Home
Show Map

China: Shànwĕi Shì (Guăngdōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Shànwĕi Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéng Qū [incl. Hóng Hǎiwān Economic Development Zone]城区District492,262
Hăifēng Xiàn [incl. Shēnshàn Special Cooperation Zone]海丰县County793,408
Lùfēng Shì [incl. Huáqiáo Guǎnlǐ Qū]陆丰市County-level City1,358,265
Lùhé Xiàn陆河县County291,534
Shànwĕi Shì汕尾市Prefecture-level City2,935,469

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Shànwĕi Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāwàn Zhèn八万镇TownLùfēng Shì18,229
Bómĕi Zhèn博美镇TownLùfēng Shì52,431
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictLùfēng Shì64,430
Chéngdōng Zhèn城东镇TownHăifēng Xiàn87,626
Chìkēng Zhèn赤坑镇TownHăifēng Xiàn52,458
Chìshí Zhèn [in: Shēnshàn Special Cooperation Zone]赤石镇TownHăifēng Xiàn19,421
Chùmùguŏ Línchăng畜牧果林场Township-like AreaLùfēng Shì147
Dà'ān Nóngchăng大安农场Township-like AreaLùfēng Shì1,721
Dà'ān Zhèn大安镇TownLùfēng Shì33,831
Dàhú Zhèn大湖镇TownHăifēng Xiàn6,342
Dōnghăi'àn Línchăng东海岸林场Township-like AreaLùfēng Shì223
Dōnghăi Jiēdào东海街道Urban SubdistrictLùfēng Shì165,523
Dōngkēng Zhèn东坑镇TownLùhé Xiàn18,370
Dōngyŏng Zhèn东涌镇TownChéng Qū54,477
Dōngzhōu Jiēdào东洲街道Urban SubdistrictChéng Qū20,208
Ébù Zhèn [in: Shēnshàn Special Cooperation Zone]鹅埠镇TownHăifēng Xiàn17,183
Fèngshān Jiēdào凤山街道Urban SubdistrictChéng Qū93,268
Fùchéng Zhèn附城镇TownHăifēng Xiàn81,730
Gōngpíng Zhèn公平镇TownHăifēng Xiàn75,455
Hăichéng Zhèn海城镇TownHăifēng Xiàn168,227
Hédōng Zhèn河东镇TownLùfēng Shì31,229
Hékŏu Zhèn河口镇TownLùhé Xiàn47,313
Hétián Zhèn河田镇TownLùhé Xiàn87,677
Héxī Jiēdào河西街道Urban SubdistrictLùfēng Shì34,756
Hóngcăo Zhèn红草镇TownChéng Qū35,539
Hónglĭng Línchăng红岭林场Township-like AreaLùfēng Shì232
Hòumén Zhèn [in: Shēnshàn Special Cooperation Zone]鲘门镇TownHăifēng Xiàn19,611
Huángqiāng Zhèn黄羌镇TownHăifēng Xiàn27,280
Huáqiáo Guănlĭ Qū华侨管理区Township-like AreaLùfēng Shì18,473
Húdōng Línchăng湖东林场Township-like AreaLùfēng Shì322
Húdōng Zhèn湖东镇TownLùfēng Shì72,495
Jiădōng Zhèn甲东镇TownLùfēng Shì66,654
Jiăxī Zhèn甲西镇TownLùfēng Shì104,778
Jiăzi Zhèn甲子镇TownLùfēng Shì110,026
Jiéshèng Zhèn捷胜镇TownChéng Qū43,337
Jiéshí Zhèn碣石镇TownLùfēng Shì210,454
Jīnxiāng Zhèn金厢镇TownLùfēng Shì33,540
Kĕtáng Zhèn可塘镇TownHăifēng Xiàn51,346
Lián'ān Zhèn联安镇TownHăifēng Xiàn26,321
Luójīngzhàng Línchăng罗经嶂林场Township-like AreaLùfēng Shì197
Luóxī Zhèn螺溪镇TownLùhé Xiàn28,871
Măgōng Jiēdào马宫街道Urban SubdistrictChéng Qū15,442
Méilŏng Nóngchăng梅陇农场Township-like AreaHăifēng Xiàn6,285
Méilŏng Zhèn梅陇镇TownHăifēng Xiàn100,887
Nántáng Zhèn南塘镇TownLùfēng Shì102,528
Nánwàn Zhèn南万镇TownLùhé Xiàn10,180
Nèihú Zhèn内湖镇TownLùfēng Shì23,126
Píngdōng Zhèn平东镇TownHăifēng Xiàn18,295
Pōyáng Zhèn陂洋镇TownLùfēng Shì36,643
Qiáochōng Zhèn桥冲镇TownLùfēng Shì45,386
Shànghù Zhèn上护镇TownLùhé Xiàn28,581
Shàngyīng Zhèn上英镇TownLùfēng Shì26,652
Shuĭchún Zhèn水唇镇TownLùhé Xiàn36,381
Tánxī Zhèn潭西镇TownLùfēng Shì53,647
Táohé Zhèn陶河镇TownHăifēng Xiàn25,564
Tiánqí Jiēdào田墘街道Urban SubdistrictChéng Qū41,534
Tóngluóhú Nóngchăng铜锣湖农场Township-like AreaLùfēng Shì17,419
Xiāngzhōu Jiēdào香洲街道Urban SubdistrictChéng Qū106,512
Xiăomò Zhèn [in: Shēnshàn Special Cooperation Zone]小漠镇TownHăifēng Xiàn9,377
Xīnán Zhèn西南镇TownLùfēng Shì25,881
Xīngăng Jiēdào新港街道Urban SubdistrictChéng Qū58,055
Xīngdū Jīngjì Kāifā Shìyàn Qū 星都经济开发试验区Township-like AreaLùfēng Shì7,292
Xīntián Zhèn新田镇TownLùhé Xiàn34,161
Zhēlàng Jiēdào遮浪街道Urban SubdistrictChéng Qū23,890

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). The Shēnshàn Special Cooperation Zone is administrated by Shēnzhèn Shì.