Home
Show Map

Rénhuà Xiàn

County in Sháoguān Shì (Guăngdōng)

County

The population of Rénhuà Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Rénhuà Xiàn仁化县County200,354
Sháoguān Shì韶关市Prefecture-level City2,826,246

Contents: Townships

The population of the townships in Rénhuà Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángjiāng Zhèn长江镇TownRénhuà Xiàn21,293
Chéngkŏu Zhèn城口镇TownRénhuà Xiàn8,537
Dānxiá Jiēdào丹霞街道Urban SubdistrictRénhuà Xiàn59,344
Dàqiáo Zhèn大桥镇TownRénhuà Xiàn7,269
Dŏngtáng Zhèn董塘镇TownRénhuà Xiàn32,069
Fúxī Zhèn扶溪镇TownRénhuà Xiàn9,407
Hóngshān Zhèn红山镇TownRénhuà Xiàn7,346
Huángkēng Zhèn黄坑镇TownRénhuà Xiàn8,509
Qŭrén Kuàng Wùjú Gédĭng Kuàngqū 曲仁矿务局格顶矿区Township-like AreaRénhuà Xiàn3,200
Shítáng Zhèn石塘镇TownRénhuà Xiàn9,138
Wénsháo Zhèn闻韶镇TownRénhuà Xiàn4,420
Zhōngjīn Lĭngnán Gōngsī Fánkŏu Qiānxīn Kuàng 中金岭南公司凡口铅锌矿Township-like AreaRénhuà Xiàn10,893
Zhōutián Zhèn周田镇TownRénhuà Xiàn18,929

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).