Home
Show Map

China: Qīngyuăn Shì (Guăngdōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Qīngyuăn Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fógāng Xiàn佛冈县County302,906
Liánnán Yáozú Zìzhìxiàn连南瑶族自治县Autonomous County129,258
Liánshān Zhuàngzú Yáozú Zìzhìxiàn连山壮族瑶族自治县Autonomous County90,515
Liánzhōu Shì连州市County-level City367,642
Qīngchéng Qū清城区District811,233
Qīngxīn Qū清新区District698,811
Yángshān Xiàn阳山县County356,095
Yīngdé Shì英德市County-level City941,952
Qīngyuăn Shì清远市Prefecture-level City3,698,412

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Qīngyuăn Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishā Zhèn白沙镇TownYīngdé Shì28,419
Băo'ān Zhèn保安镇TownLiánzhōu Shì22,396
Bĭjià Línchăng笔架林场Township-like AreaQīngxīn Qū1,513
Bōluó Zhèn波罗镇TownYīngdé Shì8,401
Chèngjià Yáozú Xiāng秤架瑶族乡Rural TownshipYángshān Xiàn11,921
Dàdòng Zhèn大洞镇TownYīngdé Shì8,813
Dàlàng Zhèn大崀镇TownYángshān Xiàn10,081
Dàlùbiān Zhèn大路边镇TownLiánzhōu Shì27,536
Dàmàishān Zhèn大麦山镇TownLiánnán Yáozú Zìzhìxiàn13,230
Dàpíng Zhèn大坪镇TownLiánnán Yáozú Zìzhìxiàn8,753
Dàwān Zhèn大湾镇TownYīngdé Shì54,901
Dàzhàn Zhèn大站镇TownYīngdé Shì38,039
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictQīngchéng Qū110,720
Dōnghuá Zhèn东华镇TownYīngdé Shì90,687
Dōngpō Zhèn东陂镇TownLiánzhōu Shì18,368
Dùbù Zhèn杜步镇TownYángshān Xiàn16,364
Fēiláixiá Zhèn飞来峡镇TownQīngchéng Qū53,040
Fèngchéng Jiēdào凤城街道Urban SubdistrictQīngchéng Qū159,665
Fēngyáng Zhèn丰阳镇TownLiánzhōu Shì16,916
Fútáng Zhèn福堂镇TownLiánshān Zhuàngzú Yáozú Zìzhìxiàn14,903
Gāogăng Zhèn高岗镇TownFógāng Xiàn19,581
Hánguāng Zhèn浛洸镇TownYīngdé Shì58,382
Hédòngnóng Línchăng禾洞农林场Township-like AreaLiánshān Zhuàngzú Yáozú Zìzhìxiàn563
Hédòng Zhèn禾洞镇TownLiánshān Zhuàngzú Yáozú Zìzhìxiàn5,405
Hénghé Jiēdào横荷街道Urban SubdistrictQīngchéng Qū57,928
Héngshíshuĭ Zhèn横石水镇TownYīngdé Shì27,617
Héngshítáng Zhèn横石塘镇TownYīngdé Shì22,623
Héyún Zhèn禾云镇TownQīngxīn Qū86,951
Huángbèn Zhèn黄坌镇TownYángshān Xiàn8,676
Huánghuā Zhèn黄花镇TownYīngdé Shì28,282
Jiāngyīng Zhèn江英镇TownYángshān Xiàn21,204
Jìngtóu Zhèn迳头镇TownFógāng Xiàn25,157
Jìntán Zhèn浸潭镇TownQīngxīn Qū89,457
Jítián Zhèn吉田镇TownLiánshān Zhuàngzú Yáozú Zìzhìxiàn27,689
Jiŭlóng Zhèn九龙镇TownYīngdé Shì41,056
Jiŭpō Zhèn九陂镇TownLiánzhōu Shì18,536
Liánjiāngkŏu Zhèn连江口镇TownYīngdé Shì30,991
Liánshān Línchăng连山林场Township-like AreaLiánshān Zhuàngzú Yáozú Zìzhìxiàn182
