Home
Show Map

China: Méizhōu Shì (Guăngdōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Méizhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàbŭ Xiàn大埔县County374,666
Fēngshùn Xiàn丰顺县County478,974
Jiāolĭng Xiàn蕉岭县County205,849
Méijiāng Qū梅江区District409,279
Méixiàn Qū梅县区District526,237
Píngyuăn Xiàn平远县County230,045
Wŭhuá Xiàn五华县County1,050,528
Xīngníng Shì兴宁市County-level City962,883
Méizhōu Shì梅州市Prefecture-level City4,238,461

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Méizhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānliú Zhèn安流镇TownWŭhuá Xiàn115,560
Bāchĭ Zhèn八尺镇TownPíngyuăn Xiàn10,689
Báidù Zhèn白渡镇TownMéixiàn Qū20,030
Băihòu Zhèn百侯镇TownDàbŭ Xiàn17,677
Bāxiāngshān Zhèn八乡山镇TownFēngshùn Xiàn12,039
Bĕidòu Zhèn北斗镇TownFēngshùn Xiàn7,366
Bĭngcūn Zhèn丙村镇TownMéixiàn Qū36,526
Chāgān Zhèn差干镇TownPíngyuăn Xiàn6,194
Chángbù Zhèn长布镇TownWŭhuá Xiàn52,033
Chángshā Zhèn长沙镇TownMéijiāng Qū9,634
Chángtán Zhèn长潭镇TownJiāolĭng Xiàn16,913
Chángtián Zhèn长田镇TownPíngyuăn Xiàn8,480
Cháyáng Zhèn茶阳镇TownDàbŭ Xiàn33,650
Chéngbĕi Zhèn城北镇TownMéijiāng Qū55,080
Chéngdōng Zhèn城东镇TownMéixiàn Qū16,239
Chéngjiāng Zhèn程江镇TownMéixiàn Qū55,224
Dàdōng Zhèn大东镇TownDàbŭ Xiàn13,955
Dàlónghuá Zhèn大龙华镇TownFēngshùn Xiàn11,611
Dàmá Zhèn大麻镇TownDàbŭ Xiàn26,650
Dàpíng Zhèn大坪镇TownMéixiàn Qū14,286
Dàpíng Zhèn大坪镇TownXīngníng Shì43,653
Dàpŭ Línchăng大埔林场Township-like AreaDàbŭ Xiàn119
Dàzhè Zhèn大柘镇TownPíngyuăn Xiàn93,795
Diāofāng Zhèn刁坊镇TownXīngníng Shì31,085
Dōngshí Zhèn东石镇TownPíngyuăn Xiàn30,719
Fēnglăng Zhèn枫朗镇TownDàbŭ Xiàn30,930
Fēngliáng Zhèn丰良镇TownFēngshùn Xiàn41,230
Fēngxī Línchăng丰溪林场Township-like AreaDàbŭ Xiàn941
Fúdà Zhèn扶大镇TownMéixiàn Qū9,356
Fúxīng Jiēdào福兴街道Urban SubdistrictXīngníng Shì30,300
Gāopō Zhèn高陂镇TownDàbŭ Xiàn50,649
Guāngdé Zhèn光德镇TownDàbŭ Xiàn19,128
Guăngfú Zhèn广福镇TownJiāolĭng Xiàn12,266
Guōtián Zhèn郭田镇TownWŭhuá Xiàn29,315
Hédōng Zhèn河东镇TownWŭhuá Xiàn101,825
Héngpō Zhèn横陂镇TownWŭhuá Xiàn78,575
Héshuĭ Zhèn合水镇TownXīngníng Shì30,551
Hétóu Zhèn河头镇TownPíngyuăn Xiàn7,162
Huáchéng Zhèn华城镇TownWŭhuá Xiàn101,165
Huánghuái Zhèn黄槐镇TownXīngníng Shì31,087
Huángjīn Zhèn黄金镇TownFēngshùn Xiàn24,017
Huángpō Zhèn黄陂镇TownXīngníng Shì59,462
Huáqiáo Nóngchăng华侨农场Township-like AreaJiāolĭng Xiàn5,739
Huáyáng Zhèn华阳镇TownWŭhuá Xiàn38,904
Húliáo Zhèn湖寮镇TownDàbŭ Xiàn91,511
Jiāngnán Jiēdào江南街道Urban SubdistrictMéijiāng Qū103,937
Jiànqiáo Zhèn建桥镇TownFēngshùn Xiàn15,029
Jiāochéng Zhèn蕉城镇TownJiāolĭng Xiàn88,358
Jìngnán Zhèn径南镇TownXīngníng Shì23,813
Jīnshān Jiēdào金山街道Urban SubdistrictMéijiāng Qū94,473
Lánfāng Zhèn蓝坊镇TownJiāolĭng Xiàn12,135
Liúhuáng Zhèn留隍镇TownFēngshùn Xiàn62,011
Lóngcūn Zhèn龙村镇TownWŭhuá Xiàn80,223
