Home
Show Map

Wàngmó Xiàn

County in Qiánxīnán Prefecture (Guìzhōu)

County

The population of Wàngmó Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wàngmó Xiàn望谟县County251,966
Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu黔西南布依族苗族自治州Buyei and Miao Autonomous Prefecture2,804,612

Contents: Townships

The population of the townships in Wàngmó Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ángwŭ Zhèn昂武镇TownWàngmó Xiàn9,157
Biānráo Zhèn [incl. Kănbiān Xiāng, Bāráo Xiāng]边饶镇TownWàngmó Xiàn19,595
Dàguān Zhèn大观镇TownWàngmó Xiàn12,893
Dăyì Zhèn打易镇TownWàngmó Xiàn20,018
Fùxīng Zhèn [incl. Píngdòng Jiēdào, Wángmǔ Jiēdào, Pántáo Jiēdào]复兴镇TownWàngmó Xiàn43,097
Jiāonà Zhèn郊纳镇TownWàngmó Xiàn13,689
Lèwàng Zhèn乐旺镇TownWàngmó Xiàn14,525
Lèyuán Zhèn乐元镇TownWàngmó Xiàn21,651
Máshān Zhèn [incl. Nàyè Zhèn]麻山镇TownWàngmó Xiàn14,579
Sāngláng Zhèn桑郎镇TownWàngmó Xiàn7,779
Shítún Zhèn [incl. Dăjiān Xiāng]石屯镇TownWàngmó Xiàn27,060
Xīntún Jiēdào新屯街道Urban SubdistrictWàngmó Xiàn22,886
Yóumài Yáozú Xiāng油迈瑶族乡Rural TownshipWàngmó Xiàn10,012
Zhèxiāng Zhèn蔗香镇TownWàngmó Xiàn15,025

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).