Home
Show Map

Gānnán Xiàn

County in Qiqihar

County

The population of Gānnán Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gānnán Xiàn甘南县County368,734
Qíqíhā'ĕr Shì [Qiqihar]齐齐哈尔市Prefecture-level City5,367,003

Contents: Townships

The population of the townships in Gānnán Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băoshān Xiāng宝山乡Rural TownshipGānnán Xiàn45,254
Cháhāyáng Nóngchăng查哈阳农场Township-like AreaGānnán Xiàn60,049
Cháhāyáng Xiāng查哈阳乡Rural TownshipGānnán Xiàn16,016
Chángshān Xiāng长山乡Rural TownshipGānnán Xiàn27,189
Dōngyáng Zhèn东阳镇TownGānnán Xiàn29,242
Gānnán Zhèn甘南镇TownGānnán Xiàn83,612
Jùbăo Zhèn巨宝镇TownGānnán Xiàn18,632
Píngyáng Zhèn平阳镇TownGānnán Xiàn15,147
Xīnglóng Xiāng兴隆乡Rural TownshipGānnán Xiàn23,068
Xìng Shísì Zhèn [Yīnhé Zhèn]兴十四镇TownGānnán Xiàn14,819
Zhōngxīng Xiāng中兴乡Rural TownshipGānnán Xiàn35,706

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).