Lónggăng Zhèn龙岗镇TownFēngshùn Xiàn11,087
Lóngtián Zhèn龙田镇TownXīngníng Shì34,384
Lóngwén Zhèn隆文镇TownMéixiàn Qū15,370
Luófú Zhèn罗浮镇TownXīngníng Shì38,181
Luógăng Zhèn罗岗镇TownXīngníng Shì53,777
Méilín Zhèn梅林镇TownWŭhuá Xiàn36,797
Méinán Zhèn梅南镇TownMéixiàn Qū12,517
Méixī Shuĭkù梅西水库Township-like AreaMéixiàn Qū1,257
Méixī Zhèn梅西镇TownMéixiàn Qū22,110
Miányáng Zhèn棉洋镇TownWŭhuá Xiàn68,471
Náncă Zhèn南礤镇TownJiāolĭng Xiàn11,592
Nánkŏu Zhèn南口镇TownMéixiàn Qū53,670
Níngxīn Jiēdào宁新街道Urban SubdistrictXīngníng Shì91,667
Níngzhōng Zhèn宁中镇TownXīngníng Shì30,225
Nípō Zhèn坭陂镇TownXīngníng Shì62,283
Pāntián Zhèn潘田镇TownFēngshùn Xiàn21,288
Pŭzhài Nóngchăng埔寨农场Township-like AreaFēngshùn Xiàn1,139
Pŭzhài Zhèn埔寨镇TownFēngshùn Xiàn22,545
Qílĭng Zhèn岐岭镇TownWŭhuá Xiàn55,420
Qīngxī Zhèn青溪镇TownDàbŭ Xiàn13,603
Rénjū Zhèn仁居镇TownPíngyuăn Xiàn17,779
Rèzhè Zhèn热柘镇TownPíngyuăn Xiàn9,111
Sānhé Zhèn三河镇TownDàbŭ Xiàn17,004
Sānjiăo Zhèn三角镇TownMéijiāng Qū65,497
Sānzhèn Zhèn三圳镇TownJiāolĭng Xiàn13,742
Shàngjŭ Zhèn上举镇TownPíngyuăn Xiàn4,289
Shātián Zhèn砂田镇TownFēngshùn Xiàn11,727
Shējiāng Zhèn畲江镇TownMéixiàn Qū36,417
Shíkēng Zhèn石坑镇TownMéixiàn Qū19,027
Shímă Zhèn石马镇TownXīngníng Shì28,968
Shíshàn Zhèn石扇镇TownMéixiàn Qū16,355
Shízhèng Zhèn石正镇TownPíngyuăn Xiàn28,593
Shuānghuá Zhèn双华镇TownWŭhuá Xiàn27,127
Shuĭchē Zhèn水车镇TownMéixiàn Qū14,792
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownXīngníng Shì62,321
Shuĭzhài Zhèn水寨镇TownWŭhuá Xiàn140,493
Sìshuĭ Zhèn泗水镇TownPíngyuăn Xiàn6,219
Sōngkŏu Zhèn松口镇TownMéixiàn Qū49,896
Sōngyuán Zhèn松源镇TownMéixiàn Qū26,968
Tāngkēng Zhèn汤坑镇TownFēngshùn Xiàn146,824
Tāngnán Zhèn汤南镇TownFēngshùn Xiàn33,408
Tāngxī Zhèn汤西镇TownFēngshùn Xiàn35,170
Tánjiāng Zhèn潭江镇TownFēngshùn Xiàn14,664
Tánxià Zhèn潭下镇TownWŭhuá Xiàn41,181
Táoyáo Zhèn桃尧镇TownMéixiàn Qū11,744
Táoyuán Zhèn桃源镇TownDàbŭ Xiàn9,795
Wénfú Zhèn文福镇TownJiāolĭng Xiàn15,662
Xiăoshèng Zhèn小胜镇TownFēngshùn Xiàn7,819
Xīhé Zhèn西河镇TownDàbŭ Xiàn24,539
Xījiāo Jiēdào西郊街道Urban SubdistrictMéijiāng Qū52,150
Xīnchéng Jiēdào新城办事处街道Urban SubdistrictMéixiàn Qū69,098
Xīngtián Jiēdào兴田街道Urban SubdistrictXīngníng Shì152,532
Xīnpō Zhèn新陂镇TownXīngníng Shì29,514
Xīnpū Zhèn新铺镇TownJiāolĭng Xiàn29,442
Xīnwéi Zhèn新圩镇TownXīngníng Shì34,442
Xīyáng Zhèn西阳镇TownMéijiāng Qū28,508
Yànyáng Zhèn雁洋镇TownMéixiàn Qū25,355
Yètáng Zhèn叶塘镇TownXīngníng Shì60,480
Yínjiāng Zhèn银江镇TownDàbŭ Xiàn12,947
Yŏnghé Zhèn永和镇TownXīngníng Shì34,158
Zhōngxíng Zhèn中行镇TownPíngyuăn Xiàn7,015
Zhōujiāng Zhèn周江镇TownWŭhuá Xiàn31,732
Zhōuruì Línchăng洲瑞林场Township-like AreaDàbŭ Xiàn331
Zhōuruì Zhèn洲瑞镇TownDàbŭ Xiàn11,237
Zhuănshuĭ Zhèn转水镇TownWŭhuá Xiàn51,707

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).