Home
Show Map

China: Shàngráo Shì (Jiāngxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Shàngráo Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Déxīng Shì德兴市County-level City293,201
Guăngfēng Qū广丰区District752,953
Guǎngxìn Qū [Shàngráo Xiàn]广信区District700,267
Héngfēng Xiàn横峰县County184,870
Póyáng Xiàn鄱阳县County1,296,757
Wànnián Xiàn万年县County359,098
Wùyuán Xiàn婺源县County334,020
Xìnzhōu Qū信州区District416,219
Yánshān Xiàn铅山县County426,998
Yìyáng Xiàn弋阳县County353,379
Yúgān Xiàn余干县County887,616
Yùshān Xiàn玉山县County574,369
Shàngráo Shì上饶市Prefecture-level City6,579,747

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Shàngráo Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimăqiáo Xiāng白马桥乡Rural TownshipYúgān Xiàn39,214
Báishāzhōu Xiāng白沙洲乡Rural TownshipPóyáng Xiàn7,258
Băndà Xiāng昄大乡Rural TownshipDéxīng Shì8,146
Bĕimén Jiēdào北门街道Urban SubdistrictXìnzhōu Qū53,871
Bìmŭ Zhèn必姆镇TownYùshān Xiàn27,202
Bīngxī Jiēdào冰溪街道Urban SubdistrictYùshān Xiàn157,374
Cáoxī Zhèn曹溪镇TownYìyáng Xiàn23,657
Cényáng Zhèn岑阳镇TownHéngfēng Xiàn12,548
Chāngzhōu Xiāng昌洲乡Rural TownshipPóyáng Xiàn29,272
Cháoyáng Zhèn朝阳镇TownXìnzhōu Qū31,027
Chátíng Zhèn茶亭镇TownGuǎngxìn Qū39,617
Chénfāng Xiāng陈坊乡Rural TownshipYánshān Xiàn11,501
Chényíng Zhèn陈营镇TownWànnián Xiàn106,415
Dànán Zhèn大南镇TownGuăngfēng Qū16,175
Dàshí Jiēdào大石街道Urban SubdistrictGuăngfēng Qū24,158
Dàtáng Xiāng大塘乡Rural TownshipYúgān Xiàn8,263
Dàxī Xiāng大溪乡Rural TownshipYúgān Xiàn29,403
Dàyuán Zhèn大源镇TownWànnián Xiàn17,379
Dàzhāngshān Xiāng大鄣山乡Rural TownshipWùyuán Xiàn17,726
Diéshān Zhèn叠山镇TownYìyáng Xiàn10,919
Dōngshì Jiēdào东市街道Urban SubdistrictXìnzhōu Qū69,117
Dōngtáng Xiāng东塘乡Rural TownshipYúgān Xiàn17,309
Dŏngtuán Xiāng董团乡Rural TownshipGuǎngxìn Qū38,247
Dōngyáng Xiāng东阳乡Rural TownshipGuăngfēng Qū19,122
Duànxīn Xiāng段莘乡Rural TownshipWùyuán Xiàn13,369
Éhú Zhèn鹅湖镇TownYánshān Xiàn53,641
Fēnggăng Xiāng枫港乡Rural TownshipYúgān Xiàn42,042
Fēnglĭngtóu Zhèn枫岭头镇TownGuǎngxìn Qū29,693
Fēnglín Zhèn枫林镇TownYùshān Xiàn9,973
Fēngxī Jiēdào丰溪街道Urban SubdistrictGuăngfēng Qū46,800
Fùchūn Zhèn赋春镇TownWùyuán Xiàn28,065
Găngbiān Xiāng港边乡Rural TownshipHéngfēng Xiàn10,062
Găngkŏu Zhèn港口镇TownYìyáng Xiàn14,193
Gāojiālĭng Zhèn高家岭镇TownPóyáng Xiàn33,983
