Home
Show Map

China: Nántōng Shì (Jiāngsū)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Nántōng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chóngchuān Qū [incl. Găngzhá Qū]崇川区District1,135,375
Hăi'ān Shì海安市County-level City866,337
Hăimén Qū海门区District907,598
Qĭdōng Shì启东市County-level City972,525
Rúdōng Xiàn如东县County995,983
Rúgāo Shì如皋市County-level City1,267,066
Tōngzhōu Qū通州区District1,138,738
Nántōng Shì南通市Prefecture-level City7,283,622

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Nántōng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báidiàn Zhèn白甸镇TownHăi'ān Shì26,955
Báipú Zhèn [incl. Línzĭ Zhèn]白蒲镇TownRúgāo Shì111,706
Bānjīng Zhèn [incl. Gāomíng Zhèn, Chángqīng Zhèn]搬经镇TownRúgāo Shì153,343
Bāochăng Zhèn包场镇TownHăimén Qū44,316
Bĕixīn Zhèn北新镇TownQĭdōng Shì59,944
Bīngchá Zhèn栟茶镇TownRúdōng Xiàn49,240
Cáobù Zhèn曹埠镇TownRúdōng Xiàn43,469
Chàhé Zhèn岔河镇TownRúdōng Xiàn77,741
Cháiwān Zhèn柴湾镇TownRúgāo Shì44,933
Chángjiāng Zhèn [incl. Guōyuán Zhèn]长江镇TownRúgāo Shì130,065
Chánglè Zhèn [incl. Qílín Zhèn]常乐镇TownHăimén Qū64,890
Chángshā Zhèn长沙镇TownRúdōng Xiàn35,461
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū82,736
Chéngdōng Zhèn [incl. Xīchăng Zhèn]城东镇TownHăi'ān Shì137,864
Chénqiáo Jiēdào陈桥街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū28,878
Chuānjiāng Zhèn川姜镇TownTōngzhōu Qū95,545
Dàgōng Zhèn大公镇TownHăi'ān Shì57,522
Dàyù Zhèn大豫镇TownRúdōng Xiàn82,661
Dīngyàn Zhèn丁堰镇TownRúgāo Shì47,055
Dōngchén Zhèn [incl. Xuĕ'àn Zhèn]东陈镇TownRúgāo Shì69,176
Dōnghăi Zhèn东海镇TownQĭdōng Shì52,823
Dōngshè Zhèn [incl. Wŭjiă Zhèn]东社镇TownTōngzhōu Qū72,313
Dūntóu Zhèn墩头镇TownHăi'ān Shì59,353
Èrjiă Zhèn二甲镇TownTōngzhōu Qū67,228
Fēnglì Zhèn丰利镇TownRúdōng Xiàn79,699
Guānyīnshān Jiēdào观音山街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū69,542
Hăi'ānxiàn Nóngchăng海安县农场Township-like AreaHăi'ān Shì2,405
Hăi'ān Zhèn [incl. Hújí Zhèn, Sūnzhuāng Zhèn]海安镇TownHăi'ān Shì262,081
Hăifù Zhèn海复镇TownQĭdōng Shì43,610
Hăimén Gǎng Xīnqū 海门港新区Township-like AreaHăimén Qū26,921
Hǎimén Gōngyè Yuánqū Guǎnlǐ Wěiyuánhuì [incl. Déshèng Zhèn]海门工业园区管理委员会Township-like AreaHăimén Qū92,149
Hăiménshì Jīngjì Jìshù Kāifāqū海门市经济技术开发区Township-like AreaHăimén Qū72,915
Hăimén Shì Línjiāng Xīnqū Guǎnlǐ Wěiyuánhuì 海门市临江新区管理委员会Township-like AreaHăimén Qū25,291
Hăimén Zhèn海门镇TownHăimén Qū144,724
Hăiyŏng Zhèn海永镇TownHăimén Qū4,174
Hékŏu Zhèn河口镇TownRúdōng Xiàn58,703
Hépíngqiáo Jiēdào和平桥街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū65,299
Hézuò Zhèn合作镇TownQĭdōng Shì53,254
Hóngqiáo Jiēdào虹桥街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū83,220
Huánbĕn Nóngchăng环本农场Township-like AreaTōngzhōu Qū1,542
Huìlóng Zhèn汇龙镇TownQĭdōng Shì224,501
Huìpíng Zhèn惠萍镇TownQĭdōng Shì78,955
Jiāng'ān Zhèn江安镇TownRúgāo Shì74,332
Jiāngsū Shĕng Guóyíng Jiāngxīnshā Nóngchăng江苏省国营江心沙农场Township-like AreaHăimén Qū5,871
Jiāngsū Shĕng Guóyíng Nántōng Nóngchăng江苏省国营南通农场Township-like AreaChóngchuān Qū21,866
Jiăoxié Zhèn [incl. Lăobàgăng Zhèn]角斜镇TownHăi'ān Shì56,912
Jìnhăi Zhèn近海镇TownQĭdōng Shì52,233
Jīnshā Jiēdào金沙街道Urban SubdistrictTōngzhōu Qū128,928
Jiŭhuá Zhèn九华镇TownRúgāo Shì59,036
Juégăng Jiēdào掘港街道Urban SubdistrictRúdōng Xiàn222,912
Jūzhèn Jiēdào苴镇街道Urban SubdistrictRúdōng Xiàn35,144
Lángshānzhèn Jiēdào狼山镇街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū64,738
Lĭbăo Zhèn李堡镇TownHăi'ān Shì74,334
Liúhào Zhèn刘浩镇TownHăimén Qū39,528
Liúqiáo Zhèn刘桥镇TownTōngzhōu Qū69,846
