Home
Show Map

China: Níngbō Shì (Zhèjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Níngbō Shì (sub-provincial city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕilún Qū北仑区District612,267
Cíxī Shì慈溪市County-level City1,462,383
Fènghuà Qū奉化区District491,697
Hăishŭ Qū海曙区District881,169
Jiāngbĕi Qū江北区District361,242
Nínghăi Xiàn宁海县County646,074
Xiàngshān Xiàn象山县County503,279
Yínzhōu Qū [incl. Jiāngdōng Qū]鄞州区District1,218,419
Yúyáo Shì余姚市County-level City1,010,659
Zhènhăi Qū镇海区District418,500
Níngbō Shì宁波市Sub-provincial City7,605,689

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Níngbō Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndōng Zhèn庵东镇TownCíxī Shì47,021
Báifēng Jiēdào白峰街道Urban SubdistrictBĕilún Qū36,651
Báihè Jiēdào白鹤街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū67,018
Báishālù Jiēdào白沙路街道Urban SubdistrictCíxī Shì82,511
Báiyún Jiēdào白云街道Urban SubdistrictHăishŭ Qū60,568
Băizhàng Jiēdào百丈街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū48,258
Băoshuìqū 保税区Township-like AreaBĕilún Qū13,234
Cháiqiáo Jiēdào柴桥街道Urban SubdistrictBĕilún Qū45,883
Chàlù Zhèn岔路镇TownNínghăi Xiàn19,061
Chánghé Zhèn长河镇TownCíxī Shì52,275
Chángjiē Zhèn长街镇TownNínghăi Xiàn47,977
Cháyuàn Xiāng茶院乡Rural TownshipNínghăi Xiàn14,773
Chóngshòu Zhèn崇寿镇TownCíxī Shì37,762
Chúnhú Jiēdào莼湖街道Urban SubdistrictFènghuà Qū55,027
Chūnxiăo Jiēdào春晓街道Urban SubdistrictBĕilún Qū17,912
Cíchéng Zhèn慈城镇TownJiāngbĕi Qū67,640
Cídōng Gōngyèqū慈东工业区Township-like AreaCíxī Shì4,607
Cíxī Shì Línchăng慈溪市林场Township-like AreaCíxī Shì6
Cíxī Shì Nóngkĕn Chăng 慈溪市农垦场Township-like AreaCíxī Shì667
Dàjiāhé Zhèn大佳何镇TownNínghăi Xiàn16,689
Dàlán Zhèn大岚镇TownYúyáo Shì7,799
Dāndōng Jiēdào丹东街道Urban SubdistrictXiàngshān Xiàn78,998
Dānxī Jiēdào丹西街道Urban SubdistrictXiàngshān Xiàn80,490
Dàqì Jiēdào大碶街道Urban SubdistrictBĕilún Qū133,564
Dàxiè Jiēdào大榭街道Urban SubdistrictBĕilún Qū39,164
Dàxú Zhèn大徐镇TownXiàngshān Xiàn12,787
Dàyàn Zhèn大堰镇TownFènghuà Qū11,126
Dàyĭn Zhèn大隐镇TownYúyáo Shì12,008
Dìngtáng Zhèn定塘镇TownXiàngshān Xiàn19,938
Dītáng Jiēdào低塘街道Urban SubdistrictYúyáo Shì60,205
Dōngchén Xiāng东陈乡Rural TownshipXiàngshān Xiàn17,056
Dōngjiāo Jiēdào东郊街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū8,523
Dōngliŭ Jiēdào东柳街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū73,447
Dōngqiánhú Zhèn东钱湖镇TownYínzhōu Qū66,244
Dòngqiáo Zhèn洞桥镇TownHăishŭ Qū35,491
Dōngshèng Jiēdào东胜街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū38,016
Dōngwú Zhèn东吴镇TownYínzhōu Qū23,949
Duàntáng Jiēdào段塘街道Urban SubdistrictHăishŭ Qū54,882
Fèngshān Jiēdào凤山街道Urban SubdistrictYúyáo Shì82,569
Fùhăi Zhèn附海镇TownCíxī Shì45,828
Fúmíng Jiēdào福明街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū61,701
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownHăishŭ Qū90,598
