Home
Show Map

China: Qiánxīnán Prefecture (Guìzhōu)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Qiánxīnán Autonomous Prefecture.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlóng Xiàn安龙县County356,255
Cèhēng Xiàn册亨县County190,413
Pŭ'ān Xiàn普安县County254,247
Qínglóng Xiàn晴隆县County246,809
Wàngmó Xiàn望谟县County251,966
Xīngrén Shì兴仁市County-level City417,919
Xīngyì Shì兴义市County-level City783,120
Zhēnfēng Xiàn贞丰县County303,883
Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu黔西南布依族苗族自治州Buyei and Miao Autonomous Prefecture2,804,612

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Qiánxīnán Prefecture.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āngŭ Xiāng安谷乡Rural TownshipQínglóng Xiàn14,900
Ángwŭ Zhèn昂武镇TownWàngmó Xiàn9,157
Bādù Zhèn八渡镇TownCèhēng Xiàn7,820
Báicéng Zhèn白层镇TownZhēnfēng Xiàn15,464
Băidé Zhèn百德镇TownXīngrén Shì26,004
Băikŏu Xiāng百口乡Rural TownshipCèhēng Xiàn5,145
Báishā Xiāng白沙乡Rural TownshipPŭ'ān Xiàn8,415
Báiwănyáo Zhèn白碗窑镇TownXīngyì Shì24,502
Bālíng Zhèn巴铃镇TownXīngrén Shì38,612
Bĕipánjiāng Zhèn北盘江镇TownZhēnfēng Xiàn25,773
Biānráo Zhèn [incl. Kănbiān Xiāng, Bāráo Xiāng]边饶镇TownWàngmó Xiàn19,595
Bìhén Zhèn碧痕镇TownQínglóng Xiàn15,858
Bìyòu Zhèn弼佑镇TownCèhēng Xiàn11,503
Bōyáng Zhèn [Tiánwān Xiāng]波阳镇TownXīngrén Shì19,605
Cānggèng Zhèn仓更镇TownXīngyì Shì10,031
Cāngjiāng Xiāng沧江乡Rural TownshipXīngyì Shì7,850
Chámǎ Zhèn [incl. Măchăng Xiāng, Dàtián Xiāng]茶马镇TownQínglóng Xiàn32,663
Chángliú Xiāng长流乡Rural TownshipQínglóng Xiàn17,894
Chángtián Zhèn长田镇TownZhēnfēng Xiàn16,116
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictXīngrén Shì26,750
Chéngnán Jiēdào [incl. Lĭguān Xiāng]城南街道Urban SubdistrictXīngrén Shì28,106
Dàchăng Zhèn大厂镇TownQínglóng Xiàn18,071
Dàguān Zhèn大观镇TownWàngmó Xiàn12,893
Dàshān Zhèn大山镇TownXīngrén Shì24,110
Dăyì Zhèn打易镇TownWàngmó Xiàn20,018
Déwò Zhèn德卧镇TownĀnlóng Xiàn30,581
Dìguā Zhèn地瓜镇TownPŭ'ān Xiàn20,049
Dĭngxiào Jiēdào顶效街道Urban SubdistrictXīngyì Shì42,836
Dōnghú Jiēdào东湖街道Urban SubdistrictXīngrén Shì28,140
Dŭshān Zhèn笃山镇TownĀnlóng Xiàn12,896
Fēngdū Jiēdào丰都街道Urban SubdistrictXīngyì Shì30,488
Fùxīng Zhèn [incl. Píngdòng Jiēdào, Wángmǔ Jiēdào, Pántáo Jiēdào]复兴镇TownWàngmó Xiàn43,097
Gāomián Xiāng高棉乡Rural TownshipPŭ'ān Xiàn11,495
Guāngzhào Zhèn光照镇TownQínglóng Xiàn20,584
