Home
Show Map

Dàbŭ Xiàn

County in Méizhōu Shì (Guăngdōng)

County

The population of Dàbŭ Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàbŭ Xiàn大埔县County374,666
Méizhōu Shì梅州市Prefecture-level City4,238,461

Contents: Townships

The population of the townships in Dàbŭ Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băihòu Zhèn百侯镇TownDàbŭ Xiàn17,677
Cháyáng Zhèn茶阳镇TownDàbŭ Xiàn33,650
Dàdōng Zhèn大东镇TownDàbŭ Xiàn13,955
Dàmá Zhèn大麻镇TownDàbŭ Xiàn26,650
Dàpŭ Línchăng大埔林场Township-like AreaDàbŭ Xiàn119
Fēnglăng Zhèn枫朗镇TownDàbŭ Xiàn30,930
Fēngxī Línchăng丰溪林场Township-like AreaDàbŭ Xiàn941
Gāopō Zhèn高陂镇TownDàbŭ Xiàn50,649
Guāngdé Zhèn光德镇TownDàbŭ Xiàn19,128
Húliáo Zhèn湖寮镇TownDàbŭ Xiàn91,511
Qīngxī Zhèn青溪镇TownDàbŭ Xiàn13,603
Sānhé Zhèn三河镇TownDàbŭ Xiàn17,004
Táoyuán Zhèn桃源镇TownDàbŭ Xiàn9,795
Xīhé Zhèn西河镇TownDàbŭ Xiàn24,539
Yínjiāng Zhèn银江镇TownDàbŭ Xiàn12,947
Zhōuruì Línchăng洲瑞林场Township-like AreaDàbŭ Xiàn331
Zhōuruì Zhèn洲瑞镇TownDàbŭ Xiàn11,237

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).