Gāotángdăo Xiāng高塘岛乡Rural TownshipXiàngshān Xiàn16,171
Guānhăiwèi Zhèn观海卫镇TownCíxī Shì152,249
Gŭlín Zhèn古林镇TownHăishŭ Qū108,601
Gŭlóu Jiēdào鼓楼街道Urban SubdistrictHăishŭ Qū28,862
Gŭtáng Jiēdào古塘街道Urban SubdistrictCíxī Shì72,020
Hémŭdù Zhèn河姆渡镇TownYúyáo Shì25,775
Hénghé Zhèn横河镇TownCíxī Shì94,391
Héngjiē Zhèn横街镇TownHăishŭ Qū43,804
Héngxī Zhèn横溪镇TownYínzhōu Qū40,066
Hèpŭ Zhèn鹤浦镇TownXiàngshān Xiàn25,952
Hóngtáng Jiēdào洪塘街道Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū54,794
Huángbì'ào Xiāng黄避岙乡Rural TownshipXiàngshān Xiàn6,767
Huángjiābù Zhèn黄家埠镇TownYúyáo Shì41,378
Huángtán Zhèn黄坛镇TownNínghăi Xiàn22,542
Húchén Xiāng胡陈乡Rural TownshipNínghăi Xiàn11,231
Hŭshān Jiēdào浒山街道Urban SubdistrictCíxī Shì92,140
Jiāngkŏu Jiēdào江口街道Urban SubdistrictFènghuà Qū58,580
Jiāngshān Zhèn姜山镇TownYínzhōu Qū100,410
Jiāngxià Jiēdào江厦街道Urban SubdistrictHăishŭ Qū15,773
Jiāochuān Jiēdào蛟川街道Urban SubdistrictZhènhăi Qū103,000
Jĭnpíng Jiēdào锦屏街道Urban SubdistrictFènghuà Qū97,782
Jíshìgăng Jiēdào集仕街道Urban SubdistrictHăishŭ Qū55,907
Jiŭlónghú Zhèn九龙湖镇TownZhènhăi Qū31,900
Juéxī Jiēdào爵溪街道Urban SubdistrictXiàngshān Xiàn30,454
Kăndūn Jiēdào坎墩街道Urban SubdistrictCíxī Shì70,201
Kŏngpŭ Jiēdào孔浦街道Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū53,868
Kuāngyàn Zhèn匡堰镇TownCíxī Shì30,358
Lăngxiá Jiēdào朗霞街道Urban SubdistrictYúyáo Shì58,246
Lánjiāng Jiēdào兰江街道Urban SubdistrictYúyáo Shì95,315
Liángnòng Zhèn梁弄镇TownYúyáo Shì28,536
Línshān Zhèn临山镇TownYúyáo Shì45,323
Lìyáng Zhèn力洋镇TownNínghăi Xiàn23,473
Lízhōu Jiēdào梨洲街道Urban SubdistrictYúyáo Shì98,429
Lóngguān Xiāng龙观乡Rural TownshipHăishŭ Qū11,582
Lóngshān Zhèn龙山镇TownCíxī Shì93,910
Lùbù Zhèn陆埠镇TownYúyáo Shì46,247
Luòtuó Jiēdào骆驼街道Urban SubdistrictZhènhăi Qū95,487
Lùtíng Xiāng鹿亭乡Rural TownshipYúyáo Shì7,478
Máoyáng Xiāng茅洋乡Rural TownshipXiàngshān Xiàn7,638
Măzhŭ Zhèn马渚镇TownYúyáo Shì56,345
Méilín Jiēdào梅林街道Urban SubdistrictNínghăi Xiàn34,110
Méishān Jiēdào梅山街道Urban SubdistrictBĕilún Qū10,669
Méixū Jiēdào梅墟街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū48,332
Mínglóu Jiēdào明楼街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū49,661
Móushān Zhèn牟山镇TownYúyáo Shì20,033
Nánmén Jiēdào南门街道Urban SubdistrictHăishŭ Qū56,931
Níngbō Hángshăo Bŭwān Xīnqū宁波杭少卜湾新区Township-like AreaCíxī Shì51,389
Qiángjiāo Zhèn强蛟镇TownNínghăi Xiàn18,214
Qiángtóu Zhèn墙头镇TownXiàngshān Xiàn15,744
Qiántóng Zhèn前童镇TownNínghăi Xiàn20,030
Qiáotóuhú Jiēdào桥头胡街道Urban SubdistrictNínghăi Xiàn20,977
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownCíxī Shì50,251
Qījiāshān Jiēdào戚家山街道Urban SubdistrictBĕilún Qū25,187
Qiū'ài Zhèn邱隘镇TownYínzhōu Qū72,654
Qiúcūn Zhèn裘村镇TownFènghuà Qū20,576
Sāngzhōu Zhèn桑洲镇TownNínghăi Xiàn11,140
Sānqīshì Zhèn三七市镇TownYúyáo Shì32,752
Shàngtián Jiēdào尚田街道Urban SubdistrictFènghuà Qū32,669
Shèngshān Zhèn胜山镇TownCíxī Shì53,952
