Home
Show Map

China: Kūnmíng Shì (Yúnnán)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Kūnmíng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānníng Shì安宁市County-level City341,341
Chénggòng Qū呈贡区District310,843
Dōngchuān Qū东川区District271,917
Fùmín Xiàn富民县County145,554
Guāndù Qū官渡区District853,371
Jìnníng Qū晋宁区District283,784
Lùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn禄劝彝族苗族自治县Autonomous County396,404
Pánlóng Qū盘龙区District809,881
Shílín Yízú Zìzhìxiàn石林彝族自治县Autonomous County246,218
Sōngmíng Xiàn嵩明县County287,095
Wŭhuá Qū五华区District855,521
Xīshān Qū西山区District753,813
Xúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn寻甸回族彝族自治县Autonomous County457,068
Yíliáng Xiàn宜良县County419,399
Kūnmíng Shì昆明市Prefecture-level City6,432,209

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Kūnmíng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ālā Jiēdào阿拉街道Urban SubdistrictGuāndù Qū58,517
Āwàng Zhèn阿旺镇TownDōngchuān Qū30,423
Āziyíng Jiēdào阿子营街道Urban SubdistrictPánlóng Qū27,218
Bājiē Jiēdào八街街道Urban SubdistrictĀnníng Shì31,026
Bănqiáo Jiēdào板桥街道Urban SubdistrictShílín Yízú Zìzhìxiàn27,621
Bĕigŭchéng Zhèn北古城镇TownYíliáng Xiàn53,604
Bìjī Jiēdào碧鸡街道Urban SubdistrictXīshān Qū35,705
Căopū Jiēdào草铺街道Urban SubdistrictĀnníng Shì23,895
Chánghú Zhèn长湖镇TownShílín Yízú Zìzhìxiàn15,753
Chìjiù Zhèn赤鹫镇TownFùmín Xiàn8,984
Cíbà Jiēdào茨坝街道Urban SubdistrictPánlóng Qū62,887
Cuìhuá Zhèn翠华镇TownLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn32,597
Dàbănqiáo Jiēdào大板桥街道Urban SubdistrictGuāndù Qū70,349
Dàguān Jiēdào大观街道Urban SubdistrictWŭhuá Qū55,418
Dàkĕ Xiāng大可乡Rural TownshipShílín Yízú Zìzhìxiàn13,480
Dàyú Jiēdào大渔街道Urban SubdistrictChénggòng Qū21,248
Diànshā Xiāng甸沙乡Rural TownshipXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn17,073
Diānyuán Jiēdào滇源街道Urban SubdistrictPánlóng Qū33,455
Dōngcūn Zhèn东村镇TownFùmín Xiàn12,538
Dōnghuá Jiēdào东华街道Urban SubdistrictPánlóng Qū106,522
Dòunán Jiēdào斗南街道Urban SubdistrictChénggòng Qū31,573
Èrjiē Zhèn二街镇TownJìnníng Qū15,350
Fènghé Zhèn凤合镇TownXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn31,696
Fēngníng Jiēdào丰宁街道Urban SubdistrictWŭhuá Qū92,349
Fúhăi Jiēdào福海街道Urban SubdistrictXīshān Qū122,060
Gĕngjiāyíng Yízú Miáozú Xiāng耿家营彝族苗族乡Rural TownshipYíliáng Xiàn16,630
Gōngshān Zhèn功山镇TownXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn33,461
Gŏujiē Zhèn狗街镇TownYíliáng Xiàn59,589
Guāndù Jiēdào官渡街道Urban SubdistrictGuāndù Qū72,775
Guānshàng Jiēdào关上街道Urban SubdistrictGuāndù Qū149,039
Guīshān Zhèn圭山镇TownShílín Yízú Zìzhìxiàn26,000
Gŭlóu Jiēdào鼓楼街道Urban SubdistrictPánlóng Qū44,820
Hăikŏu Jiēdào海口街道Urban SubdistrictXīshān Qū78,163
Hēilínpū Jiēdào黑林铺街道Urban SubdistrictWŭhuá Qū86,526
Hékŏu Zhèn河口镇TownXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn30,961
Hóngtŭdì Zhèn红土地镇TownDōngchuān Qū15,134
Hóngyún Jiēdào红云街道Urban SubdistrictWŭhuá Qū127,434
Huáshān Jiēdào华山街道Urban SubdistrictWŭhuá Qū81,628
Hùguó Jiēdào护国街道Urban SubdistrictWŭhuá Qū32,185
Jiăopíngdù Zhèn皎平渡镇TownLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn18,894
