Home
Show Map

Xiàngshān Xiàn

County in Níngbō Shì (Zhèjiāng)

County

The population of Xiàngshān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xiàngshān Xiàn象山县County503,279
Níngbō Shì宁波市Sub-provincial City7,605,689

Contents: Townships

The population of the townships in Xiàngshān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Dāndōng Jiēdào丹东街道Urban SubdistrictXiàngshān Xiàn78,998
Dānxī Jiēdào丹西街道Urban SubdistrictXiàngshān Xiàn80,490
Dàxú Zhèn大徐镇TownXiàngshān Xiàn12,787
Dìngtáng Zhèn定塘镇TownXiàngshān Xiàn19,938
Dōngchén Xiāng东陈乡Rural TownshipXiàngshān Xiàn17,056
Gāotángdăo Xiāng高塘岛乡Rural TownshipXiàngshān Xiàn16,171
Hèpŭ Zhèn鹤浦镇TownXiàngshān Xiàn25,952
Huángbì'ào Xiāng黄避岙乡Rural TownshipXiàngshān Xiàn6,767
Juéxī Jiēdào爵溪街道Urban SubdistrictXiàngshān Xiàn30,454
Máoyáng Xiāng茅洋乡Rural TownshipXiàngshān Xiàn7,638
Qiángtóu Zhèn墙头镇TownXiàngshān Xiàn15,744
Shípŭ Zhèn石浦镇TownXiàngshān Xiàn92,542
Sìzhōutóu Zhèn泗洲头镇TownXiàngshān Xiàn9,612
Túcí Zhèn涂茨镇TownXiàngshān Xiàn11,256
Xiánxiáng Zhèn贤庠镇TownXiàngshān Xiàn16,454
Xiăotáng Xiāng晓塘乡Rural TownshipXiàngshān Xiàn11,473
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownXiàngshān Xiàn16,207
Xīzhōu Zhèn西周镇TownXiàngshān Xiàn33,740

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).