Liánzhōu Zhèn连州镇TownLiánzhōu Shì153,724
Líbù Zhèn黎埠镇TownYángshān Xiàn45,194
Lĭngbèi Zhèn岭背镇TownYángshān Xiàn23,537
Líxī Zhèn黎溪镇TownYīngdé Shì32,511
Lóngjĭng Zhèn龙颈镇TownQīngxīn Qū92,211
Lóngpíng Zhèn龙坪镇TownLiánzhōu Shì22,994
Lóngshān Zhèn龙山镇TownFógāng Xiàn41,131
Lóngtáng Zhèn龙塘镇TownQīngchéng Qū93,835
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownYīngdé Shì30,696
Qīgŏng Zhèn七拱镇TownYángshān Xiàn41,277
Qīnglián Zhèn青莲镇TownYángshān Xiàn21,635
Qīngtáng Zhèn青塘镇TownYīngdé Shì32,713
Qīngyuăn Shì Gāoxīn Jìshù Chănyè Kāifāqū清远市高新技术产业开发区Township-like AreaQīngchéng Qū8,666
Sānjiāng Zhèn三江镇TownLiánnán Yáozú Zìzhìxiàn39,398
Sānkēng Zhèn三坑镇TownQīngxīn Qū41,076
Sānpái Zhèn三排镇TownLiánnán Yáozú Zìzhìxiàn18,381
Sānshuĭ Yáozú Xiāng三水瑶族乡Rural TownshipLiánzhōu Shì2,590
Shākŏu Zhèn沙口镇TownYīngdé Shì35,553
Shàngshuài Zhèn上帅镇TownLiánshān Zhuàngzú Yáozú Zìzhìxiàn3,163
Shāntáng Zhèn山塘镇TownQīngxīn Qū48,896
Shígŭtáng Zhèn石牯塘镇TownYīngdé Shì30,907
Shíhuīpū Zhèn石灰铺镇TownYīngdé Shì32,793
Shíjiăo Zhèn石角镇TownQīngchéng Qū80,773
Shíjiăo Zhèn石角镇TownFógāng Xiàn134,763
Shítán Zhèn石潭镇TownQīngxīn Qū81,413
Shuĭbiān Zhèn水边镇TownYīngdé Shì11,631
Shuĭtóu Zhèn水头镇TownFógāng Xiàn21,055
Tàibăo Zhèn太保镇TownLiánshān Zhuàngzú Yáozú Zìzhìxiàn9,142
Tàihé Zhèn太和镇TownQīngxīn Qū189,938
Tàipíng Zhèn太平镇TownYángshān Xiàn25,583
Tàipíng Zhèn太平镇TownQīngxīn Qū67,356
Tāngtáng Zhèn汤塘镇TownFógāng Xiàn61,219
Wàngbù Zhèn望埠镇TownYīngdé Shì51,420
Wōshuĭ Zhèn涡水镇TownLiánnán Yáozú Zìzhìxiàn6,451
Xiāngpíng Zhèn香坪镇TownLiánnán Yáozú Zìzhìxiàn9,169
Xī'àn Zhèn西岸镇TownLiánzhōu Shì26,942
Xiăojiāng Zhèn小江镇TownYángshān Xiàn23,536
Xiăosānjiāng Zhèn小三江镇TownLiánshān Zhuàngzú Yáozú Zìzhìxiàn13,171
Xiàshítài Zhèn [Xiàtài Zhèn]下石太镇TownYīngdé Shì9,560
Xījiāng Zhèn西江镇TownLiánzhōu Shì11,481
Xīngzi Zhèn星子镇TownLiánzhōu Shì38,774
Xīniú Zhèn西牛镇TownYīngdé Shì38,520
Yángchéng Zhèn阳城镇TownYángshān Xiàn103,263
Yángméi Zhèn杨梅镇TownYángshān Xiàn3,824
Yáo'ān Yáozú Xiāng瑶安瑶族乡Rural TownshipLiánzhōu Shì7,385
Yīngchéng Jiēdào英城街道Urban SubdistrictYīngdé Shì169,318
Yīnghóng Zhèn英红镇TownYīngdé Shì28,119
Yínzhăn Línchăng银盏林场Township-like AreaQīngchéng Qū7,228
Yŏnghé Zhèn永和镇TownLiánshān Zhuàngzú Yáozú Zìzhìxiàn16,297
Yuántán Zhèn源潭镇TownQīngchéng Qū98,855
Zhàigăng Zhèn寨岗镇TownLiánnán Yáozú Zìzhìxiàn33,876
Zhōuxīn Jiēdào洲心街道Urban SubdistrictQīngchéng Qū140,523

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).