Gĕxiānshān Zhèn葛仙山镇TownYánshān Xiàn32,288
Gĕxī Xiāng葛溪乡Rural TownshipYìyáng Xiàn19,545
Gĕyuán Zhèn葛源镇TownHéngfēng Xiàn16,199
Gŭbù Zhèn古埠镇TownYúgān Xiàn55,106
Guīfēng Zhèn圭峰镇TownYìyáng Xiàn26,269
Gŭxiàndù Zhèn古县渡镇TownPóyáng Xiàn76,842
Hăikŏu Zhèn海口镇TownDéxīng Shì11,991
Héhúlĭng Kĕnzhí Chăng禾斛岭垦殖场Township-like AreaYúgān Xiàn7,072
Hékŏu Zhèn河口镇TownYánshān Xiàn65,226
Héngjiē Zhèn横街镇TownYùshān Xiàn28,286
Héngshān Zhèn横山镇TownGuăngfēng Qū35,097
Hóngjiāzuĭ Xiāng洪家嘴乡Rural TownshipYúgān Xiàn76,433
Hóngqiáo Kĕnzhí Chăng红桥垦殖场Township-like AreaHéngfēng Xiàn1,903
Hóngqiáo Xiāng虹桥乡Rural TownshipYánshān Xiàn17,269
Hòujiāgăng Xiāng侯家岗乡Rural TownshipPóyáng Xiàn29,961
Huáiyù Xiāng怀玉乡Rural TownshipYùshān Xiàn17,565
Huángbǎi Xiāng黄柏乡Rural TownshipDéxīng Shì25,931
Huángbì Shēzú Xiāng篁碧畲族乡Rural TownshipYánshān Xiàn3,561
Huánggăng Zhèn凰岗镇TownPóyáng Xiàn63,138
Huánggù Zhèn煌固镇TownGuǎngxìn Qū42,206
Huángjīnbù Zhèn黄金埠镇TownYúgān Xiàn64,647
Huángshālĭng Xiāng黄沙岭乡Rural TownshipGuǎngxìn Qū20,742
Huāqiáo Zhèn花桥镇TownDéxīng Shì18,185
Huátánshān Zhèn华坛山镇TownGuǎngxìn Qū18,374
Huātíng Jiēdào花亭街道Urban SubdistrictYìyáng Xiàn13,360
Huātīng Zhèn花厅镇TownGuǎngxìn Qū30,905
Húcūn Xiāng湖村乡Rural TownshipGuǎngxìn Qū38,988
Húfāng Zhèn湖坊镇TownYánshān Xiàn26,334
Húfēng Zhèn湖丰镇TownGuăngfēng Qū21,264
Hújiào Zhèn壶峤镇TownGuăngfēng Qū21,951
Húyún Xiāng湖云乡Rural TownshipWànnián Xiàn18,214
Jiăndĭ Zhèn枧底镇TownGuăngfēng Qū19,211
Jiāngbù Xiāng江埠乡Rural TownshipYúgān Xiàn42,438
Jiāngwān Zhèn江湾镇TownWùyuán Xiàn26,804
Jiāngxī Tóngyè Jítuán Gōngsī Yŏngtóngfēn Gōngsī江西铜业集团公司永铜分公司Township-like AreaYánshān Xiàn9,105
Jiăntiánjiē Xiāng枧田街乡Rural TownshipPóyáng Xiàn19,955
Jiàxuān Xiāng稼轩乡Rural TownshipYánshān Xiàn19,589
Jīnpánlĭng Zhèn金盘岭镇TownPóyáng Xiàn27,119
Jiŭlóng Zhèn九龙镇TownYúgān Xiàn27,045
Kāngshān Kĕnzŏng Chăng康山垦总场Township-like AreaYúgān Xiàn9,330
Kāngshān Xiāng康山乡Rural TownshipYúgān Xiàn9,276
Lèfēng Zhèn乐丰镇TownPóyáng Xiàn26,610
Liánhé Xiāng莲荷乡Rural TownshipHéngfēng Xiàn16,981
Liánhuāshān Xiāng莲花山乡Rural TownshipPóyáng Xiàn6,184
Liánhú Xiāng莲湖乡Rural TownshipPóyáng Xiàn58,941
Lĭméi Línchăng李梅林场Township-like AreaYúgān Xiàn1,364
Língxī Jiēdào灵溪街道Urban SubdistrictXìnzhōu Qū29,710
