Home
Show Map

China: Sùzhōu Shì (Ānhuī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Sùzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàngshān Xiàn砀山县County800,408
Língbì Xiàn灵璧县County975,308
Sì Xiàn泗县County798,650
Xiāo Xiàn萧县County1,130,916
Yŏngqiáo Qū埇桥区District1,647,642
Sùzhōu Shì宿州市Prefecture-level City5,352,924

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Sùzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báitŭ Zhèn白土镇TownXiāo Xiàn26,461
Bĕiguān Jiēdào北关街道Urban SubdistrictYŏngqiáo Qū35,015
Biànhé Jiēdào汴河街道Urban SubdistrictYŏngqiáo Qū29,428
Cáocūn Zhèn曹村镇TownYŏngqiáo Qū53,754
Căogōu Zhèn草沟镇TownSì Xiàn71,781
Căomiào Zhèn草庙镇TownSì Xiàn24,045
Cáozhuāng Zhèn曹庄镇TownDàngshān Xiàn28,676
Chánggōu Zhèn长沟镇TownSì Xiàn42,534
Chántáng Xiāng禅堂乡Rural TownshipLíngbì Xiàn34,900
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownLíngbì Xiàn64,063
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictYŏngqiáo Qū17,830
Chéngzhuāng Zhèn程庄镇TownDàngshān Xiàn47,425
Chŭlán Zhèn褚兰镇TownYŏngqiáo Qū42,692
Dàdiàn Zhèn大店镇TownYŏngqiáo Qū69,044
Dàlùkŏu Xiāng大路口乡Rural TownshipSì Xiàn37,941
Dàlù Xiāng大路乡Rural TownshipLíngbì Xiàn29,905
Dàmiào Xiāng大庙乡Rural TownshipLíngbì Xiàn36,376
Dàngchéng Zhèn砀城镇TownDàngshān Xiàn156,532
Dàodōng Jiēdào道东街道Urban SubdistrictYŏngqiáo Qū29,764
Dàtún Zhèn大屯镇TownXiāo Xiàn53,354
Dàyáng Xiāng大杨乡Rural TownshipSì Xiàn36,194
Dàyíng Zhèn大营镇TownYŏngqiáo Qū34,550
Dàzéxiāng Zhèn [Xīsìpō Zhèn]大泽乡镇TownYŏngqiáo Qū50,511
Dàzhuāng Zhèn大庄镇TownSì Xiàn62,320
Dīnghú Zhèn丁湖镇TownSì Xiàn49,493
Dīnglĭ Zhèn丁里镇TownXiāo Xiàn34,688
Dōngguān Jiēdào东关街道Urban SubdistrictYŏngqiáo Qū45,219
Dùlóu Zhèn杜楼镇TownXiāo Xiàn54,080
Dūnjí Zhèn墩集镇TownSì Xiàn28,252
Féngmiào Zhèn冯庙镇TownLíngbì Xiàn54,902
Fúlí Zhèn符离镇TownYŏngqiáo Qū77,011
Gāolóu Zhèn高楼镇TownLíngbì Xiàn51,055
Gĕjí Zhèn葛集镇TownDàngshān Xiàn55,345
Guāndìmiào Zhèn关帝庙镇TownDàngshān Xiàn70,755
Guānqiáo Zhèn官桥镇TownXiāo Xiàn17,491
Guānzhuāngbà Zhèn官庄坝镇TownDàngshān Xiàn40,059
Hāogōu Xiāng蒿沟乡Rural TownshipYŏngqiáo Qū37,733
Hēită Zhèn黑塔镇TownSì Xiàn69,168
Huángkŏu Zhèn黄口镇TownXiāo Xiàn82,093
Huángwān Zhèn黄湾镇TownLíngbì Xiàn38,459
Huángwéi Zhèn黄圩镇TownSì Xiàn55,946
Huìgōu Zhèn浍沟镇TownLíngbì Xiàn35,770
Huīgŭ Zhèn灰古镇TownYŏngqiáo Qū27,994
Jiāgōu Nóngchăng夹沟农场Township-like AreaYŏngqiáo Qū887
Jiāgōu Zhèn夹沟镇TownYŏngqiáo Qū47,824
Jiĕjí Xiāng解集乡Rural TownshipYŏngqiáo Qū48,511
Jīngjì Kāifāqū经济开发区Township-like AreaDàngshān Xiàn16,632
Jīnhăi Jiēdào金海街道Urban SubdistrictYŏngqiáo Qū37,647
Jiŭdiàn Xiāng酒店乡Rural TownshipXiāo Xiàn49,070
Lángān Zhèn栏杆镇TownYŏngqiáo Qū52,866
Liánglí Zhèn良梨镇TownDàngshān Xiàn46,138
Língbì Xiàn Jīngjì Kāifāqū [Lingbi Xian Economic Development Zone]灵璧县经济开发区Township-like AreaLíngbì Xiàn11,529
