Home
Show Map

Yínzhōu Qū

District in Níngbō Shì (Zhèjiāng)

District

The population of Yínzhōu Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yínzhōu Qū [incl. Jiāngdōng Qū]鄞州区District1,218,419
Níngbō Shì宁波市Sub-provincial City7,605,689

Contents: Townships

The population of the townships in Yínzhōu Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báihè Jiēdào白鹤街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū67,018
Băizhàng Jiēdào百丈街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū48,258
Dōngjiāo Jiēdào东郊街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū8,523
Dōngliŭ Jiēdào东柳街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū73,447
Dōngqiánhú Zhèn东钱湖镇TownYínzhōu Qū66,244
Dōngshèng Jiēdào东胜街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū38,016
Dōngwú Zhèn东吴镇TownYínzhōu Qū23,949
Fúmíng Jiēdào福明街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū61,701
Héngxī Zhèn横溪镇TownYínzhōu Qū40,066
Jiāngshān Zhèn姜山镇TownYínzhōu Qū100,410
Méixū Jiēdào梅墟街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū48,332
Mínglóu Jiēdào明楼街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū49,661
Qiū'ài Zhèn邱隘镇TownYínzhōu Qū72,654
Shŏunán Jiēdào首南街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū77,340
Tángxī Zhèn塘溪镇TownYínzhōu Qū37,049
Wŭxiāng Zhèn五乡镇TownYínzhōu Qū45,354
Xiánxiáng Zhèn咸祥镇TownYínzhōu Qū29,147
Xiàyīng Jiēdào [incl. Pānhuǒ Jiēdào]下应街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū84,439
Xīnmíng Jiēdào新明街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū20,024
Yúnlóng Zhèn云龙镇TownYínzhōu Qū42,494
Zhānqí Zhèn瞻岐镇TownYínzhōu Qū32,616
Zhōnggōngmiào Jiēdào钟公庙街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū57,130
Zhōnghé Jiēdào中河街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū94,547

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).