Línhú Zhèn临湖镇TownYùshān Xiàn30,329
Liùdū Xiāng六都乡Rural TownshipYùshān Xiàn37,259
Lĭzhái Xiāng李宅乡Rural TownshipDéxīng Shì9,610
Lóngménfàn Xiāng龙门畈乡Rural TownshipHéngfēng Xiàn17,484
Lóngtóushān Xiāng龙头山乡Rural TownshipDéxīng Shì12,506
Lúlín Jiēdào芦林街道Urban SubdistrictGuăngfēng Qū35,965
Luóqiáo Jiēdào罗桥街道Urban SubdistrictGuǎngxìn Qū28,519
Lùsīgăng Xiāng鹭鸶港乡Rural TownshipYúgān Xiàn28,291
Lútián Xiāng芦田乡Rural TownshipPóyáng Xiàn40,425
Máocūn Zhèn毛村镇TownGuăngfēng Qū18,224
Máojiālĭng Jiēdào茅家岭街道Urban SubdistrictXìnzhōu Qū49,403
Méigăng Xiāng梅港乡Rural TownshipYúgān Xiàn52,923
Nánshān Xiāng南山乡Rural TownshipYùshān Xiàn13,138
Nányán Zhèn南岩镇TownYìyáng Xiàn36,287
Nóng Kēsuŏ农科所Township-like AreaPóyáng Xiàn2,103
Páishān Zhèn排山镇TownGuăngfēng Qū27,770
Péiméi Zhèn裴梅镇TownWànnián Xiàn21,851
Póyáng Zhèn [incl. Ráozhōu Jiēdào]鄱阳镇TownPóyáng Xiàn221,562
Pūqián Méikuàng 铺前煤矿Township-like AreaHéngfēng Xiàn785
Qiānshān Xiàn Guóyíng Miáopŭ 铅山县国营森林苗圃Yánshān Xiàn485
Qíbù Xiāng齐埠乡Rural TownshipWànnián Xiàn20,637
Qīgōng Zhèn漆工镇TownYìyáng Xiàn29,802
Qínfēng Zhèn秦峰镇TownXìnzhōu Qū29,378
Qīngbăn Xiāng青板乡Rural TownshipHéngfēng Xiàn11,952
Qīnghuá Zhèn清华镇TownWùyuán Xiàn14,582
Qīnghú Xiāng清湖乡Rural TownshipYìyáng Xiàn9,384
Qīngshuĭ Xiāng清水乡Rural TownshipGuǎngxìn Qū22,420
Qīngyún Zhèn青云镇TownWànnián Xiàn22,234
Qiūkŏu Zhèn秋口镇TownWùyuán Xiàn20,899
Quánbō Zhèn泉波镇TownGuăngfēng Qū20,759
Ránchéng Jiēdào蚺城街道Urban SubdistrictWùyuán Xiàn50,533
Ráobù Zhèn饶埠镇TownPóyáng Xiàn38,608
Răo'èr Zhèn绕二镇TownDéxīng Shì25,495
Ráofēng Zhèn饶丰镇TownPóyáng Xiàn38,067
Ráozhōu Jiānyù饶洲监狱Township-like AreaPóyáng Xiàn5,133
Ruìhóng Zhèn瑞洪镇TownYúgān Xiàn65,691
Sānmiàoqián Xiāng [Miàoqián Xiāng]庙前乡Rural TownshipPóyáng Xiàn58,815
Sānqīng Xiāng三清乡Rural TownshipYùshān Xiàn5,219
Sāntáng Xiāng三塘乡Rural TownshipYúgān Xiàn67,419
Sānxiànlĭng Zhèn三县岭镇TownYìyáng Xiàn15,477
Shàngfāng Xiāng上坊乡Rural TownshipWànnián Xiàn19,516
Shàngkēngyuán Línchăng上坑源林场Township-like AreaHéngfēng Xiàn376
Shànglú Zhèn上泸镇TownGuǎngxìn Qū24,138
Shānhuáng Línchăng山黄林场Township-like AreaHéngfēng Xiàn404
Shăoyáng Xiāng少阳乡Rural TownshipGuăngfēng Qū19,634
Shātián Zhèn沙田镇TownGuăngfēng Qū27,412
Shāxī Zhèn沙溪镇TownXìnzhōu Qū42,973
Shègēng Zhèn社赓镇TownYúgān Xiàn33,030
