Home
Show Map

China: Lù'ān Shì (Ānhuī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Lù'ān Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huòqiū Xiàn霍邱县County1,168,366
Huòshān Xiàn霍山县County315,144
Jīn'ān Qū金安区District789,699
Jīnzhài Xiàn金寨县County514,456
Shūchéng Xiàn舒城县County749,273
Yèjí Qū [← Huòqiū Xiàn]叶集区District212,002
Yù'ān Qū裕安区District854,645
Lù'ān Shì六安市Prefecture-level City4,603,585

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Lù'ān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báilián Xiāng白莲乡Rural TownshipHuòqiū Xiàn30,141
Bǎilín Xiāng柏林乡Rural TownshipShūchéng Xiàn32,410
Băishénmiào Zhèn百神庙镇TownShūchéng Xiàn28,079
Báităfàn Zhèn白塔畈镇TownJīnzhài Xiàn38,454
Bānzhúyuán Zhèn斑竹园镇TownJīnzhài Xiàn18,038
Cáomiào Zhèn曹庙镇TownHuòqiū Xiàn28,337
Chàlù Zhèn岔路镇TownHuòqiū Xiàn28,894
Chángjí Zhèn长集镇TownHuòqiū Xiàn28,072
Chánglĭng Xiāng长岭乡Rural TownshipJīnzhài Xiàn12,001
Chéngbĕi Xiāng城北乡Rural TownshipJīn'ān Qū42,514
Chéngguān Zhèn城关镇TownHuòqiū Xiàn108,924
Chéngguān Zhèn城关镇TownShūchéng Xiàn183,183
Chéngnán Zhèn城南镇TownYù'ān Qū37,301
Chéngxīhú Xiāng城西湖乡Rural TownshipHuòqiū Xiàn41,009
Chūnqiū Xiāng春秋乡Rural TownshipShūchéng Xiàn22,960
Chūnshù Zhèn椿树镇TownJīn'ān Qū29,321
Dàhuàpíng Zhèn大化坪镇TownHuòshān Xiàn19,636
Dànjiāmiào Zhèn但家庙镇TownHuòshān Xiàn12,141
Dānlóngsì Zhèn单龙寺镇TownHuòshān Xiàn11,325
Dānwáng Xiāng单王乡Rural TownshipYù'ān Qū24,153
Dīngjí Zhèn丁集镇TownYù'ān Qū42,302
Dōnghékŏu Zhèn东河口镇TownJīn'ān Qū35,573
Dōngqiáo Zhèn东桥镇TownJīn'ān Qū30,629
Dōngshì Jiēdào东市街道Urban SubdistrictJīn'ān Qū38,776
Dōngxīxī Xiāng东西溪乡Rural TownshipHuòshān Xiàn9,829
Dúshān Zhèn独山镇TownYù'ān Qū59,476
Fànqiáo Zhèn范桥镇TownHuòqiū Xiàn26,663
Féngjĭng Zhèn冯井镇TownHuòqiū Xiàn60,339
Fénglíng Xiāng冯瓴乡Rural TownshipHuòqiū Xiàn41,352
Fēnlùkŏu Zhèn分路口镇TownYù'ān Qū37,306
Fózilĭng Zhèn佛子岭镇TownHuòshān Xiàn14,996
Gānchàhé Zhèn干汊河镇TownShūchéng Xiàn44,207
Gāofēng Xiāng高峰乡Rural TownshipShūchéng Xiàn20,863
Gāotáng Zhèn高塘镇TownHuòqiū Xiàn38,624
Guānmiào Xiāng关庙乡Rural TownshipJīnzhài Xiàn7,400
Gŭbēi Zhèn古碑镇TownJīnzhài Xiàn27,868
Gŭlóu Jiēdào鼓楼街道Urban SubdistrictYù'ān Qū64,004
Guŏziyuán Xiāng果子园乡Rural TownshipJīnzhài Xiàn12,622
Gùzhèn Zhèn固镇镇TownYù'ān Qū34,859
Hánbăidù Zhèn韩摆渡镇TownYù'ān Qū37,888
Hángbù Zhèn杭埠镇TownShūchéng Xiàn32,651
Hēishídù Zhèn黑石渡镇TownHuòshān Xiàn21,019
