Home
Show Map

Rúdōng Xiàn

County in Nántōng Shì (Jiāngsū)

County

The population of Rúdōng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Rúdōng Xiàn如东县County995,983
Nántōng Shì南通市Prefecture-level City7,283,622

Contents: Townships

The population of the townships in Rúdōng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīngchá Zhèn栟茶镇TownRúdōng Xiàn49,240
Cáobù Zhèn曹埠镇TownRúdōng Xiàn43,469
Chàhé Zhèn岔河镇TownRúdōng Xiàn77,741
Chángshā Zhèn长沙镇TownRúdōng Xiàn35,461
Dàyù Zhèn大豫镇TownRúdōng Xiàn82,661
Fēnglì Zhèn丰利镇TownRúdōng Xiàn79,699
Hékŏu Zhèn河口镇TownRúdōng Xiàn58,703
Juégăng Jiēdào掘港街道Urban SubdistrictRúdōng Xiàn222,912
Jūzhèn Jiēdào苴镇街道Urban SubdistrictRúdōng Xiàn35,144
Mătáng Zhèn马塘镇TownRúdōng Xiàn77,474
Rúdōng Dōng'ān Kējì Yuánqū 如东东安科技园区Township-like AreaRúdōng Xiàn128
Rúdōng Yángkŏugăng Jīngjì Kāifāqū如东洋口港经济开发区Township-like AreaRúdōng Xiàn1,429
Rúdōng Yánhăi Jīngjì Kāifāqū如东沿海经济开发区Township-like AreaRúdōng Xiàn846
Shuāngdiàn Zhèn双甸镇TownRúdōng Xiàn69,728
Xīndiàn Zhèn新店镇TownRúdōng Xiàn35,509
Yángkŏu Zhèn洋口镇TownRúdōng Xiàn71,181
Yuánzhuāng Zhèn袁庄镇TownRúdōng Xiàn54,658

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).