Shíkŏu Zhèn石口镇TownYúgān Xiàn36,345
Shíménjiē Zhèn石门街镇TownPóyáng Xiàn22,384
Shírén Xiāng石人乡Rural TownshipGuǎngxìn Qū27,009
Shíshī Xiāng石狮乡Rural TownshipGuǎngxìn Qū19,839
Shítáng Zhèn石塘镇TownYánshān Xiàn16,258
Shízhèn Zhèn石镇镇TownWànnián Xiàn33,395
Shuānggăng Zhèn双港镇TownPóyáng Xiàn64,233
Shuāngmíng Zhèn双明镇TownYùshān Xiàn22,781
Shuĭnán Jiēdào水南街道Urban SubdistrictXìnzhōu Qū43,904
Sìgŭqiáo Xiāng四股桥乡Rural TownshipYùshān Xiàn25,755
Sīkŏu Zhèn思口镇TownWùyuán Xiàn12,711
Sīpū Xiāng司铺乡Rural TownshipHéngfēng Xiàn8,549
Sìshíbā Zhèn四十八镇TownGuǎngxìn Qū20,357
Sìshílĭjiē Zhèn四十里街镇TownPóyáng Xiàn28,795
Sìzhōu Zhèn [incl. Xiāngtún Jiēdào]泗洲镇TownDéxīng Shì29,428
Sōngfēng Xiāng嵩峰乡Rural TownshipGuăngfēng Qū18,102
Sūqiáo Xiāng苏桥乡Rural TownshipWànnián Xiàn31,004
Tàibái Zhèn太白镇TownWùyuán Xiàn13,813
Tàiyuán Shēzú Xiāng太源畲族乡Rural TownshipYánshān Xiàn1,971
Tiándūn Zhèn田墩镇TownGuǎngxìn Qū48,854
Tiánfànjiē Zhèn田畈街镇TownPóyáng Xiàn57,035
Tiānzhùshān Xiāng天柱山乡Rural TownshipYánshān Xiàn6,850
Tiĕshān Xiāng铁山乡Rural TownshipGuǎngxìn Qū12,175
Tóngbáshān Kĕnzhí Chăng铜拔山垦殖场Township-like AreaGuăngfēng Qū798
Tóngbóshān Zhèn铜钹山镇TownGuăngfēng Qū14,490
Tóngfàn Zhèn桐畈镇TownGuăngfēng Qū34,682
Tóngkuàng Jiēdào铜矿街道Urban SubdistrictDéxīng Shì27,257
Tuánlín Xiāng团林乡Rural TownshipPóyáng Xiàn34,652
Tuóchuān Xiāng沱川乡Rural TownshipWùyuán Xiàn6,199
Wàncūn Xiāng万村乡Rural TownshipDéxīng Shì13,725
Wāng'èr Zhèn汪二镇TownYánshān Xiàn33,422
Wāngjiā Xiāng汪家乡Rural TownshipWànnián Xiàn17,310
Wàngxiān Xiāng望仙乡Rural TownshipGuǎngxìn Qū11,448
Wānlĭ Xiāng湾里乡Rural TownshipYìyáng Xiàn15,813
Wénchéng Jiēdào文成街道Urban SubdistrictYùshān Xiàn26,871
Wúcūn Zhèn吴村镇TownGuăngfēng Qū38,706
Wŭdū Zhèn五都镇TownGuăngfēng Qū60,769
Wŭfŭshān Zhèn五府山镇TownGuǎngxìn Qū16,916
Wūní Zhèn乌泥镇TownYúgān Xiàn9,826
Wŭyíshān Zhèn武夷山镇TownYánshān Xiàn23,169
Xiáfēng Zhèn霞峰镇TownGuăngfēng Qū30,317
Xiăngshuĭtān Xiāng响水滩乡Rural TownshipPóyáng Xiàn31,001
Xiàn Liángzhŏngchăng县良种场Township-like AreaYúgān Xiàn1,024
Xiānyán Zhèn仙岩镇TownYùshān Xiàn23,403
Xiáshān Línchăng峡山林场Township-like AreaYúgān Xiàn4,944
Xiàtáng Xiāng下塘乡Rural TownshipYùshān Xiàn20,111
Xiàxī Jiēdào下溪街道Urban SubdistrictGuăngfēng Qū31,490
Xiàzhèn Zhèn下镇镇TownYùshān Xiàn36,574