Jījiē Zhèn鸡街镇TownXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn26,708
Jīnbì Jiēdào金碧街道Urban SubdistrictXīshān Qū130,470
Jìnchéng Zhèn [incl. Xīnjiē Zhèn]晋城镇TownJìnníng Qū96,567
Jīnchén Jiēdào金辰街道Urban SubdistrictPánlóng Qū155,659
Jīnfāng Jiēdào金方街道Urban SubdistrictĀnníng Shì85,602
Jīnmă Jiēdào金马街道Urban SubdistrictGuāndù Qū125,032
Jīnyuán Xiāng金源乡Rural TownshipXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn21,736
Jiŭlóng Zhèn九龙镇TownLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn35,444
Jiŭxiāng Yízú Huízú Xiāng九乡彝族回族乡Rural TownshipYíliáng Xiàn16,814
Kēdù Zhèn柯渡镇TownXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn24,054
Kuāngyuăn Jiēdào [incl. Nányáng Jiēdào]匡远街道Urban SubdistrictYíliáng Xiàn164,929
Kuănzhuāng Zhèn款庄镇TownFùmín Xiàn21,102
Kūnmíng Guójiā Gāoxīn Jìshù Chănyè Kāifāqū昆明国家高新技术产业开发区Township-like AreaWŭhuá Qū85,759
Kūnmíng Jīngjì Jìshù Kāifāqū昆明经济技术开发区Township-like AreaGuāndù Qū38,723
Kūnmíng Liānchíguójiā Lǚyóu Dùjiăqū 昆明滇池国家旅游度假区Township-like AreaXīshān Qū57,419
Kūnyáng Jiēdào [incl. Bǎofēng Jiēdào]昆阳街道Urban SubdistrictJìnníng Qū111,142
Liánhé Xiāng联合乡Rural TownshipXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn11,117
Liánhuá Jiēdào莲华街道Urban SubdistrictWŭhuá Qū136,461
Liánméng Jiēdào联盟街道Urban SubdistrictPánlóng Qū118,962
Liánrán Jiēdào连然街道Urban SubdistrictĀnníng Shì114,810
Liùjiă Jiēdào六甲街道Urban SubdistrictGuāndù Qū55,030
Liùjiē Zhèn六街镇TownJìnníng Qū11,374
Liùshào Xiāng六哨乡Rural TownshipXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn17,408
Lóngchéng Jiēdào龙城街道Urban SubdistrictChénggòng Qū47,816
Lóngquán Jiēdào龙泉街道Urban SubdistrictPánlóng Qū65,673
Lóngxiáng Jiēdào龙翔街道Urban SubdistrictWŭhuá Qū48,828
Lùbiāo Jiēdào禄脿街道Urban SubdistrictĀnníng Shì13,046
Lùfù Jiēdào鹿阜街道Urban SubdistrictShílín Yízú Zìzhìxiàn104,140
Luòlóng Jiēdào洛龙街道Urban SubdistrictChénggòng Qū12,955
Luómiăn Zhèn罗免镇TownFùmín Xiàn13,583
Luòyáng Jiēdào洛羊街道Urban SubdistrictChénggòng Qū37,574
Măjiē Jiēdào马街街道Urban SubdistrictXīshān Qū82,100
Măjiē Zhèn马街镇TownYíliáng Xiàn18,497
Măjīnpū Jiēdào马金铺街道Urban SubdistrictChénggòng Qū33,907
Mălùtáng Xiāng马鹿塘乡Rural TownshipLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn14,329
Màoshān Zhèn茂山镇TownLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn30,514
Niúlánjiāng Zhèn牛栏江镇TownSōngmíng Xiàn47,724
Píngshān Jiēdào [incl. Chóngdé Jiēdào]屏山街道Urban SubdistrictLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn76,405
Pŭjí Jiēdào普吉街道Urban SubdistrictWŭhuá Qū74,604
Qiánwèi Jiēdào前卫街道Urban SubdistrictXīshān Qū58,687
Qīdiàn Jiēdào七甸街道Urban SubdistrictChénggòng Qū22,244
Qīnglóng Jiēdào青龙街道Urban SubdistrictĀnníng Shì11,169
Qīngyún Jiēdào青云街道Urban SubdistrictPánlóng Qū133,099
Qīxīng Zhèn七星镇TownXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn16,462
Réndé Jiēdào [incl. Tángzi Jiēdào, Jīnsuǒ Jiēdào]仁德街道Urban SubdistrictXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn131,396
Sàndàn Zhèn散旦镇TownFùmín Xiàn10,269