Hăizi Zhèn海子镇TownĀnlóng Xiàn18,560
Huāgòng Zhèn花贡镇TownQínglóng Xiàn15,774
Huángcăo Jiēdào黄草街道Urban SubdistrictXīngyì Shì89,371
Huílóng Zhèn回龙镇TownXīngrén Shì30,567
Jiāngxīpō Zhèn [incl. Cháyuán Jiēdào]江西坡镇TownPŭ'ān Xiàn21,112
Jiāonà Zhèn郊纳镇TownWàngmó Xiàn13,689
Jīchăng Zhèn鸡场镇TownQínglóng Xiàn22,846
Jiéshān Jiēdào桔山街道Urban SubdistrictXīngyì Shì76,415
Jìngnán Zhèn敬南镇TownXīngyì Shì31,555
Lèwàng Zhèn乐旺镇TownWàngmó Xiàn14,525
Lèyuán Zhèn乐元镇TownWàngmó Xiàn21,651
Liánchéng Zhèn [incl. Liánchéng Jiēdào, Dōngguān Jiēdào, Sānbǎo Jiēdào]莲城镇TownQínglóng Xiàn36,753
Liánhuán Xiāng连环乡Rural TownshipZhēnfēng Xiàn12,385
Lóngchăng Zhèn [incl. Lóngxìng Jiēdào]龙场镇TownZhēnfēng Xiàn31,321
Lóngguăng Zhèn龙广镇TownĀnlóng Xiàn37,423
Lóngshān Zhèn龙山镇TownĀnlóng Xiàn23,436
Lóngyín Zhèn龙吟镇TownPŭ'ān Xiàn14,780
Lóuxià Zhèn楼下镇TownPŭ'ān Xiàn32,625
Lŭbùgé Zhèn鲁布格镇TownXīngyì Shì10,347
Lŭchŭyíng Huízú Xiāng鲁础营回族乡Rural TownshipXīngrén Shì13,284
Lŭgòng Zhèn鲁贡镇TownZhēnfēng Xiàn17,101
Luóhàn Zhèn罗汉镇TownPŭ'ān Xiàn16,068
Luòwàn Xiāng洛万乡Rural TownshipXīngyì Shì9,994
Lŭróng Xiāng鲁容乡Rural TownshipZhēnfēng Xiàn13,530
Lŭtún Zhèn鲁屯镇TownXīngyì Shì17,504
Mălĭng Jiēdào马岭街道Urban SubdistrictXīngyì Shì32,446
Mǎmǎyá Zhèn [Xīnmăchăng Xiāng]马马崖镇TownXīngrén Shì20,787
Máshān Zhèn [incl. Nàyè Zhèn]麻山镇TownWàngmó Xiàn14,579
Míngŭ Zhèn [incl. Míngŭ Jiēdào, Yǒngfēng Jiēdào, Fēngmào Jiēdào]珉谷镇TownZhēnfēng Xiàn65,792
Mínjiàn Xiāng [→ Dōnghú Jiēdào, Bālíng Zhèn]民建乡Rural TownshipXīngrén Shì11,943
Mùjiă Jiēdào木贾街道Urban SubdistrictXīngyì Shì20,259
Mùzán Zhèn木咱镇TownĀnlóng Xiàn15,875
Nánhú Jiēdào [incl. Sānbănqiáo Zhen, Jiǔfēng Jiēdào]南湖街道Urban SubdistrictPŭ'ān Xiàn13,885
Nánpánjiāng Zhèn [Bājié Zhèn]南盘江镇TownXīngyì Shì17,897
Nídàng Zhèn泥凼镇TownXīngyì Shì21,002
Pānjiāzhuāng Zhèn潘家庄镇TownXīngrén Shì25,714
Pánshuĭ Jiēdào盘水街道Urban SubdistrictPŭ'ān Xiàn30,256
Pěngzhà Zhèn捧乍镇TownXīngyì Shì26,027
Píngdōng Jiēdào坪东街道Urban SubdistrictXīngyì Shì39,798
Píngjiē Xiāng平街乡Rural TownshipZhēnfēng Xiàn17,662
Pínglè Xiāng [→ Zhāodī Jiēdào]平乐乡Rural TownshipĀnlóng Xiàn11,524
Pōjiăo Xiāng [→ Qīfèng Jiēdào]坡脚乡Rural TownshipĀnlóng Xiàn6,129
Pōmèi Zhèn [incl. Qìngpíng Xiāng]坡妹镇TownCèhēng Xiàn32,604
Pŭpíng Zhèn [incl. Gētáng Zhèn]普坪镇TownĀnlóng Xiàn37,985
