēnlĭng Shì73,918
Wùgēn Zhèn坞根镇TownWēnlĭng Shì20,237
Xiàchén Jiēdào下陈街道Urban SubdistrictJiāojiāng Qū54,909
Xiàgè Zhèn下各镇TownXiānjū Xiàn34,378
Xiăozhī Zhèn小芝镇TownLínhăi Shì25,342
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictHuángyán Qū90,672
Xīgăng Xiāng溪港乡Rural TownshipXiānjū Xiàn3,609
Xīnhé Zhèn新河镇TownWēnlĭng Shì108,326
Xīnqián Jiēdào新前街道Urban SubdistrictHuángyán Qū55,718
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownLùqiáo Qū39,595
Xùnqiáo Zhèn汛桥镇TownLínhăi Shì17,495
Yánjiāng Zhèn沿江镇TownLínhăi Shì42,462
Yŏngfēng Zhèn永丰镇TownLínhăi Shì37,809
Yŏngquán Zhèn涌泉镇TownLínhăi Shì42,942
Yŏngxī Xiāng泳溪乡Rural TownshipTiāntái Xiàn4,177
Yóuxī Zhèn尤溪镇TownLínhăi Shì15,472
Yuànqiáo Zhèn院桥镇TownHuángyán Qū73,819
Yùchéng Jiēdào玉城街道Urban SubdistrictYùhuán Shì178,768
Yŭtóu Xiāng屿头乡Rural TownshipHuángyán Qū6,232
Zéguó Zhèn泽国镇TownWēnlĭng Shì192,558
Zhāng'ān Jiēdào章安街道Urban SubdistrictJiāojiāng Qū67,456
Zhū'ào Zhèn [incl. Gāojiăn Xiāng]珠岙镇TownSānmén Xiàn31,195
Zhūxī Zhèn朱溪镇TownXiānjū Xiàn11,684

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).