Xièjiātān Zhèn谢家滩镇TownPóyáng Xiàn60,353
Xìnfēng Kĕnzhí Chăng信丰垦殖场Township-like AreaYúgān Xiàn6,156
Xīngăngshān Zhèn新岗山镇TownDéxīng Shì20,811
Xīng'ān Jiēdào兴安街道Urban SubdistrictHéngfēng Xiàn68,428
Xīngyuán Jiēdào兴园街道Urban SubdistrictGuǎngxìn Qū20,266
Xīnhuáng新篁办事处Township-like AreaHéngfēng Xiàn7,655
Xīntān Xiāng新滩乡Rural TownshipYánshān Xiàn31,380
Xīshì Jiēdào西市街道Urban SubdistrictXìnzhōu Qū66,836
Xītóu Xiāng溪头乡Rural TownshipWùyuán Xiàn10,922
Xŭcūn Zhèn许村镇TownWùyuán Xiàn16,192
Xùguāng Xiāng旭光乡Rural TownshipYìyáng Xiàn6,995
Xùrì Jiēdào旭日街道Urban SubdistrictGuǎngxìn Qū83,159
Yángbù Zhèn杨埠镇TownYúgān Xiàn30,022
Yángkŏu Zhèn洋口镇TownGuăngfēng Qū64,100
Yánruì Zhèn岩瑞镇TownYùshān Xiàn45,019
Yáojiā Xiāng姚家乡Rural TownshipHéngfēng Xiàn11,544
Yāquèhú Xiāng鸦鹊湖乡Rural TownshipPóyáng Xiàn10,532
Yìjiāng Zhèn弋江镇TownYìyáng Xiàn70,541
Yínbăohú Xiāng银宝湖乡Rural TownshipPóyáng Xiàn16,703
Yínchéng Jiēdào [incl. Xīnyíng Jiēdào]银城街道Urban SubdistrictDéxīng Shì70,625
Yīngjiāng Xiāng英将乡Rural TownshipYánshān Xiàn12,049
Yīngjiā Xiāng应家乡Rural TownshipGuǎngxìn Qū25,379
Yŏngfēng Jiēdào永丰街道Urban SubdistrictGuăngfēng Qū105,957
Yŏngpíng Zhèn永平镇TownYánshān Xiàn45,105
Yóuchéng Xiāng游城乡Rural TownshipPóyáng Xiàn46,248
Yóudūnjiē Zhèn油墩街镇TownPóyáng Xiàn82,675
Yúchí Hú Shuĭchăn Chăng渔池湖水产场Township-like AreaYúgān Xiàn769
Yùtíng Zhèn玉亭镇TownYúgān Xiàn122,234
Zàotóu Zhèn皂头镇TownGuǎngxìn Qū30,528
Zhāngcūn Xiāng张村乡Rural TownshipDéxīng Shì19,491
Zhāngcūn Zhèn樟村镇TownYùshān Xiàn28,760
Zhāngshùdūn Zhèn樟树墩镇TownYìyáng Xiàn10,169
Zhègăng Xiāng柘港乡Rural TownshipPóyáng Xiàn42,228
Zhèngfāng Zhèn郑坊镇TownGuǎngxìn Qū23,293
Zhèntóu Zhèn镇头镇TownWùyuán Xiàn10,411
Zhēnzhūshān Xiāng珍珠山乡Rural TownshipWùyuán Xiàn9,328
Zhèyuán Xiāng浙源乡Rural TownshipWùyuán Xiàn12,261
Zhōngfàn Xiāng中畈乡Rural TownshipYìyáng Xiàn28,761
Zhōngyún Zhèn中云镇TownWùyuán Xiàn22,821
Zhūhú Xiāng珠湖乡Rural TownshipPóyáng Xiàn15,942
Zhūkēng Zhèn朱坑镇TownYìyáng Xiàn22,207
Zhūtián Xiāng珠田乡Rural TownshipWànnián Xiàn13,129
Zĭbù Zhèn梓埠镇TownWànnián Xiàn38,014
Zĭhú Zhèn紫湖镇TownYùshān Xiàn18,750
Zĭxī Xiāng紫溪乡Rural TownshipYánshān Xiàn17,795
Zĭyáng Zhèn紫阳镇TownWùyuán Xiàn47,384
Zūnqiáo Xiāng尊桥乡Rural TownshipGuǎngxìn Qū27,195

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).