Home
Show Map

Língbì Xiàn

County in Sùzhōu Shì (Ānhuī)

County

The population of Língbì Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Língbì Xiàn灵璧县County975,308
Sùzhōu Shì宿州市Prefecture-level City5,352,924

Contents: Townships

The population of the townships in Língbì Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chántáng Xiāng禅堂乡Rural TownshipLíngbì Xiàn34,900
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownLíngbì Xiàn64,063
Dàlù Xiāng大路乡Rural TownshipLíngbì Xiàn29,905
Dàmiào Xiāng大庙乡Rural TownshipLíngbì Xiàn36,376
Féngmiào Zhèn冯庙镇TownLíngbì Xiàn54,902
Gāolóu Zhèn高楼镇TownLíngbì Xiàn51,055
Huángwān Zhèn黄湾镇TownLíngbì Xiàn38,459
Huìgōu Zhèn浍沟镇TownLíngbì Xiàn35,770
Língbì Xiàn Jīngjì Kāifāqū [Lingbi Xian Economic Development Zone]灵璧县经济开发区Township-like AreaLíngbì Xiàn11,529
Língchéng Zhèn灵城镇TownLíngbì Xiàn132,306
Lóuzhuāng Zhèn娄庄镇TownLíngbì Xiàn68,111
Wéijí Zhèn韦集镇TownLíngbì Xiàn41,191
Xiàlóu Zhèn下楼镇TownLíngbì Xiàn56,971
Xiàngyáng Xiāng向阳乡Rural TownshipLíngbì Xiàn34,699
Yángtuăn Zhèn杨疃镇TownLíngbì Xiàn60,273
Yĭnjí Zhèn尹集镇TownLíngbì Xiàn51,948
Yóují Zhèn游集镇TownLíngbì Xiàn40,693
Yúgōu Zhèn渔沟镇TownLíngbì Xiàn55,563
Yújī Xiāng虞姬乡Rural TownshipLíngbì Xiàn38,232
Zhūjí Xiāng朱集乡Rural TownshipLíngbì Xiàn38,362

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).