Hékŏu Zhèn河口镇TownHuòqiū Xiàn21,631
Héngshān Zhèn衡山镇TownHuòshān Xiàn68,824
Héngtánggăng Xiāng横塘岗乡Rural TownshipJīn'ān Qū15,653
Hépéng Zhèn河棚镇TownShūchéng Xiàn14,864
Hóngjí Zhèn洪集镇TownYèjí Qū31,492
Huáishùwān Xiāng槐树湾乡Rural TownshipJīnzhài Xiàn19,341
Huāshí Xiāng花石乡Rural TownshipJīnzhài Xiàn9,374
Huāyuán Zhèn花园镇TownHuòqiū Xiàn32,887
Hùhú Zhèn扈胡镇TownHuòqiū Xiàn45,688
Jiāngjiādiàn Zhèn江家店镇TownYù'ān Qū26,826
Jīngjì Kāifāqū经济开发区Township-like AreaHuòshān Xiàn15,328
Línhuáigăng Xiāng临淮岗乡Rural TownshipHuòqiū Xiàn34,678
Línshuĭ Zhèn临水镇TownHuòqiū Xiàn50,996
Liù'ān Jīngjì Kāifāqū六安经济开发区Township-like AreaJīn'ān Qū27,505
Liù'ān Shì Yù'ānqū Jīngjì Kāifāqū六安市裕安区经济开发区Township-like AreaYù'ān Qū11,070
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownHuòqiū Xiàn29,901
Luò'érlĭng Zhèn落儿岭镇TownHuòshān Xiàn8,131
Luójí Xiāng罗集乡Rural TownshipYù'ān Qū28,043
Lúzhèn Xiāng庐镇乡Rural TownshipShūchéng Xiàn14,645
Mábù Zhèn麻埠镇TownJīnzhài Xiàn12,361
Mădiàn Zhèn马店镇TownHuòqiū Xiàn35,713
Mànshuĭhé Zhèn漫水河镇TownHuòshān Xiàn17,795
Máotănchăng Zhèn毛坦厂镇TownJīn'ān Qū20,850
Mătóu Zhèn马头镇TownJīn'ān Qū24,260
Méishān Zhèn梅山镇TownJīnzhài Xiàn111,790
Mèngjí Zhèn孟集镇TownHuòqiū Xiàn46,793
Mózitán Zhèn磨子潭镇TownHuòshān Xiàn11,941
Mùchăng Zhèn木厂镇TownJīn'ān Qū29,700
Nángăng Zhèn南港镇TownShūchéng Xiàn39,713
Nánxī Zhèn南溪镇TownJīnzhài Xiàn42,197
Pānjí Zhèn潘集镇TownHuòqiū Xiàn38,113
Péngtă Xiāng彭塔乡Rural TownshipHuòqiū Xiàn32,864
Pìdōng Xiāng淠东乡Rural TownshipJīn'ān Qū29,889
Píngqiáo Xiāng平桥乡Rural TownshipYù'ān Qū54,999
Qiānrénqiáo Zhèn千人桥镇TownShūchéng Xiàn35,700
Qīngshān Xiāng青山乡Rural TownshipYù'ān Qū30,553
Qīngshān Zhèn青山镇TownJīnzhài Xiàn20,417
Qīngshuĭhé Jiēdào清水河街道Urban SubdistrictJīn'ān Qū21,173
Quánjūn Xiāng全军乡Rural TownshipJīnzhài Xiàn6,307
Quēdiàn Xiāng阙店乡Rural TownshipShūchéng Xiàn29,587
Sānlĭqiáo Jiēdào三里桥街道Urban SubdistrictJīn'ān Qū44,415
Sānliú Xiāng三流乡Rural TownshipHuòqiū Xiàn29,020
Sānshípū Zhèn三十铺镇TownJīn'ān Qū61,745
Sānyuán Zhèn三元镇TownYèjí Qū25,404
Shāhé Xiāng沙河乡Rural TownshipJīnzhài Xiàn13,388
Shàngtǔshì Zhèn上土市镇TownHuòshān Xiàn14,545
Shānqī Zhèn山七镇TownShūchéng Xiàn22,419
Shàogăng Xiāng邵岗乡Rural TownshipHuòqiū Xiàn24,152
Shíbănchōng Xiāng石板冲乡Rural TownshipYù'ān Qū16,692
Shídiàn Zhèn石店镇TownHuòqiū Xiàn39,549
Shípódiàn Zhèn石婆店镇TownYù'ān Qū35,124
Shīqiáo Zhèn施桥镇TownJīn'ān Qū42,523
Shīzigăng Xiāng狮子岗乡Rural TownshipYù'ān Qū25,010