Língchéng Zhèn灵城镇TownLíngbì Xiàn132,306
Liútào Zhèn刘套镇TownXiāo Xiàn39,016
Liúwéi Zhèn刘圩镇TownSì Xiàn37,439
Lĭzhuāng Zhèn李庄镇TownDàngshān Xiàn45,817
Lóngchéng Zhèn龙城镇TownXiāo Xiàn141,514
Lóuzhuāng Zhèn娄庄镇TownLíngbì Xiàn68,111
Lúlĭng Zhèn芦岭镇TownYŏngqiáo Qū76,845
Măjĭng Zhèn马井镇TownXiāo Xiàn66,008
Miáo'ān Xiāng苗安乡Rural TownshipYŏngqiáo Qū41,794
Nánguān Jiēdào南关街道Urban SubdistrictYŏngqiáo Qū70,203
Píngshān Zhèn屏山镇TownSì Xiàn58,513
Qīnglóngjí Zhèn青龙集镇TownXiāo Xiàn23,080
Qíxiàn Zhèn蕲县镇TownYŏngqiáo Qū62,256
Sānbā Jiēdào三八街道Urban SubdistrictYŏngqiáo Qū49,505
Sānlĭwān Jiēdào三里湾街道Urban SubdistrictYŏngqiáo Qū32,274
Shāntóu Zhèn山头镇TownSì Xiàn58,902
Shèngquán Xiāng圣泉乡Rural TownshipXiāo Xiàn62,411
Shícūn Zhèn时村镇TownYŏngqiáo Qū62,687
Shílín Xiāng石林乡Rural TownshipXiāo Xiàn20,569
Shùnhé Xiāng顺河乡Rural TownshipYŏngqiáo Qū35,555
Sìchéng Zhèn泗城镇TownSì Xiàn92,292
Sìxiàn Kāifāqū Guănwĕihuì泗县开发区管委会Township-like AreaSì Xiàn21,647
Sūnwéizi Xiāng孙圩子乡Rural TownshipXiāo Xiàn39,949
Tángzhài Zhèn唐寨镇TownDàngshān Xiàn61,912
Táogōu Xiāng桃沟乡Rural TownshipYŏngqiáo Qū25,266
Táoyuán Zhèn桃园镇TownYŏngqiáo Qū81,469
Tuóhé Jiēdào沱河街道Urban SubdistrictYŏngqiáo Qū36,182
Wăfāng Xiāng瓦坊乡Rural TownshipSì Xiàn52,183
Wángzhài Zhèn王寨镇TownXiāo Xiàn57,582
Wéijí Zhèn韦集镇TownLíngbì Xiàn41,191
Xiàlóu Zhèn下楼镇TownLíngbì Xiàn56,971
Xiàngyáng Xiāng向阳乡Rural TownshipLíngbì Xiàn34,699
Xiāoxiàn Jīngjì Kāifāqū萧县经济开发区Township-like AreaXiāo Xiàn3,898
Xī'èrpū Xiāng西二铺乡Rural TownshipYŏngqiáo Qū16,960
Xīguān Jiēdào西关街道Urban SubdistrictYŏngqiáo Qū64,278
Xīnzhuāng Zhèn新庄镇TownXiāo Xiàn60,067
Xuánmiào Zhèn玄庙镇TownDàngshān Xiàn82,203
Xuēlóu Băncái Jiāgōng Yuán 薛楼板材加工园Township-like AreaDàngshān Xiàn7,084
Yánglóu Zhèn杨楼镇TownXiāo Xiàn59,096
Yángtuăn Zhèn杨疃镇TownLíngbì Xiàn60,273
Yángzhuāng Xiāng杨庄乡Rural TownshipYŏngqiáo Qū31,498
Yánjí Zhèn闫集镇TownXiāo Xiàn40,750
Yĭnjí Zhèn尹集镇TownLíngbì Xiàn51,948
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownYŏngqiáo Qū44,403
Yŏnggù Zhèn永堌镇TownXiāo Xiàn25,414
Yŏngqiáo Jiēdào埇桥街道Urban SubdistrictYŏngqiáo Qū46,306
Yŏngzhèn Xiāng永镇乡Rural TownshipYŏngqiáo Qū21,036
Yóují Zhèn游集镇TownLíngbì Xiàn40,693
Yúgōu Zhèn渔沟镇TownLíngbì Xiàn55,563
Yújī Xiāng虞姬乡Rural TownshipLíngbì Xiàn38,232
Zhāngzhuāngzhài Zhèn张庄寨镇TownXiāo Xiàn64,537
Zhàotún Zhèn赵屯镇TownDàngshān Xiàn50,554
Zhàozhuāng Zhèn赵庄镇TownXiāo Xiàn54,319
Zhīhé Xiāng支河乡Rural TownshipYŏngqiáo Qū28,346
Zhōuzhài Zhèn周寨镇TownDàngshān Xiàn60,185
Zhuānglĭ Xiāng庄里乡Rural TownshipXiāo Xiàn22,232
Zhūjí Xiāng朱集乡Rural TownshipLíngbì Xiàn38,362
Zhūlóu Zhèn朱楼镇TownDàngshān Xiàn31,091
Zhūxiānzhuāng Zhèn朱仙庄镇TownYŏngqiáo Qū82,499
Zŭlóu Zhèn祖楼镇TownXiāo Xiàn33,237

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).