Lǚsìgăng Zhèn吕四港镇TownQĭdōng Shì140,865
Mătáng Zhèn马塘镇TownRúdōng Xiàn77,474
Mótóu Zhèn磨头镇TownRúgāo Shì70,610
Nánmò Zhèn南莫镇TownHăi'ān Shì48,327
Nántōng Shì Fùmíngăng Liángzhŏngchăng南通市富民港良种场Township-like AreaChóngchuān Qū1,088
Nántōng Shì Fùmíngăng Zhŏngchùchăng南通市富民港种畜场Township-like AreaChóngchuān Qū232
Nántōng Shì Liángmián Yuánzhŏngchăng南通市粮棉原种场Township-like AreaRúgāo Shì1,089
Nányáng Zhèn南阳镇TownQĭdōng Shì84,019
Píngcháo Zhèn [incl. Píngdōng Zhèn]平潮镇TownTōngzhōu Qū116,198
Qĭdōng Jīngjì Kāifāqū启东经济开发区Township-like AreaQĭdōng Shì35,196
Qĭlóng Xiāng启隆乡Rural TownshipQĭdōng Shì3,959
Qínzào Jiēdào秦灶街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū48,455
Qŭtáng Zhèn曲塘镇TownHăi'ān Shì90,824
Rèngăng Jiēdào任港街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū80,781
Rúchéng Jiēdào如城街道Urban SubdistrictRúgāo Shì184,978
Rúdōng Dōng'ān Kējì Yuánqū 如东东安科技园区Township-like AreaRúdōng Xiàn128
Rúdōng Yángkŏugăng Jīngjì Kāifāqū如东洋口港经济开发区Township-like AreaRúdōng Xiàn1,429
Rúdōng Yánhăi Jīngjì Kāifāqū如东沿海经济开发区Township-like AreaRúdōng Xiàn846
Rúgāoshì Jīngjì Kāifāqū如皋市经济开发区Township-like AreaRúgāo Shì72,422
Sānchăng Zhèn三厂镇TownHăimén Qū72,413
Sānhé Zhèn三和镇TownHăimén Qū29,493
Sānyú Zhèn三余镇TownTōngzhōu Qū83,795
Shígăng Zhèn石港镇TownTōngzhōu Qū61,820
Shízhuāng Zhèn石庄镇TownRúgāo Shì55,154
Shízŏng Zhèn [incl. Qí'àn Zhèn]十总镇TownTōngzhōu Qū68,553
Shuāngdiàn Zhèn双甸镇TownRúdōng Xiàn69,728
Sìjiă Zhèn [incl. Huòlóng Zhèn]四甲镇TownHăimén Qū69,911
Tángzházhèn Jiēdào唐闸镇街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū58,401
Táoyuán Zhèn桃园镇TownRúgāo Shì41,071
Tiānbŭ Zhèn天补镇TownHăimén Qū30,311
Tiānshēnggăng Zhèn Jiēdào天生港镇街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū44,922
Tōngzhōu Shì Kāifāqū通州市开发区Township-like AreaTōngzhōu Qū74,907
Wángbào Zhèn王鲍镇TownQĭdōng Shì70,840
Wénfēng Jiēdào文峰街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū73,209
Wŭjiē Zhèn五接镇TownTōngzhōu Qū40,269
Wúyáo Zhèn吴窑镇TownRúgāo Shì54,791
Xiānfēng Jiēdào先锋街道Urban SubdistrictTōngzhōu Qū52,551
Xiăohăi Jiēdào小海街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū36,702
Xiàyuán Zhèn下原镇TownRúgāo Shì54,190
Xīnchéngqiáo Jiēdào新城桥街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū50,696
Xīndiàn Zhèn新店镇TownRúdōng Xiàn35,509
Xīngdōng Jiēdào兴东街道Urban SubdistrictTōngzhōu Qū32,123
Xìngfú Jiēdào幸福街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū29,107
Xīngrén Zhèn [incl. Sì'ān Zhèn]兴仁镇TownTōngzhōu Qū82,261
Xīnkāi Jiēdào新开街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū50,636
Xītíng Zhèn西亭镇TownTōngzhōu Qū39,831
Xuétián Jiēdào学田街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū68,090
Yángkŏu Zhèn洋口镇TownRúdōng Xiàn71,181
Yăzhōu Zhèn雅周镇TownHăi'ān Shì49,760
Yínyáng Zhèn寅阳镇TownQĭdōng Shì72,326
Yŏngxīng Jiēdào永兴街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū56,563
Yuánqiáo Zhèn袁桥镇TownRúgāo Shì43,115
Yuánzhuāng Zhèn袁庄镇TownRúdōng Xiàn54,658
Yúdōng Zhèn [incl. Shùxūn Zhèn]余东镇TownHăimén Qū48,923
Yuèlái Zhèn [incl. Sānyáng Zhèn, Wànnián Zhèn]悦来镇TownHăimén Qū86,172
Zhāngzhīshān Zhèn张芝山镇TownTōngzhōu Qū51,028
Zhèngyú Zhèn [incl. Wánghào Zhèn]正余镇TownHăimén Qū49,596
Zhōngxīng Jiēdào中兴街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū37,776
Zhōngxiù Jiēdào钟秀街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū48,634
Zhúxíng Jiēdào竹行街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū33,804

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).