Shuānghé Zhèn双河镇TownJīn'ān Qū33,709
Shuānghé Zhèn双河镇TownJīnzhài Xiàn17,547
Shūchá Zhèn舒茶镇TownShūchéng Xiàn18,302
Shūchéng Xiàn Jīngjì Kāifāqū舒城县经济开发区Township-like AreaShūchéng Xiàn17,717
Shùnhé Zhèn顺河镇TownYù'ān Qū35,966
Sòngdiàn Xiāng宋店乡Rural TownshipHuòqiū Xiàn35,326
Sūbù Zhèn苏埠镇TownYù'ān Qū66,324
Sūngăng Xiāng孙岗乡Rural TownshipYèjí Qū32,668
Sūngăng Zhèn孙岗镇TownJīn'ān Qū43,420
Tàipíngfàn Xiāng太平畈乡Rural TownshipHuòshān Xiàn10,255
Tàiyáng Xiāng太阳乡Rural TownshipHuòshān Xiàn7,263
Tāngchí Zhèn汤池镇TownShūchéng Xiàn37,583
Tāngjiāhuì Zhèn汤家汇镇TownJīnzhài Xiàn25,458
Tángshù Xiāng棠树乡Rural TownshipShūchéng Xiàn34,267
Táolĭng Xiāng桃岭乡Rural TownshipJīnzhài Xiàn18,251
Táoxī Zhèn桃溪镇TownShūchéng Xiàn29,166
Tiāntángzhài Zhèn天堂寨镇TownJīnzhài Xiàn14,282
Tiĕchōng Xiāng铁冲乡Rural TownshipJīnzhài Xiàn9,355
Wànfóhú Zhèn万佛湖镇TownShūchéng Xiàn27,624
Wàngchéng Jiēdào望城街道Urban SubdistrictJīn'ān Qū34,505
Wángjiéliú Xiāng王截流乡Rural TownshipHuòqiū Xiàn33,021
Wēngdūn Xiāng翁墩乡Rural TownshipJīn'ān Qū21,136
Wújiādiàn Zhèn吴家店镇TownJīnzhài Xiàn19,121
Wūlóng Zhèn乌龙镇TownHuòqiū Xiàn34,646
Wŭxiăn Zhèn五显镇TownShūchéng Xiàn22,003
Xiàdiàn Zhèn夏店镇TownHuòqiū Xiàn31,056
Xiàfúqiáo Zhèn下符桥镇TownHuòshān Xiàn15,448
Xiàndài Chǎnyè Yuán 现代产业园(经济开发区)Township-like AreaJīnzhài Xiàn2,394
Xiānshēngdiàn Xiāng先生店乡Rural TownshipJīn'ān Qū23,530
Xiăohuáshān Jiēdào小华山街道Urban SubdistrictYù'ān Qū36,076
Xiăotiān Zhèn晓天镇TownShūchéng Xiàn23,397
Xīhékŏu Xiāng西河口乡Rural TownshipYù'ān Qū22,700
Xīn'ān Zhèn新安镇TownYù'ān Qū62,656
Xīndiàn Zhèn新店镇TownHuòqiū Xiàn54,685
Xīshì Jiēdào西市街道Urban SubdistrictYù'ān Qū35,053
Xújí Zhèn徐集镇TownYù'ān Qū30,264
Yànzihé Zhèn燕子河镇TownJīnzhài Xiàn24,922
Yáolĭ Zhèn姚李镇TownYèjí Qū46,271
Yèjí Qūzhèn Pínggăng叶集区镇平岗办事处Township-like AreaYèjí Qū15,159
Yèjí Qūzhèn Qū叶集区镇区办事处Township-like AreaYèjí Qū61,008
Yóufāngdiàn Xiāng油坊店乡Rural TownshipJīnzhài Xiàn21,766
Yŭ'érjiē Zhèn与儿街镇TownHuòshān Xiàn31,204
Zhāngchōng Xiāng张冲乡Rural TownshipJīnzhài Xiàn9,802
Zhāngdiàn Zhèn张店镇TownJīn'ān Qū41,677
Zhāngmŭqiáo Zhèn张母桥镇TownShūchéng Xiàn17,933
Zhōngdiàn Xiāng中店乡Rural TownshipJīn'ān Qū23,596
Zhōngshì Jiēdào中市街道Urban SubdistrictJīn'ān Qū73,600
Zhòngxīngjí Zhèn众兴集镇TownHuòqiū Xiàn27,345
Zhōují Zhèn周集镇TownHuòqiū Xiàn57,947
Zhūfó'ān Zhèn诸佛庵镇TownHuòshān Xiàn25,464

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).