Shēnquăn Zhèn深甽镇TownNínghăi Xiàn30,581
Shípŭ Zhèn石浦镇TownXiàngshān Xiàn92,542
Shíqì Jiēdào石碶街道Urban SubdistrictHăishŭ Qū110,406
Shŏunán Jiēdào首南街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū77,340
Sìmén Zhèn泗门镇TownYúyáo Shì78,975
Sìmíngshān Zhèn四明山镇TownYúyáo Shì7,645
Sìzhōutóu Zhèn泗洲头镇TownXiàngshān Xiàn9,612
Sōng'ào Zhèn松岙镇TownFènghuà Qū13,021
Tángxī Zhèn塘溪镇TownYínzhōu Qū37,049
Táoyuán Jiēdào桃源街道Urban SubdistrictNínghăi Xiàn80,876
Túcí Zhèn涂茨镇TownXiàngshān Xiàn11,256
Wàitān Jiēdào [incl. Zhōngmă Jiēdào, Báishā Jiēdào]外滩街道Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū38,983
Wàngchūn Jiēdào望春街道Urban SubdistrictHăishŭ Qū62,065
Wénjiào Jiēdào文教街道Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū37,104
Wŭxiāng Zhèn五乡镇TownYínzhōu Qū45,354
Xiánxiáng Zhèn咸祥镇TownYínzhōu Qū29,147
Xiánxiáng Zhèn贤庠镇TownXiàngshān Xiàn16,454
Xiăocáo'é Zhèn小曹娥镇TownYúyáo Shì30,364
Xiăogăng Jiēdào小港街道Urban SubdistrictBĕilún Qū94,080
Xiāolín Zhèn逍林镇TownCíxī Shì55,099
Xiăotáng Xiāng晓塘乡Rural TownshipXiàngshān Xiàn11,473
Xiāowángmiào Jiēdào萧王庙街道Urban SubdistrictFènghuà Qū27,172
Xiápŭ Jiēdào霞浦街道Urban SubdistrictBĕilún Qū45,194
Xiàyīng Jiēdào [incl. Pānhuǒ Jiēdào]下应街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū84,439
Xīdiàn Zhèn西店镇TownNínghăi Xiàn70,754
Xièpŭ Zhèn澥浦镇TownZhènhăi Qū41,405
Xīkŏu Zhèn溪口镇TownFènghuà Qū73,756
Xīmén Jiēdào西门街道Urban SubdistrictHăishŭ Qū72,192
Xīnmíng Jiēdào新明街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū20,024
Xīnpŭ Zhèn新浦镇TownCíxī Shì64,166
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownXiàngshān Xiàn16,207
Xīnqì Jiēdào新碶街道Urban SubdistrictBĕilún Qū150,729
Xīwù Jiēdào西坞街道Urban SubdistrictFènghuà Qū39,555
Xīzhōu Zhèn西周镇TownXiàngshān Xiàn33,740
Yángmíng Jiēdào阳明街道Urban SubdistrictYúyáo Shì135,922
Yínjiāng Zhèn鄞江镇TownHăishŭ Qū31,602
Yīshì Zhèn一市镇TownNínghăi Xiàn15,279
Yŏngjiāng Jiēdào甬江街道Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū30,539
Yuèhú Jiēdào月湖街道Urban SubdistrictHăishŭ Qū22,469
Yuèlín Jiēdào岳林街道Urban SubdistrictFènghuà Qū62,433
Yuèlóng Jiēdào跃龙街道Urban SubdistrictNínghăi Xiàn173,764
Yuèxī Xiāng越溪乡Rural TownshipNínghăi Xiàn14,603
Yúnlóng Zhèn云龙镇TownYínzhōu Qū42,494
Zhăngqĭ Zhèn掌起镇TownCíxī Shì66,274
Zhāngshuĭ Zhèn章水镇TownHăishŭ Qū19,436
Zhàngtíng Zhèn丈亭镇TownYúyáo Shì39,315
Zhānqí Zhèn瞻岐镇TownYínzhōu Qū32,616
Zhāobăoshān Jiēdào招宝山街道Urban SubdistrictZhènhăi Qū81,454
Zhōnggōngmiào Jiēdào钟公庙街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū57,130
Zhōnghé Jiēdào中河街道Urban SubdistrictYínzhōu Qū94,547
Zhōuxiàng Zhèn [incl. Tiānyuán Zhèn]周巷镇TownCíxī Shì151,778
Zhuāngqiáo Jiēdào庄桥街道Urban SubdistrictJiāngbĕi Qū78,314
Zhuāngshì Jiēdào庄市街道Urban SubdistrictZhènhăi Qū65,254
Zōnghàn Jiēdào宗汉街道Urban SubdistrictCíxī Shì93,528

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).