Sāyíngpán Zhèn撒营盘镇TownLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn38,043
Shàngsuàn Zhèn上蒜镇TownJìnníng Qū33,287
Shèkuài Xiāng舍块乡Rural TownshipDōngchuān Qū5,752
Shílín Jiēdào石林街道Urban SubdistrictShílín Yízú Zìzhìxiàn40,420
Shuānghé Yízú Xiāng双河彝族乡Rural TownshipJìnníng Qū8,538
Shuānglóng Jiēdào双龙街道Urban SubdistrictPánlóng Qū11,348
Sōnghuá Jiēdào松华街道Urban SubdistrictPánlóng Qū11,203
Sōngyáng Jiēdào [incl. Yángqiáo Jiēdào]嵩阳街道Urban SubdistrictSōngmíng Xiàn114,966
Tàihé Jiēdào太和街道Urban SubdistrictGuāndù Qū65,309
Tàipíng Xīnchéng Jiēdào太平新城街道Urban SubdistrictĀnníng Shì24,823
Tāngchí Jiēdào汤池街道Urban SubdistrictYíliáng Xiàn61,605
Tāngdān Zhèn汤丹镇TownDōngchuān Qū37,934
Tăngdiàn Zhèn倘甸镇TownXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn36,906
Tāngláng Xiāng汤郎乡Rural TownshipLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn13,642
Tóngdū Jiēdào [incl. Bìgǔ Jiēdào]铜都街道Urban SubdistrictDōngchuān Qū127,887
Tuánjié Jiēdào团结街道Urban SubdistrictXīshān Qū31,737
Tuánjiē Zhèn团街镇TownLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn22,056
Tuōbùkă Zhèn拖布卡镇TownDōngchuān Qū25,793
Tuòdōng Jiēdào拓东街道Urban SubdistrictPánlóng Qū39,035
Wēnquán Jiēdào温泉街道Urban SubdistrictĀnníng Shì10,991
Wūdōngdé Zhèn乌东德镇TownLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn13,005
Wújiāyíng Jiēdào吴家营街道Urban SubdistrictChénggòng Qū57,703
Wújĭng Jiēdào吴井街道Urban SubdistrictGuāndù Qū73,416
Wūlóng Jiēdào乌龙街道Urban SubdistrictChénggòng Qū23,544
Wūlóng Zhèn乌龙镇TownDōngchuān Qū16,371
Wūmĕng Xiāng乌蒙乡Rural TownshipLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn12,991
Xiānfēng Zhèn先锋镇TownXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn20,304
Xiànjiē Jiēdào县街街道Urban SubdistrictĀnníng Shì25,979
Xiăobănqiáo Jiēdào小板桥街道Urban SubdistrictGuāndù Qū96,588
Xiăojiē Zhèn小街镇TownSōngmíng Xiàn62,033
Xījiēkŏu Zhèn西街口镇TownShílín Yízú Zìzhìxiàn18,804
Xīyáng Yízú Xiāng夕阳彝族乡Rural TownshipJìnníng Qū7,526
Xīyuàn Jiēdào西苑街道Urban SubdistrictXīshān Qū51,558
Xīzhù Jiēdào [incl. Shālăng Jiēdào, Chăngkŏu Jiēdào]西翥街道Urban SubdistrictWŭhuá Qū34,329
Xuĕshān Xiāng雪山乡Rural TownshipLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn8,650
Yángjiē Zhèn羊街镇TownXúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn37,786
Yánglín Zhèn杨林镇TownSōngmíng Xiàn62,372
Yĭliù Jiēdào矣六街道Urban SubdistrictGuāndù Qū48,593
Yīnmín Zhèn因民镇TownDōngchuān Qū12,623
Yŏngchāng Jiēdào永昌街道Urban SubdistrictXīshān Qū53,600
Yŏngdìng Jiēdào [incl. Dàyíng Jiēdào]永定街道Urban SubdistrictFùmín Xiàn79,078
Yŭhuā Jiēdào雨花街道Urban SubdistrictChénggòng Qū22,279
Yúnlóng Xiāng云龙乡Rural TownshipLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn12,162
Zéhēi Xiāng则黑乡Rural TownshipLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn22,431
Zhōngpíng Zhèn中屏镇TownLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn16,769
Zhuănlóng Zhèn转龙镇TownLùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn28,472
Zhúshān Zhèn竹山镇TownYíliáng Xiàn27,731
Zōngshùyíng Jiēdào棕树营街道Urban SubdistrictXīshān Qū52,314

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).