Home
Show Map

Zhèn'ān Xiàn

County in Shāngluò Shì (Shănxī)

County

The population of Zhèn'ān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhèn'ān Xiàn镇安县County275,862
Shāngluò Shì商洛市Prefecture-level City2,341,742

Contents: Townships

The population of the townships in Zhèn'ān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Cháipíng Zhèn [incl. Lóngshèng Xiāng, Yúshī Xiāng]柴坪镇TownZhèn'ān Xiàn21,261
Dàpíng Zhèn大坪镇TownZhèn'ān Xiàn13,257
Dárén Zhèn达仁镇TownZhèn'ān Xiàn11,247
Gāofēng Zhèn [incl. Zhāngjiā Xiāng]高峰镇TownZhèn'ān Xiàn17,707
Guānpínghé Xiāng [→ Máopíng Zhèn, Xīkŏu Zhèn]关坪河乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn5,587
Huángjiāwān Xiāng黄家湾乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn6,104
Huílóng Zhèn回龙镇TownZhèn'ān Xiàn10,464
Jiézi Xiāng结子乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn8,305
Línglóng Xiāng [→ Mĭliáng Zhèn, Dàpíng Zhèn]灵龙乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn10,326
Máopíng Huízú Zhèn茅坪回族镇TownZhèn'ān Xiàn7,991
Miàogōu Zhèn庙沟镇TownZhèn'ān Xiàn8,995
Mĭliáng Zhèn米粮镇TownZhèn'ān Xiàn18,795
Mùwáng Zhèn [incl. Yángsì Xiāng]木王镇TownZhèn'ān Xiàn9,556
Qīngtóngguān Zhèn青铜关镇TownZhèn'ān Xiàn16,548
Tiĕchăng Zhèn铁厂镇TownZhèn'ān Xiàn12,368
Xīgōu Xiāng西沟乡Rural TownshipZhèn'ān Xiàn2,446
Xīkŏu Huízú Zhèn西口回族镇TownZhèn'ān Xiàn10,842
Yŏnglè Jiēdào永乐街道Urban SubdistrictZhèn'ān Xiàn63,859
Yuèhé Zhèn [incl. Dōngchuān Zhèn]月河镇TownZhèn'ān Xiàn7,125
Yúngàisì Zhèn云盖寺镇TownZhèn'ān Xiàn13,079

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).