Home
Show Map

Tăchéng Shì

County-level City in Tăchéng Prefecture (Xīnjiāng)

County-level City

The population of Tăchéng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Tăchéng Shì塔城市County-level City161,037
Tăchéng Dìqū塔城地区Prefecture1,219,022

Contents: Townships

The population of the townships in Tăchéng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ābùdūlā Xiāng阿不都拉乡Rural TownshipTăchéng Shì6,843
Āxī'ĕr Dáwò'ĕr Mínzú Xiāng阿西尔达斡尔民族乡Rural TownshipTăchéng Shì7,833
Bīngtuán Nóngjiŭshī Yīliùsān Tuán兵团农九师一六三团Township-like AreaTăchéng Shì8,614
Bīngtuán Nóngjiŭshī Yīliùsì Tuán兵团农九师一六四团Township-like AreaTăchéng Shì5,825
Bózīdákè Nóngchăng博孜达克农场Township-like AreaTăchéng Shì4,447
Dìqū Zhŏngniú Chăng地区种牛场Township-like AreaTăchéng Shì1,916
Dùbiékè Jiēdào杜别克街道Urban SubdistrictTăchéng Shì26,302
Èrgōng Zhèn二工镇TownTăchéng Shì22,666
Hépíng Jiēdào和平街道Urban SubdistrictTăchéng Shì22,875
Kālāhābākè Xiāng喀拉哈巴克乡Rural TownshipTăchéng Shì9,492
Qiàhéjí Mùchăng恰合吉牧场Township-like AreaTăchéng Shì2,237
Qiàxià Zhèn恰夏镇TownTăchéng Shì10,175
Wōyījiāyīláo Mùchăng窝依加依劳牧场Township-like AreaTăchéng Shì4,044
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictTăchéng Shì20,136
Yĕménlè Xiāng也门勒乡Rural TownshipTăchéng Shì7,632

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).