Qiánxiāng Jiēdào钱相街道Urban SubdistrictĀnlóng Xiàn14,996
Qiăomă Zhèn巧马镇TownCèhēng Xiàn12,954
Qīngshān Zhèn [incl. Xuĕpŭ Xiāng]青山镇TownPŭ'ān Xiàn42,602
Qīngshuĭhé Zhèn清水河镇TownXīngyì Shì24,970
Qīshè Zhèn七舍镇TownXīngyì Shì18,154
Rŏngdù Zhèn [incl. Wēipáng Xiāng]冗渡镇TownCèhēng Xiàn23,113
Sānbăo Yízú Xiāng三宝彝族乡Rural TownshipQínglóng Xiàn4,356
Sāngláng Zhèn桑郎镇TownWàngmó Xiàn7,779
Sānjiāngkŏu Zhèn三江口镇TownXīngyì Shì10,860
Săyŭ Zhèn洒雨镇TownĀnlóng Xiàn22,183
Shāpíng Zhèn沙坪镇TownZhēnfēng Xiàn15,710
Shāzi Zhèn [incl. Ténglóng Jiēdào]沙子镇TownQínglóng Xiàn18,705
Shítún Zhèn [incl. Dăjiān Xiāng]石屯镇TownWàngmó Xiàn27,060
Shuāngjiāng Zhèn [incl. Dáyāng Xiāng]双江镇TownCèhēng Xiàn20,212
Túnjiăo Zhèn屯脚镇TownXīngrén Shì25,458
Wànfēnghú Zhèn万峰湖镇TownĀnlóng Xiàn11,847
Wànfēnglín Jiēdào万峰林街道Urban SubdistrictXīngyì Shì16,827
Wănlán Zhèn挽澜镇TownZhēnfēng Xiàn14,211
Wàntún Zhèn万屯镇TownXīngyì Shì38,311
Wēishè Zhèn威舍镇TownXīngyì Shì16,633
Wūshā Zhèn乌沙镇TownXīngyì Shì26,876
Xiăotún Zhèn小屯镇TownZhēnfēng Xiàn28,172
Xiàshān Zhèn下山镇TownXīngrén Shì32,145
Xiàwŭtún Jiēdào下五屯街道Urban SubdistrictXīngyì Shì27,664
Xīn'ān Zhèn [→ Zhāodī Jiēdào, Qīfèng Jiēdào]新安镇TownĀnlóng Xiàn71,420
Xīndiàn Zhèn新店镇TownPŭ'ān Xiàn17,174
Xīnglóng Zhèn [→ Zhāodī Jiēdào]兴隆镇TownĀnlóng Xiàn22,794
Xīngtài Jiēdào兴泰街道Urban SubdistrictXīngyì Shì22,068
Xīngzhōng Zhèn [incl. Guànziyáo Zhèn, Wōyán Xiāng]兴中镇TownPŭ'ān Xiàn25,786
Xīnlóngchăng Zhèn新龙场镇TownXīngrén Shì21,735
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownĀnlóng Xiàn18,606
Xīntún Jiēdào新屯街道Urban SubdistrictWàngmó Xiàn22,886
Xióngwŭ Xiāng雄武乡Rural TownshipXīngyì Shì14,081
Yāngbà Zhèn秧坝镇TownCèhēng Xiàn12,269
Yánjià Zhèn岩架镇TownCèhēng Xiàn15,110
Yātā Zhèn丫他镇TownCèhēng Xiàn15,433
Yóumài Yáozú Xiāng油迈瑶族乡Rural TownshipWàngmó Xiàn10,012
Yŭzhāng Zhèn雨樟镇TownXīngrén Shì24,934
Zéróng Zhèn则戎镇TownXīngyì Shì19,186
Zhĕlóu Zhèn [incl. Zhĕlóu Jiēdào, Nàfú Jiēdào, Gāoluò Jiēdào]者楼镇TownCèhēng Xiàn34,250
Zhèngtún Zhèn郑屯镇TownXīngyì Shì22,400
Zhēnwŭshān Jiēdào真武山街道Urban SubdistrictXīngrén Shì20,025
Zhĕxiāng Zhèn者相镇TownZhēnfēng Xiàn30,646
Zhèxiāng Zhèn蔗香镇TownWàngmó Xiàn15,025
Zhōngyíng Zhèn中营镇TownQínglóng Xiàn16,571
Zhūchăngpíng Zhèn猪场坪镇TownXīngyì Shì16,768
Zĭmă Xiāng紫马乡Rural TownshipQínglóng Xiàn11,834

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).